GERİLEME DÖNEMİ TEST -3

1. Çarlık Rusya'nın XVIII. yy. da Osmanlı Devleti ile yaptığı Aynalıkavak Sözleşmesi'ne uymadığının kanıtı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaş Antlaşması'nı imzalaması
B) Kırım'ın içişlerine karışması
C) Çeşme'de Osmanlı Donanması'nı yakması
D) Kırım'ı resmen işgal etmesi
E) Eski Bizans'ı yeniden kurmak istemesi

 

2. Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemi'nde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisinin, Kırım ile herhangi bir ilgisi yoktur?
A) Aynalıkavak Sözleşmesi
B) Pasarofça Antlaşması
C) Yaş Antlaşması
D) Rusya'nın ilk kez bir Müslüman eyaleti işgal etmesi
E) Küçük Kaynarca Antlaşması

 

3, Aşağıda verilen olayların hangisinde, Fransa'nın herhangi bir etkisi yoktur?
A) Aynalıkavak Sözleşmesi'nin imzalanmasında
B) Belgrat Antlaşması'nın yapılmasında
C) Osmanlı Tarihi'nde Lale Devri'nin başlamasında
D) Otuzyıl ve Yediyıl Savaşları'nda E) Amerika Bağımsızlık Savaşı'nda

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin XVIII. yy. da Batı'nın üstünlüğünü kabul ettiğini gösteren kanıtlar arasında ver almaz?
A) Hukuk alanında yeniliklerin yapılması
B) Avrupa'nın teknik yeniliklerinin alınması
C) Orduda ıslahat yapmak için Avrupa'dan teknik elemanların getirilmesi
D) Denge siyasetinin benimsenmesi
E) Avrupa başkentlerine elçiler gönderilme
si

 

5. Osmanlılarda ilk kez okullarda yabancı dil olarak Fransızca'nın okutulmasına Nizam-ı Cedit Dönemi'nde başlanmıştır.
Bu dönemde yabancı dil olarak Fransızca'nın tercih edilmesi, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Fransızc
a öğreniminin daha kolay, pratik olması ve Osmanlı Türkçesi'ne uyum göstermesiyle
B) Osmanlılar'ın Lale Devri'nden itibaren çağdaşlaşmaya başlamasıyla
C) Napolyon'un Mısır'a saldırmasıyla
D) III. Selim'in bir Fransız hayranı olması
E) Fransa-Osmanlı Devletleri arasında siyası, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yoğun olarak yaşanmasıyla

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemi'nde gerçekleşen oluşumlardan biri olamaz?
A) Halkın sosyal yapısında ıslahatlara gidilmesi
8) Osmanlı Devleti'nin, Avrupa'nın açık pazarı haline gelmesi
G) Orduda Batılı anlamda düzenlemelerin yapılması
D) Ortodokslar'ın koruyuculuğunun kaybedilmesi
E) Avrupa'dan ilk teknik yemliklerin alınması

 

7. II. Osman ve III. Selim'in başaramadıkları Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı, II, Mahmut başarmış ve Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu oluşumun sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Osmanlılar'ın iç sorunlarını, tamamen çözümlemesi
B) Padişahların yönetime yeniden egemen olması
C) Asker-Ulema dayanışmasının sona ermesi
D) Islahatların önündeki en büyük engelin ortadan kalkması
E) Yönetime karşı çıkan Merkez İsyanları'nın önlenmesi

YANITLAR:1 2 3 4 5 6 7

 

GERİLEME DÖNEMİ TEST-I

1. XVIII. yüzyılda Osmanlı topraklarında eski Bizans'ı yeniden kurmak isteyen Rusya ve
Avusturya'nın bu girişimini sona erdiren olay, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1815 Viyana Kongresi
B) Navarin Olayı
C) Fransız ihtilali
D) Yediyıl Savaşları
E) Sanayi Devrimi


2. Osmanl
ı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalanan aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, XIX. yy. da yapılmamıştır?
A) Bükreş
B) Edirne
C) Yaş
D) Paris
E) Şerlin


3. Osmanl
ı Devleti, Gerileme Dönemi'nde Rusya ile imzaladığı 1774 Küçük Kaynarca Antlaş-ması' na göre, aşağıdakilerden hangisini kaybetmemiştir?
A) Ortodoksların koruyuculuğunu
B) Kırım Eyaleti'ni
C), içişlerindeki egemenlik hakkını
D) Karadeniz egemenliğini
E) İslam liderliğini

 

4. XVIII. yüzyılda denge politikası izlemek zorunda kalan Osmanlı Devleti'nin, aşağıda gerçekleştirdiği olaylardan hangisi, bu politikanın bir sonucu olarak değerlendirilemez?
A) Avrupa'ya elçiler gönderilmesi
B) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
C) Avrupa ile diplomatik ilişkiler kurulması
D) Askeri alanda Avrupa'dan yenilikler alınması
E) Tüm Avrupa Devletleri'ne Kapitülasyonlar verilmesi

 

5. XVIII. yüzyılda Batı'nın üstünlüğünü kabul eden Osmanlı Devleti, Avrupa'dan yenilikler alarak ıslahatlara girişmiş,,ancak bu ıslahatlar istenilen sonucu vermemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, buna etki eden faktörlerden biri değildir?
A) Yeniçeriler'in ıslahatlara karşı çıkması
B) Azınlıkların ıslahatlara direnmesi
C) Islahatların halk tarafından benimsenmemesi
D) Ulema Sınıfı' nın yenilik istememesi
E) Islahatların kökten değil, yüzeysel olarak yapılması

 

6. 1739 Belgrat Antlaşması'nda "Rus Çarı'nın protokolde Fransa ve Avusturya Kralları' na eşit
sayılacağı" hükmü, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasını devlet politikası haline getirdiğinin
B) Rusya'nın hızla batılılaştığı ve Avrupa'nın siyasi yapısında söz sahibi olduğunun
C) Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki isteklerini büyük ölçüde gerçekleştirdiğinin
D) Rusya'nın, Ortodokslar'ın koruyuculuğunu üstlendiğinin
E) Rusya'nın da Fransa gibi kapitülasyonlar elde ettiğinin

 

7. Kanuni Dönemi'nde kapitülasyon hakkını elde eden Fransa, Gerileme Dönemi'nde kapitülasyonları sürekli hale getirmek istemiştir.
Fransa'nın bu çabasında
ki amacını, aşağıdakilerden hangisi daha iyi açıklar?
A) Osmanlı karasularında rahatça ticaret yapmak
B) Belgrat Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'nin yanında yer almak
C) Ticari çıkarlarını arttırmak
D) İngiltere'ye karşı Osmanlı Devleti'ni yanına çekmek.
E) Düyun-u Umumiye' nin kurulmasını sağlamak.

 

8. Osmanlı Devleti XVIII. yy. dan itibaren, Avrupa Devletleri'nin kendi aralarındaki çekişmelerden yararlanma siyaseti izleyerek, varlığını sürdürmeye çalışmış ve bu denge politikası, ile bazı Avrupa Devletleri'nin desteğini kazanmıştır.
XVIII. yy. dan başlayan süreç içerisinde, Osmanlı Devleti'ni Çarlık Rusya'ya karşı koruyan, diğer devletlere karsı destekleyen ve varlığını sürdürmesini sağlayan Avrupa Devletleri'nin doğru sırası, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere - Fransa - Almanya
B) Almanya - Fransa - İngiltere
C) Fransa - İngiltere - Almanya
D) İngiltere - Almanya - Fransa
E) Fransa - Almanya - İngiltere

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, Lale Devri'nin özelliklerinden biri değildir?
A) Osmanlı Devleti'nde yenileşme ve barış dönemidir.
B) Avrupa başkentlerindeki elçilikler sürekli hale getirilmiştir
C) Patrona Halil isyanı ile sona ermiştir.
D) Devrin tek siyasi olayı 1724 İstanbul Antlaşması'dır.
E) Avrupa'dan ilk teknik yenilikler bu dönemde alınmıştır.

 

10. XVI. yüzyılda Fransızlara kapitülasyonların verilmesiyle başlayan Türk-Fransız dostluğu, XIX. yüzyılın başlarında savaşa dönüşmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi, Türk - Fransız dostluğunun bozulmasına neden olan oluşumlardan biri değildir.
A) Fransa'nın, ihtilalin getirdiği fikirleri Osmanlı ülkesinde yaymak istemesi
B) İngiliz-Fransız rekabetinin Osmanlı toprakları üzerinde yoğunlaşması
C) Fransa'nın Osmanlı topraklarında sömürge elde etmek istemesi
D) Fransa'nın, ihtilal sonrası bozulan mâliyesini düzeltmek istemesi
E)Napolyon'un Mısıra saldırması

YANITLAR:1 2 3 4 5 6 7 8 10

 

İNKILAP TARİHİ TEST - II

1. Aşağıdakiterden hangisi Sakarya Meydan Savaşı'nm sonuçlarından değildir?
A) İtilaf devletleri aîaşkes ve banş önerisinde bulundular
B) Batı Anadolu işgalden kurtarıldı
C) Mustafa Kemal'e Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verildi
D) Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı


2. A
şağıdaki şehirlerden hangisi, savaş yapılmaksızın düşman işgalinden kurtarılmıştır?
A) Balıkesir B) Bursa C) İstanbul D) İzmir


3. A
şağıdakJIerden hangisiyle, yeni Türk Devleti'nin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır?
A) Kars Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Brest Litovvsk Antlaşması


4. - Kars Antla
şması
- Moskova Antlaşması
- Ankara Antlaşması


Yukar
ıdaki antlaşmaların imzalanmasında, TBMM'nin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı basanlar etkin olmuştur?
A) Fransa
B) İngiltere
C) Yunanistan
D) İtalya

5. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Mudanya Konferansı'na taraf olarak katılmamıştır?
A) İngiltere B) İtalya
C) Fransa D) Yunanistan


6. Lozan Bar
ışı sonrasında, Yeni Türk Devleti ile aşağıdaki devletlerden hangisinin sınırları kesinliğe kavuşmamıştır?
A) Suriye B) Irak
C) Sovyet Rusya D} Yunanistan


7. Lozan Bar
ış Konferansında, Yunanistan ve Suriye sınırlan aşağıdaki antlaşmalardan hangilerine göre belrlenmiştir?
A) Mudanya - Kars
B) Moskova - Ankara
C) Gümrü - Kars
D) Mudanya - Ankara


8. A
şağıdakilerden hangisi Lozan Barış Konferansı'nın uzun sürmesinin nedenlerinden olamaz?
A) Türk delegasyonunun tam bağımsızlık için direnmesi
B) İtilaf Devletlerinin kapitülasyonlarla elde ettikleri ekonomik çıkarları sürdürmek istemesi
C) İngiltere'nin konferanstan ayrılmasıyla görüşmelerin bir süre durması
D) Türklerin l. Dünya savaşından yenik çıkması


9. A
şağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının maddelerinden biri değildir?
A) Irak sınırının Türkiye i!e ingiltere arasında görüşmeler yoluyla belirlenecek olması
B) Boğazların yönetiminin Türkiye'ye bırakılması
C) Kapitülasyonların kaldırılması
D) Karaağaç'm savaş tazminatı karşılığı Türkiye'ye bırakılması


10.
İngiltere'nin, Ortadoğu ile ilgili plânlarının bozulmasında en etkili antlaşma aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Londra Konferansı B) Ankara Antlaşması C) Mudanya Mütarekesi D) Lozan Barış


CEVAPLAR:1.B 2.C 3.A 4.C 5.D 6.B 7.D 8.D 9.B 10.D

 

OSMANLI İMPARATORLUĞU YÜKSELME DEVRİ TEST - I

1. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet devrine gelinceye kadar bir çok kez kuşatılmış, ancak alınamamıştır.
istanbul'un Fatih Sultan Mehmet zamanında feth edilmesinde aşağıdaki etkenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır?
A) Türk askerlerinin sayısal üstünlüğü
B) Kullanılan üstün savaş teknikleri
C) Komutanların savaştaki başarıları
D) Bizans'ın zayıf savunma sistemi
(1998-FL)


2. A
şağıdakiierden hangisi, istanbul'un fethinin sonuçlarından biri değildir?
A) Osmanlı Devleti'nin toprakları arasındaki engelin kalkması
B) Karadeniz ticaret yolunun denetiminin Türklere geçmesi
C) Türklerin Rumeli'de güvenle yerleşmelerinin sağlanması
D) Osmanlı Devleti'nde batılılaşma hareketlerinin başlaması
(1995 - DPY)


3. Fatih Suttan Mehmet'in ölümü üzerine a
şağıdaki yerlerden hangisinin fethi tamamlanamamıştır?
A) İtalya B) Macaristan
C) Mora D) Basra
(1996-AT-EML)


4.
İstanbul'un fethinin Türk ve dünya tarihi açısında önemi büyüktür.
Bu fethin sonuçlarından hangisi Türk tarihi açısından önemlidir?
A) Ortaçağ kapandı, Yeniçağ başladı.
B) Osmanlı topraklarında birlik ve bütünlük sağlandı.
C) Coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu.
D) Doğu Roma imparatorluğu yıkıldı.


5. A
şağıdakiierden hangisi II. Mehmet'in istanbul'un fethedilmesi için yaptığı hazırlıklardan değildir?
A) Anadoluhisarı'nın karşısında Rumelihisarı'nı yaptırması
B) Bizans'a Avrupa'dan gelebilecek yardımı engellemek için Balkanlarda bir ordu bırakması
C) Karamanoğullarfndan Bizans'a karşı yardım istemesi
D) Kuşatma için yeni toplar döktürmesi

6. İstanbul, yüzyıllarca Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının yönetim ve kültür merkezi olmuştur.
Aşağıdakiierden hangisine bakılarak, istanbul'un aynı zamanda bir ticaret merkezi olduğu da söylenebilir?
A) Türk, islam ve Hıristiyan kültürlerinin kaynaşmasına
B) Tarihi boyunca pek çok kez kuşatılmasına
C) Türkler tarafından ele geçirilmesine
D) İpek Yolu üzerinde önemli bir uğrak olmasına


7. Fatih
İstanbul'un fethinden sonra Anadolu'da birliği sağlamayı amaçlamıştı.
Aşağıdakiierden hangisiyle bu amaç doğrultusunda Fatih devrinde mücadele edilmiştir?
A) Memlüklüler
B) Karamanoğulları
C) Safeviler
D) Ramazanoğulları


8. Venedik ve Ceneviz devletlerinin Karadenizdeki ekonomik ç
ıkartan ilk kez hangi dönemde bozulmuştur?
A) I. Murat
B) II. Murat
C) II. Mehmet
D) I. Selim


9. Fatih Döneminde,
I. Hicaz su yollar
ı sorunu
II. Karamanoğulları sorunu
III. Dulkadir Beyliği sorunu
aşağıdaki devletlerden hangisiyle Osmanlı Devleti arasındaki ilişkileri gerginleştirmiştir?
A) Akkoyunlu Devleti
B) Safavi Devleti
C) Memluk Devleti
D) Trabzon Rum İmparatorluğu


10. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde al
ınan aşağıdaki yerlerden hangisinde ticari gelir sağlama amacı güdülme-mistir?
A) Konya
B) Trabzon
C) Amasra
D) Kırım


11. A
şağıdakiierden hangisi Kırım'ın alınmasının sonuçlanndan biri değildir?
A) İpek Yolu'nun kesin olarak Osmanlıların eline geçmesi
B) Karadeniz'in Osmanlı egemenliğine geçmesi
C) Osmanlı vergi alanının genişlemesi
D) Kırım Hanlığının müslümanlığı kabul etmesi


12. Safeviler Devleti, a
şağıdakilerden hangi devletin yıkılması üzerine kurulmuştur?
A) Karakoyunlular
B) Memlûklar
C) Akkoyunlular
D) Abbasiler


13. Yükselme Dönemi'nde Anadolu'nun siyasal anlamda tam olarak Türkle
şmesi, aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasıyla gerçekleşmiştir?
A) Bizans İmparatorluğu
B) Trabzon Rum imparatorluğu
C) Akkoyunlu Devleti
D) Karamanoğuİları Beyliği


14. A
şağıdakiterden hangisi, Yükselme Dönemi'nde Osmanlı Imparatoriuğu'na kısa bir duraklama yaşatan Cem Sultan olayının, bu duruma neden olan özelliğidir?
A) Cem Sultan'ın İran tarafından desteklenmesi
B) Karamanoğuları Beyliğini yeniden diriltmesi
C) Devlet yönetiminde Türk - devşirme çatışmasını yaratması
D) Devletlerarası soruna dönüşmesi


15. Rodos
Şövalyeleri ve Memluklar aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde Osmanlıların taht kavgalarına karışmışlardır?
A) II. Beyazıt B) II. Mehmet
C) l. Selim D) l. Süleyman16. Aşağıdaki olaylardan hangisinin Bizans üzerindeki Türk baskısını azalttığı söylenemez?
A) Fetret Devri
B) Cem Sultan Ayaklanması
C) Haçlı Seferleri
D) Ankara Savaşı


17. Osmanl
ı ülkesinde II. Beyazıt döneminde meydana gelen Şahkulu İsyanı devleti uzun bir süre uğraştırmıştır.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı devleti içindeki bu tür isyanların asıl kaynağını oluşturmuştur?
A) İran B) Bizans
C) Venedik D) Ceneviz


18. Osmanl
ı ülkesinde II. Beyazıt yönetiminin güçsüzlüğünün anlaşılmasında ve oğullarının taht kavgasına girişmelerinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
A) Boğdan'ın fethinin tamamlanması
B) Venedik'le savaşların yeniden başlaması
C) Şahkulu isyanının bastırılmaması
D) Cem Sultan'ın Avrupa'ya sığınması

 

19. Osmanlı Devleti II. Beyazıt devrinde Çukurova çevresinde aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir?
A) Ramazanoğulları
B) Dulkadiroğulları
C) Memlükler
D) Akkoyunlular


20. Yeniçeriler ilk kez hangi padi
şah döneminde siyasal güçlerini kullanarak iktidarı belirlemişlerdir?
A) II. Beyazıt B) I. Selim
C) I. Süleyman D) II. Selim

CEVAPLAR:1.B 2.D 3.A 4.B 5.C 6.D 7.B 8.C 9.C 10.A 11.D 12.C 13.B 14.D 15.A 16.B 17.A 18.C 19.C 20.A

 

 

OSMANLI İMPARATORLUĞU YÜKSELME DEVRİ TEST - II

1. l. Fatih Sultan Mehmet
II. l. Selim
III. Y
ıldırım Beyazıt
IV. Kanuni Sultan Süleyman
Yukarıdaki Osmanlı Padişahlarından hangileri "Halife" sıfatını taşımamıştır?
A) l-III B) II-III C) l-IV D) III - IV


2. A
şağıdakilerden hangisi Yavuz Suttan Selim Döneminde gerçekleştirilen, ancak hiçbir ekonomik çıkar sağlamayan olaydır?
A) Kıbrıs'ın Osmanlıların denetimi altına girmesi
B) Memlûk ülkesinin Osmanlı topraklarına katılması
C) Baharat Yolu'nun ele geçirilmesi
D) Halifeliğin Osmanlılara geçmesi

3.Osmanlı Devleti'nin islam dünyasının liderliğini elde etmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı en büyüktür?
A) Otlukbeli Savaşı
B) Çaldıran Savaşı
C) Tumadağ Savaşı
D) Ridaniye Savaşı


4.Osmanl
ı Devleti'nin iran'la yaptığı jjk. büyük savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yassıçemen
B) İrakeyn
C) Otlukbeli
D) Çaldıran


5.Anadolu'ya ilk göç eden Türkmenlerle ba
şlayıp Osmanlı'nın yükselişine kadar süren Anadolu Türk birliğinin sağlanması süreci aşağıdakilerden hangisinin döneminde son bulmuştur?
A) Fatih Sultan Mehmet
B) Yıldırım Beyazıt
C) Yavuz Sultan Selim
D) II. Beyazıt


6.Yavuz Sultan Selim Dönemi olaylar
ı arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Mercidabık ve Ridaniye savaşlarının kazanılması
B) Kuzey Afrika'nın fethine başlanması
C) Halifeliğin ele geçirilmesi
D) Çaldıran Savaşı'yla Safavi Devleti'nin yıkılması


7.Kanuni Sultan Süleyman, Avrupa - Hristiyan birli
ğini parçalamak amacıyla, aşağıdaki devletlerden hangisi ile antlaşma imzalamıştır?
A) Almanya
B) Fransa
C) Avusturya
D) İspanya
(1997-DPY)


8.A
şağıdakilerden hangisi Yükselme DönemPnin sona ermesinin sebeplerinden biri değildir?
A) Saray kadınlarının devlet işine karışması
B) Gelir kaynaklarının azalması
C) Tımarların dağıtımında haksızlık yapılması
D) iç isyanların şiddetle bastırılması
(1997-AT-EML)


9.Rodos Adas
ı, hangi Osmanlı hükümdarı döneminde ele geçirilmiştir?
A) Fatih Sultan Mehmet
B) Kanuni Sultan Süleyman
C) II. Bayezit
D) Yavuz Sultan Selim
(1992-DPY)

10. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni z
amanında Hindistan'a deniz seferi yapmıştır?
A) Barbaros Hayrettin Paşa
B) Turgut Reis
C) Şeydi Ali Reis
D) Uluç Ali Reis
(1992 - EML)


11. Kanuni'nin hükümdar olmas
ından sonra bazı iç isyanlar çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu isyanlardan biridir?
A) Şeyh Bedrettin isyanı
B) Mustafa Çelebi isyanı
C) Canberd Gazali isyanı
D) Şahkulu isyanı


12. A
şağıdakiierden hangisinin fethi Osmanlı Avusturya savaşlarının başlamasına neden olmuştur?
A) Macaristan
B) Sırbistan
C) Bulgaristan
D) Eflâk


13. A
şağıdakilerden hangisi Kanuni Suttan Süleyman devrinde yapılan fetihlerden biri değildir?
A) Tunus
B) Rodos
C) Trablusgarp
D) Bağdat


14. Osmanl
ı - Avusturya savaşları Almanya seferi sonunda 1533'de yapılan İstanbul Antlaşması ile sona ermiştir.
Bu antlaşmanın aşağıdaki maddelerinden hangisi, os-manlı devleti'nin Avusturya üzerinde kesin bir üstünlük kurduğunu göstermektedir?
A) Avusturya Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödeyecek.
B) Avusturya Jan Zapola'nın Macar krallığını tanıyacak.
C) Barış süresi Avusturya'nın isteğine bağlı olacak.
D) Avusturya İmparatoru, Osmanlı sadrazamına eşit olacak.


15. l. Preveze Sava
şı II. inebahtı Savaşı
Yukarıda verilen savaşların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanuni devrinde meydana gelmeleri
B) Kıbrıs'ın fethini kolaylaştırması
C) Osmanlı Devleti'nin galibiyetiyle sonuçlanmaları
D) Haçlı Savaşı olmaları

 

CEVAPLAR:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

 

OSMANLI TARİHİ KURULUŞ DÖNEMİ TEST - I

1.Osman Bey zamanında fetih hareketleri aşağıdaki yerlerden hangisi üzerinde yoğunlaşmıştır?
A) Anadolu Beylikleri B) Bizans
C) Balkanlar D) Ege adaları


(1995-DPY-A)


2.Orhan Bey döneminde iik düzenli ordu birliklerinin kurulmas
ı, idare ve siyasi alanda kurumlaşmaya gidilmesi, Osmanlı Devteti'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisini göstermektedir?
A) Aşiret toplumundan devlet hayatına geçildiğini
B) Dine bağlı bir devlet kurulduğunu
C) Anadolu Türk birliğinin sağlandığını
D) Devletin dini yasalarla idare edildiğini3. Orhan Bey dönemi ne ilgili olarak a
şağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli askeri birliklerin kurulması
B) Divan teşkilâtının kurulması
C) Marmara kıyılarının ele geçirilmesi
D) Edirne'nin başkent olması


(1998 - KML)


4. Kurulu
ş Dönemi'nde, Osmanlılara karşı Avrupa devletlerinin Haçlı (birleşik) orduları kurmalarının temel nedeni aşağıdakiierden hangisidir?
A) istanbul Boğazı'nı ele geçirmek
B) Akdeniz'deki Osmanlı egemenliğine son vermek
C) Karadeniz ticaretini ele geçirmek
D) Türkleri Balkanlardan çıkartmak


(1995 - FUAÖL)


5. A
şağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Bizans ve Balkanlar üzerine gitmelerinin nedenlerinden biri değildir?
A) Bizans'ta siyasi durumun karışık olması
B) Balkanlarda güçlü bir devletin bulunmaması
C) Bizans'ın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışması
D) Anadolu Beyliklerinin Osmanlı'dan güçlü olması


6. Osmanl
ılar, aşağıdaki Anadolu beyliklerinin hangisinde, satın almak suretiyle toprak kazanmıştır?
A) Karamanoğullan'ndan
B) Hamitoğullan'ndan
C) İsfendiyaroğullan'ndan
D) Saruhanoğullan'ndan


(1997-FL)


7. A
şağıdakilerden hangisi Anadolu Türk Birliğini sağlamak için yapılan mücadelelerden biri değildir?
A) Karesioğullarmm alınması
B) Çimpe Kalesi'nin alınması
C) Germiyanoğulları ile akrabalık kurulması
D) Hamitoğullarmın alınması


8. A
şağıdakiierden hangisi Türklerin Balkanlardan kolay kolay atılamaycağım gösteren savaşlardan biri değildir?
A) Maltepe Savaşı
B) Sırpsındığı Savaşı
C) l. Kosova Savaşı
D) l!. Kosova Savaşı


9. Osmanl
ı Devleti'nin Kuruluş döneminde sadece Bizanslılarla yaptıkları savaşlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
A) Ankara -1. Kosova
B) Niğbolu - Koyunhisar
C) Maltepe -II. Kosova
D) Koyunhis
ar - Maltepe

10. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır?
A) l. KosovaB) Varna
C) Niğbolu D) II. Kosova


(1998-DPY)


11. Y
ıldın m Bayezit, istanbul'un fethine hazırlık olarak aşağı-data'lerden hangisine daha çok önem vermiştir?
A) Boğazlarda Türk denetimini arttırmak
B) Bizans'ta iç karışıklıklar çıkarmak
C) Anadolu'yu tehdit eden Timur'a karşı önlem almak
D) Anadolu Türk beyliklerini kendine bağlamak


12. Anadolu Beyliklerini Osmanl
ı yönetimine bağlıyarak Anadolu Türk Birliğini sağlayan ilk Osmanlı padişahı aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Osman Bey
B) Yıldırım Bayezit
C) l. Murat
D) II. Murat


13. A
şağıdakilerden hangisi Anadolu'da Türk birliğinin bozulmasına yol açmıştır?
A) Niğbolu Savaşı
B) l. Kosova Savaşı
C) Ankara Savaşı
D) Varna Savaşı


14. l. Bulgar krall
ığına son verilmesi II. Anadolu Hisarfmn yaptırılması
Yukarıda verilenler aşağıdakiierden hangisin gerçekleştirmek için yapılmıştır?
A) Balkanlarda güvenliği sağlamak
B) Karadeniz'i Türk gölü haline getirmek
C) Bizans'a gelebilecek yardımları önlemek
D) Karamanoğuliarı Beyiiği'ni ortadan kaldırmak


15. Fetret Devri*ni sona erdiren, Osmanl
ı Devleti'nin bütünlüğünü yeniden sağlayan Padişah aşağıdakiierden hangisidir?
A) i. Murat
B) II. Murat
C) I. Mehmet
D) Fatih Sultan Mehmet


16. l. Düzmece Mustafa
İsyam'nın bastırılması
II. Şeyh Bedrettin isyanı'mn bastırılması
III. Fetret Devrine son verilmesi
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde görülmüştür?
A) Yıldırım Bayezit
B) l. Murat
C) l. Mehmet
D) II. Murat17. Osmanl
ılarda flk deniz savaşı hangi padişah döneminde olmuştur?
A) l. Murat
B) Yıldırım Bayezit
C) l. Mehmet
D) II. Murat


18. Edime - Segedin Antla
şması, aşağıdaki hükümdarlardan hangisi zamanında imzalanmıştır?
A) Yıldırım Bayezit
B) I. Mehmet
C) I. Murat
D) II. Murat


19. Avrupal
ıların Türkleri Balkanlardan atma ümidi, aşağıdakiierden hangisinin sonucunda tamamen ortadan kalkmıştır?
A) l. Kosova
B) II. Kosova
C) Niğbolu
D) Varna


20. A
şağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş dönemi olaylarından biri değildir?
A) Otlukbeli Savaşı
B) Yeniçeri Ocağı'nın kurulması
C) İznik ve İzmit'in alınması
D) İlk defa Rumeli'ye geçilmesi


CEVAPLAR:1.B 2.A 3.D 4.D 5.C 6.B 7.B 8.A 9.D 10.C 11.A 12.B 13.C 14.C 15.C 16.C 17.C 18.C 19.C 20.A

 

 

OSMANLI YÜKSELME DÖNEMİ TEST - 1

1. Osmanlı Devleti'nin, Kanuni zamanında yapılan Mohaç Savaşı ile Macar ordusunu imha ederek, Macaristan'ı bağlı bir devlet haline getirmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Osmanlı - Rus Savaşlarının başlamasına
B) Osmanlı - Avusturya Savaşlarının başlamasına
C) Osmanlı - Fransa Savaşlarının başlamasına
D) Osmanlı - İran Savaşlarının başlamasına
E) Osmanlı - Venedik Savaşlarının başlamasına

2. Ümit Burnu'nu dolaşarak Hint okyanusuna yerleşen Portekizlileri bölgeden çıkarmak için Kanuni döneminde Hint deniz seferleri yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Portekizlileri bölgeden çıkarmak istemesinin amaçlarından biri olamaz?

A) Baharat Yolu'na işlerlik kazandırmak
B) Arap Yarımadası'nda tam denetim kurmak
C) Bölgedeki Müslüman devletlere yardımcı olmak
D) Osmanlı ticarî gelirlerindeki azalmayı durdurmak
E) Portekizlilere karşı İngilizlere yardımcı olmak

3. Fatih döneminde;
I. Amasra'n
ın alınması,
II. Trabzon'un alınması
III. Kınm'ın alınması
Osmanlı Devletini aşağıdaki alanlardan hangisinde daha çok geliştirmiştir?

A) Tarım
B) Sanat
C) Ticaret
D) Eğitim
E) Hukuk

4. Aşağıdaki padişahlardan hangisi Halife unvanını taşımaz ?

A) Fatih Sultan Mehmet
B) Yavuz Sultan Selim
C) Kanuni Sultan Süleyman
D) II. Selim
E) III. Murat

5. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde olmamıştır ?

A) Çaldıran Savaşı
B) Turnadağ Savaşı
C) Mercidabık Savaşı
D) Ridaniye Savaşı
E) Mohaç Savaşı

6. Haçlı Donanması ile Osmanlı Donanması arasında yapılan, Osmanlı Donanmasının yenilgisiyle sonuçlanan İnebahtı Deniz Savaşı'na aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?

A) Rodos'un fethi
B) Belgrat'
ın Fethi
C) Kıbrıs'ın Fethi
D) Trablusgarp'ın Fethi
E) Malta kuşatması

7. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selimin Mısır Seferinin sonuçlarından biri değildir?

A) Müslümanların kutsal şehirlerinin Osmanlı hakimiyetine alınması
B) Kıbrıs için Venediklilerin Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödemesi
C) Osmanlı Devleti'nin İpek Yolu üzerinde denetim kurması
D) Halifeliğin Osmanlı soyuna geçmesi
E) Mısır'ın zenginlikleriyle Osmanlı ekonomisinin güçlenmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman'ın batıda izlediği politikalardan biri olarak söylenemez?

A) Şarlken'in oluşturmaya çalıştığı Avrupa Hristiyan birliğini bozmak
B) Şarlken'e karşı Fransa'yı korumak
C) Katoliklere karşı protestanları desteklemek
D) Kapitülasyonları Avrupa devletlerine yaygınlaştırmak
E) Fransa'ya kapitülasyonlar vererek, Osmanlı Devleti yanına çekmek

9. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) İran ile imzalanan ilk antlaşmadır.
B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır.
C) Bugünkü Türkiye - İran sınırını çizen antlaşmadır.
D) Osmanlı Devleti'nin bir başka devletle imzaladığı ilk antlaşmadır.
E) İran ile imzalanan son antlaşmadır.

10. İlk defa Osmanlı - Memlûk savaşları hangi padişah zamanında yapılmıştır?

A) Fatih Sultan Mehmet
B) II. Bayezit
C) Yavuz Sultan Selim
D) Kanuni Sultan Süleyman
E) II. Selim

YANITLAR : 1-B 2-E 3-C 4-A 5-E 6-C 7-C 8-D 9-A 10-B

 

OSMANLI YÜKSELME DÖNEMİ TEST - 2

1. Kanuni Döneminde Fransızlara verilen kapitülasyonların "iki hükümdarın sağlığında geçerli olacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm Kanuni Sultan Süleyman'ın hangi özelliğini gösterir?

A) Ticarete önem verdiğini
B) İleri görüşlülüğünü
C) Kendisinden sonrasını düşünmediğini
D) Askerî tecrübesini
E) Cesur olduğunu

2. Tanım: Fatih Kanunnamesine göre hükümdar olanın, Devletin güçlü olmasını sağlamak için kardeşlerini öldürmesi caizdir.
Durum: II. Bayezit henüz hükümdar iken çocukları taht mücadelesine başlamıştır.
Yukarıdaki tanım ve durum göz önüne alındığında Fatih Kanunnamesi aşağıda-kilerden hangisine neden olmuştur?

A) Taht kavgalarının önlenmesine
B) Taht kavgalarının daha da erken başlamasına
C) Merkezî yönetimin zayıflamasına
D) Yönetiminde saray görevlilerinin etkilerini yitirmelerine
E) Osmanlı Devlet anlayışının değişmesine

3. Yavuz Sultan Selim zamanında:
I. Çaldıran Savaşı ile Safevilerin yenilgiye uğratılmasının,
II. Dulkadiroğulları ve Ramazanoğullarının ortadan kaldırılmasının,
Osmanlı Devleti için sonucu aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
B) Baharat yolu üzerinde tam hakimiyet kurulması
C) Kutsal yerlerin Osmanlı ülkesine katılması
D) Osmanlı - Memlûk çekişmesinin sona ermesi
E) Doğu Akdeniz'de hakimiyet kurulması

4. Atman imparatoru Şarlken'in Avrupa birliğini kurmak için Fransa ile savaştığı, Almanya'da ortaya çıkan Protestanları yok etmeye çalıştığı sırada Kanuni Alman seferlerine başlamıştır. Kanuni'nin Alman seferleri Osmanlı Devletine net bir kazanç sağlamamıştır.
Bu duruma göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Alman Seferlerinin Osmanlı Devleti'ne yararı olmamıştır.
B) Kanuni'nin Alman seferleri amaçsız yapılmıştır.
C) Kanuni'nin Alman seferleri Fransa ve Protestanlar için yararlı olmuştur.
D) Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır.
E) Osmanlı Devleti Alman seferleri ile uğraşmış, doğudaki sorunlarla ilgilenememiştir.

5. Sokullu Mehmet Paşa döneminde, Don ile Volga nehirlerinin birbirlerine en çok yaklaştıkları yerden bir kanalla birleştirilmesi projesine başlandı, ancak başarılamadı.
Bu projenin gerçekleşmesi halinde Osmanlı Devleti'ne kazandıracağı avantajlardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Donanmanın Hazar Denizi'ne geçebilmesi
B) İran Savaşlarında donanmadan yararlanılması
C) Orta Asya Türkleriyle bağlantı kurulması
D) Rusların güneye, Karadeniz'e inmelerinin önlenmesi
E) Avusturya'ya karşı Kırım kuvvetlerinin yardımının sağlanması

6. İstanbul'un fethi sırasında İtalya'ya kaçan Bizanslı âlimler halka eski Latinceyi öğretmeye başladılar. Bu da antik eserlerin okunmasını kolaylaştırdı.
Bu gelişme Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinin doğmasında etkili olmuştur?

A) Coğrafî keşiflerin
B) Rönesans hareketlerinin
C) Reform hareketlerinin
D) Sanayi İnkılâbının
E) Fransız İhtilâlinin

7. Osmanlı Devleti, Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi ile Baharat Yolu'nu denetim altına almasına rağmen, bu yoldan büyük bir yarar sağlayamamıştır.
Bu duruma yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'e hakim olması
B) İpek Yolu'ndan gelen ticarî kervanların Baharat Yolu'na önem kaybettirmesi
C) Avrupalıların Ümit Burnu'nu dolaşarak Hindistan'a ulaşmaları
D) Osmanlı Devleti'nin batılı devletlerle yapılan ticarete önem vermesi
E) Akdeniz etrafındaki ticarî faaliyetlerin önem kazanması

8. Fatih, sefer yaptığı ülkelerden dönerken alimleri yanına alarak İstanbul'a getirmiştir. İstanbul'da Sahn-ı Seman Medresesi de Fatih zamanında açılmıştır.
Yukarıdaki bilgilerden çıkarılacak doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatih döneminde bilimsel çalışmalara önem verilmiştir.
B) Osmanlı ülkesindeki alimler bilimsel alanda yetersizdir.
C) Fatih'in seferleri bilimsel çalışmaları geliştirmek için yapılmıştır.
D) Sahn-ı Seman Medresesi o çağın en ileri eğitim kurumudur.
E) Fatih zamanında bilim dili olarak Türkçe kullanılmıştır.

9. İstanbul'un Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi üzerine Papa, Avrupa halkına çağrı yaparak yeni bir Haçlı Seferi düzenlenmesini istemiştir. Ancak bu istek gerçekleşmemiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Avrupalıların Osmanlı Devleti ile baş edemeyeceklerini anladıklarının
B) Papanın Avrupa halkı üzerindeki etkisinin zayıfladığının
C) Avrupa halkının Bizans'a yardım etmekten bıktığının
D) Osmanlı Devleti'nin Avrupalılara tanıdığı kapitülasyonların etkili olduğunun
E) Osmanlı yönetim anlayışının Avrupalılarca beğenildiğinin

10. II. Bayezit ile mücadeleye girişen Şehzade Cem'in Rodos şövalyelerine sığınması ile Avrupa devletleri arasında bir Cem'i ele geçirme yarışı başlamıştır. Fransa, Venedik ve Papalık Cem'i elde etmeye çalışmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?

A) Cem'in Avrupalılar için kıymetli olduğu
B) Cem olayının uluslararası problem olduğu
C) Avrupalıların Cem'i kullanarak Osmanlı Devleti'nin büyümesini önlemeye çalıştıkları
D) Bazı Avrupa devletlerinin Cem üzerine plânlar yaptıkları
E) II. Bayezit'e yardımcı olmaya çalıştıkları

11. Kanuni'nin Avusturya ile yaptığı ilk antlaşma olan İstanbul antlaşmasına göre, Avusturya kralı Osmanlı veziriazamına denk sayılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Avusturya kralının yönetim bilgisi Osmanlı Veziriazamının bilgisi kadardır.
B) Padişah devletlerarası görüşmelerle ilgilenmeyecektir.
C) Padişah, bütün devlet işlerini veziriazama bırakmıştır.
D) Avusturya, Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul etmiştir.
E) Osmanlı - Avusturya - Savaşları sona ermiştir.

YANITLAR : 1-B 2-B 3-A 4-C 5-E 6-B 7-C 8-A 9-B 10 -E 11-D

 

OSMANLILARDA KURULUŞ DÖNEMİ TEST - 2

1.
I. Pasinler
II. Köseda
ğ
III. Ankara
IV. Otlukbeli
V. Mohaç
Yukarıdaki savaşlardan hangileri Türk'lerin Anadolu'da ve Balkanlarda ilerleyişini bir süre kesintiye uğratmıştır?

A) I - V
B) II - III
C) IV - V
D) II - IV
E) II - V

2.
I. Dev
şirme Kanununun çıkarılması
II. ilk Osmanlı parasının basılması
III. Divan Teşkilatının kurulması
IV. Klasik Osmanlı mimari tarzının oluşması
V. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi kuruluş devrinde gerçekleşmemiştir?

A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I

3. I. Bayezid Niğbolu Savaşı'ndan sonra Mısır'da bulunan Halife'den "Sultan-ı İklim-i Rum" unvanını alarak Anadolu beylikleri üzerine gitmiştir.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak Yıldırım Bayezid'in bu şekilde davranmasındaki amacı aşağıda ki l erden hangisi olabilir?

A) Haçlılara karşı İslam aleminin desteğini almak
B) Dünya müslümanlarının birliğini sağlamak
C) Beyliklere karsı yaptığı seferlere hukuki açıdan geçerlilik kazandırmak
D) Timur'un Anadolu'ya saldırmasını önlemek
E) Anadolu beyliklerinin İstanbul kuşatmalarında kendisini desteklemesini sağlamak

4. Osmanlı Devleti'nde Ankara Savaşı'ndan sonra I. Bayezid'in oğulları arasında taht kavgası başlamış ve Fetret Devri yaşanmıştı. Osmanlı Devleti'nin bu döneme rağmen Balkanlarda fazla toprak kaybına uğramadığı görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun en önemli nedenidir?

A) Osmanlı Devleti'nin Balkan milletlerini Türkleştirmesi
B) Avrupa devletlerinin coğrafi keşiflerle meşgul olması
C) Anadolu'da Ti
mur tehlikesinin devam etmesi
D) Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinin ya
şanması
E) Avrupa Devletlerinin Yüzyıl Savaşları ile uğraşması

5. Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti Balkan milletlerine karşı savurma savaşı yapmamıştır?

A) Sırpsındığı Savaşı
B) I. Kosova Savaşı
C) Niğbolu Savaşı
D) Mohaç Meydan Savaşı
E) Varnıa Savaşı

6. II. Murat döneminde Osmanlı orduları Balkanlarda yenilgiler yaşamıştır.
Aşağıdaki olayların hangisiyle Osmanlı Devleti eski gücüne ulaştığını kanıtlamıştır?

A) Niğbolu Savaşı
B) Sırpsındığı Savaşı
C) Varna Savaşı
D) Mohaç Meydan savaşı
E) Kıbrıs'ın Fethi

7.
I. Balkanlardaki Türk egemenli
ğinin kesinleşmesi
II. Mali alanda ilk düzenlemenin yapılması
III. Anadolu Türk birliğinin bozulması
IV. Rumelide ilk fetihlerin başlaması
Bu gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A) I, IV, III, II
B) IV, II, III, I
C) III, I, II, IV
D) III, IV, II, I
E) IV, I, III, II

YANITLAR : 1-B 2-B 3-C 4-E 5-D 6-C 7-B

 

OSMANLILARDA KURULUŞ DÖNEMİ TEST - 1

1. Selçuklular zamanında devlet içinde küçük beylikler halinde yaşayan atabeylikler vardı.
Osmanlılarda böyle bir durumun olmayışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Devletin hükümdar ve soyundan gelenlerin ortak malı olması
B) Güçlü bir merkezi yönetimin kurulması
C) Beyliklerin Osmanlı Devleti'ne bağlanması
D) Osmanlı devlet yönetiminin Selçuklular'a benzemesi
E) Osmanlı devlet örgütünde Bizans'ın örnek alınması

2. Aşağıdakilerden hangisi, Kuruluş Devri Osmanlı padişahlarının siyaseti olarak gösterilemez?

A) Bizans'ın iç karışıklıklarından faydalanma
B) Akrabalık yolu ile beyliklerinden toprak alma
C) Anadolu Türk birliğini sağlamaya çalışma
D) Avrupalı devletlere karşı denge politikası izleme
E) Balkanlarda iskan siyaseti uygulama

3. Osmanlı Devleti'nin deniz gücünü artırması ve Rumeli'ye geçme imkanını elde etmesi aşağıdakiler-den hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?

A) İlk düzenli ordunun kurulması
B) İpek Yolu'nun önem kazanması
C) Moğol istilasının Bursa'ya kadar gelmesi
D) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
E) Karesioğulları'nın Osmanlı Devleti'ne katılması

4. XIII. yüzyıl sonlarında kurulan Osmanlı Beyliği'nin kısa bir süre sonra Rumeli'ye geçmesinde aşağıda-kilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Doğu'da Türk - İslâm beyliklerinin olması
B) Doğudan gelen Türkmen göçlerinin nüfus yoğunluğuna neden olması
C) Rumeli'de siyasi otoritenin zayıf olması
D) Osmanlı Beyliği'nde taht kavgalarının başlaması
E) Hakimiyet anlayışı

5. Osman Bey zamanında fetihler aşiret kuvvetleri ile gerçekleştirilirken sınırların genişlemesi ile Orhan Bey zamanında yaya ve müsellem birliklerinin, I. Murat zamanında Yeniçeri Ocağı'nın kurulduğu görülür.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Düzensiz ordu, sınırların genişlemesiyle yetersiz kalmıştır.
B) Osmanlı askeri teşkilatı sürekli bir gelişme göstermiştir.
C) Türkmen göçlerinin kesilmesi Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasını gerektirmiştir.
D) I. Murat Devrinde Osmanlı Devleti'nin disiplinli ve devamlı bir ordusu vardır.
E) Osmanlı Devleti sürekli büyüme içerisindedir.

6. Osmanlı Devleti, fetihlerinde işgal ve istila amacı gülmemiştir. Fethedilen yerler yerleşim yeri olarak görülmüş, uygulanan tımar sistemi ile halkın toprak sahibi olması sağlanmış ve inanç hürriyeti tanınmıştır.
Bu durumun neden olduğu en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Devleti'nin mutlak merkeziyetçi imparatorluğa dönüşmesi
B) Yapılan fetihlerin kalıcı olması
C) Balkan milletlerine kültürel baskı yapılması
D) Avrupalıların Türkleri, Balkanlardan atma girişimlerinin başlaması
E) Anadolu beyliklerinin Osmanlı Devleti'ni desteklemesi

7. Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı Devleti birkaç kez İstanbul'u kuşatmış fakat Niğbolu'nun Haçlılar tarafından kuşatılması, Timur tehlikesinin belirmesi gibi nedenlerle kuşatmalar kaldırılmış ve İstanbul alınamamıştır.
Yukarıdaki paragrafa bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) İstanbul'un alınamamasının nedeni dış müdahalelerdir.
B) Kuşatmalajın başarısız olmasında sadece Avrupalı devletler etkilidir.
C) istanbul'u kuşatan ilk Türk Devleti Osmanlı Devletidir.
D) Bizans, askeri yönden Osmanlı Devleti'ne göre daha güçlüdür.
E) Osmanlı Devleti, Balkan fetihlerine ağırlık vermiştir.

8. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde görülmemiştir?

A) Anadolu Hisarı'nın yapılması
B) İlk defa Rumeli'ye geçilmesi
C) İstanbul'u kuşatma çalışmalarının başlaması
D) İslâm birliğinin gerçekleşmesi
E) Osmanlı Devlet örgütünün askeri ve idari alanlarda teşkilatlanması

9. Osmanlı Devleti'nin Anadolu siyasi birliğini sağlaması ilk defa hangi dönemde gerçekleşmiştir?

A) Orhan Gazi
B) I. Murat
C) I. Bayezid
D) I. Mehmet
E) II. Mehmet

10. Aşağıdaki beyliklerden hangisi Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kurulmamıştır?

A) Aydınoğulları
B) Germiyanoğulları
C) Karesioğulları
D) Karamanoğulları
E) Saruhanoğulları

YANITLAR : 1-B 2-D 3-E 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-C 10-C

 

SORULARLAR OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ

1.İstanbul'un fethinin nedenleri nelerdir.?

Bizans'ın Avrupa Devletlerini Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtması

Bizans'ın Şehzadeleri ve Anadolu Beyliklerini Osmanlı aleyhine kışkıtması

Osmanlı sınırları içerisinde bulunan Bizans'ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması

İstanbul'un ticaret yolları üzerinde bulunması

Hz.Peygamberin İstanbulla ilgili hadisinin etkili olması

2.İstanbul'un fethinin sonuçları nelerdir.?

Anadolu ve Rumeli arasındaki Bizans engeli ortadan kalktı .Toprak bütünlüğü sağlandı.

Boğazlar ve boğazlardaki ticaret tamamen Osmanlıya geçti.

İstanbul Osmanlı Devletinin başkenti oldu.

Yaklaşık 1058 yıllık Bizans imparatorluğu tarihe karıştı.

Orta Çağ sona erdi, Yeni Çağ başladı.

II.Mehmet'e Fatih ünvanı verildi.

Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi sona erdi.Yükselme dönemi başladı.

Fetihten sonra Avrupaya giden bilim adamları rönesansın doğmasında etkili oldular.

İstanbul'un fethinde kullanılan toplar Avrupada kullanılarak Derebeylerin surlarının yıkılarak zayıflamalarına ve kralların güçlenmesine neden oldu.

3.Fatih döneminde Balkanlarda fethedilen yerler nerelerdir.?

Sırbistan(1459), Mora yarımadası(1460), Eflak(1462), Boğdan(1476),Bosna(1463),Hersek(1465), Arnavutluk (1479)

4.1533 İstanbul Antlaşmasının önemi nedir.?

Avusturya kralı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk olacaktı.Yani Avusturya kralı Osmanlı Devletinin 2.adamına denk olacaktı.Avusturya böylece Osmanlı Devletinin üstünlüğünü kabul etmiştir.

5.1535 Yılında Kanuni'nin Fransızlara verdiği kapitülasyonların(ayrıcalık) amacı nedir.?

Fransa'yı Avrupa Hristiyan birliğinden ayırarak, kendi yanına çekmek ve Hristiyan birliğini parçalamak.

Fransa limanlarından faydalanmak.

Coğrafi keşiflerle önemini yitiren, Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmak.

6.Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesini sağlayan fetihler nelerdir.?

Fatih zamanında; Amasra'nın fethi(1459), Sinop'un alınması(1460), Trabzon'un alınması (1461), Kırım'ın alınması (1477) gerçekleşmiştir.II.Bayezıt zamanında ise Kili ve Akkerman kaleleri alınarak Karadeniz tamamen Türk egemenliğine girdi.Kili ve Akkerman kalelerinin alınmasıyla Kırım ile karadan sınırımız oluşmuştur.

7.Kırım'ın fethinin sonuçları nelerdir.?

Karadeniz Türk gölü haline geldi.

Karadeniz ticaret yolu tamamen Osmanlıya geçti.

8.Fatih döneminde Ege Denizinde fethedilen adalar hangileridir.?

İmroz,Taşoz,Bozcaada,Limni,Midilli,Eğriboz,Gökçeada,Sisam,Semadirek adaları alınmıştır.

9.Preveze Deniz Savaşı'nın önemi nedir.?(1538)

Haçlı donanması Osmanlı donanmasına yenilmiştir.Osmanlı devleti büyük zafer kazanmıştır. Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir.Akdenizde Türk üstünlüğü kesinleşti.

10.Kıbrıs'ın fethinin önemi nedir.?(1571)

Doğu Akdeniz'in güvenliği sağlanmıştır.İnebahtı deniz savaşına neden olmuştur.

11.İnebahtı Deniz Savaşının önemi nedir.?(1571)

Osmanlı Devleti'nin denizlerde aldığı ilk büyük yenilgidir .Preveze deniz zaferiyle elde edilen üstünlük gitmiştir.Ancak herhangi bir yeri kaybetmedik.Donanmamız yakıldı ama kısa zamanda yenisi yapılmıştır.

12.Mohaç Meydan Savaşının Önemi Nedir.?(1526)

Kanuni Macarlara karşı büyük bir zafer kazanmıştır.Kanuni Macaristan krallığına Erdel Beyi Yanoş'u getirdi.

13. Kanuni Dönemi Bazı Fetihleri

Belgrad'ın fethi(1521)

Rodos'un fethi(1522): Bu fetihle Anadolu,Mısır ve Suriye ticaret yolunun güvenliği sağlanmıştır.

Sakız adasının fethi(1566)

14.Otlukbeli Savaşının(1473) önemi nedir.?

Fatih ile Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılmıştır.Akkoyunlu devleti yenilerek çok zayıflamıştır.1501 yılında da yıkılmıştır.Osmanlı Devleti doğu sınırlarını güvence altına almıştır.

15.Karamanoğullarına ne zaman kesin olarak son verilmiştir.?

II.Bayezıt zamanında

16.Çaldıran Savaşının(1514) önemi nedir.?

1. Doğuda en büyük tehlike olan Safevi devletini Osmanlı Devleti bu savaşla yenerek etkisiz hale getirmiştir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri Osmanlıya geçmiştir.Sefer dönüşü Dulkadiroğulları Beyliği alınmıştır.Bu beyliğin alınmasıyla Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır.

17.Mercidabık Savaşının (1516) önemi nedir?

Memlüklerle Osmanlılar arasında yapılmıştır.Osmanlı Devleti bu savaşı kazanmıştır.Böylece Suriye ve Filistin

Osmanlı Devletine katılmıştır.

18.Ridaniye Savaşının (1517) önemi nedir.?

Memlüklerle Osmanlılar arasında olmuştur.

Memlük Devleti yıkıldı ve Mısır Osmanlı topraklarına katıldı.

Hicaz Emirliği (Mekke ve Medine ) Osmanlı yönetimine katıldı.

Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi.

Halifelik Osmanlılara geçti.

Baharat yolu Osmanlıya geçti.

19.Amasya Antlaşmasının (1555) önemi nedir.?

Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk siyasi antlaşmadır.

20.Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşmasının (1590) önemi nedir.?

Osmanlılarla İran arasında yapılmıştır.

Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır.

21.Nasuh Paşa Antlaşmasının (1611) önemi nedir?

Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı yerleri İran'a geri vermiştir .

22.Kasr-ı Şirin Antlaşmasının (1639) önemi nedir?

Bu antlaşma ile Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde çizilmiş ve günümüze kadar fazla değişmeden gelmiştir.

23.Zitvatorok Antlaşmasının (1606) önemi nedir?

Osmanlı Devleti 1533 İstanbul antlaşması ile Avusturya'ya karşı elde ettiği üstünlüğünü kaybetti.Böylece Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk oldu.Ayrıca Kanije,Estergon,Eğri kaleleri Osmanlılara geçti.

24.Hotin Antlaşmasının (1621) önemi nedir?

Lehistan ile Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır.Hotin kalesinin kuşatılması sırasında Yeniçeriler gevşek davranmışlar ve kale alınamamıştır.II.Osman(Genç) bu yüzden Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür ve Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür.

25.Bucaş Antlaşmasının (1672) önemi nedir?

Lehistanla Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır.

Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır.

Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşmadır .

26.Karlofça Antlaşmasının (1699) önemi nedir?

Osmanlı Devleti ile Lehistan,Venedik ve Avusturya arasında yapılmıştır.

Osmanlı Devleti ilk defa toprak kaybetti.

Sakarya savaşına kadar sürecek geri çekilme başladı.

Osmanlı Devletinde Duraklama devri bitti.Gerileme dönemi başladı .

27.İstanbul Antlaşmasının (1700) önemi nedir?

Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır.

Rusya'nın azak kalesini almasıyla tarihinde ilk kez Karadenizde kıyısı olmuştur.

Rusya İstanbul'da daimi elçi bulundurabilecek

28.Osmanlı Tarihinde İlk Defa Devlet Bütçesini Hazırlayarak Mali Düzenlemeler Yapan Sadrazam Kimdir?

Tarhuncu Ahmet Paşadır.

29.17.Yüzyılda Bazı Şartlar İleri Sürerek İş Başına Gelen Ünlü Sadrazam Kimdir?

Köprülü Mehmet Paşadır .

30.Koçi Bey Kimdir?

17.Yüzyılda 1V.Murat zamanında yaşamış ünlü bilgindir.1V.Murat tarafından duraklamanın nedenlerini ve çarelerini araştırması için görev verilmiştir.Koçi Bey duraklamanın nedenlerini anlatan risaleleriyle(raporlarıyla) ünlü bilim adamıdır.

31.Prut Antlaşmasının(1711) önemi nedir?

Osmanlı Devleti 1700 Yılındaki İstanbul antlaşmasıyla kaybettiği yerleri Ruslardan geri aldı.

Ruslar İstanbulda sürekli elçi bulunduramayacaktı.

32. Pasorofça Antlaşmasının(1718) önemi nedir?

Osmanlılarla-Venedik ve Avusturya arasında olan bir antlaşmadır.

Osmanlı Devleti Karlofça ile Venediklilere kaptırdığı yerleri geri almak için başladığı savaştan yenilgiyle ayrıldı ve yeni yerleride kaybetti.

Çelebi Mehmet zamanında başlayan Osmanlı-Venedik savaşları kesin olarak sona erdi.

Osmanlı Devletinde bu antlaşmayla Lale devri (1718-1730) başlamıştır.

33. Belgrat Antlaşmasının (1739) önemi nedir?

Osmanlılarla-Rusya ve Avusturya arasında olmuştur.

İki büyük Avrupa Devletine karşı kazanılan başarı Osmanlı Devletinin hala güçlü bir devlet olduğunu göstermiştir.

Bu antlaşma Osmanlı Devletinin 18.Yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşmadır.

Kazanılan başarıda Humbaracı Ahmet Paşa'nın ordudaki reformları etkili olmuştur.

Antlaşmanın imzalanması sırasında Fransa'nın arabuluculuk yapması sonucu daha önce 1535'de verilen kapitülasyonlar 1740 yılından itibaren sürekli hale gelmiştir

NOT: 1535 Kapitülasyonları sadece o dönemin iki hükümdarından birisi ölünceye kadar geçerliydi.Ama 1740 Kapitülasyonları sürekli hale getirilmiş ve Osmanlı Devletini zor durumda bırakmıştır.Kapitülasyonlar

dan ancak Lozan antlaşmasıyla kurtulabildik.

34. Küçük Kaynarca Antlaşmasının(1774) önemi nedir?

Osmanlı-Rusya arasında olmuştur.

Osmanlı Devletinin 18.Yüzyılda imzaladığı en ağır antlaşmadır.

Kırım bağımsız olmuştur. Not:Halkı müslüman olan bir ülke ilk defa devletten ayrılmıştır.

Karadeniz Türk gölü olmaktan kesin olarak çıkmıştır.İstanbul ve boğazlar Rus tehdidi altına girdi.

Rusya Osmanlı Devletindeki Ortadoksların haklarını koruma bahanesiyle Osmanlının iç işlerine karışma imkanı bulmuştur.

Ruslar ilk kez kapitülasyonlardan faydalanmaya başladılar.

Osmanlı Devleti ilk defa savaş tazminatı vermiştir.

35. Ziştovi Antlaşmasının (1791) önemi nedir?

Osmanlı-Avusturya arasında olmuştur.

Bu antlaşma ile Kanuni devrinden beri devam eden Osmanlı -Avusturya savaşları kesin olarak sona erdi.

36. Yaş Antlaşmasının (1792) önemi nedir?

Osmanlı-Rusya arasında olmuştur.

Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu resmen kabul etti.

Yaş antlaşması ile Osmanlı Devletinin yıkılış dönemi başladı.

37.İstanbul Antlaşması(1724) önemi nedir?

Ruslar'ın İran'daki taht kavgalarından faydalanarak Kafkasya'ya girmesi , Osmanlı Devletini harekete geçirmiştir. Rusya'nın İran'ı işgal etmesini istemeyen Osmanlı ordusu harekete geçmiştir. Kafkasya'da iki ordu karşı karşıya gelmiştir..Fransa'nın araya girmesiyle İstanbul antlaşması imzalanmıştır.Böylece İran'ın Kuzeyi ve batısı Osmanlılarla Ruslar arasında paylaşılmıştır.

İran yapılan bu antlaşmayı tanımadığını bildirmiştir.Ve Osmanlı Devletine savaş açmıştır. Osmanlı -İran savaşları 1746 yılına kadar devam etmiştir. 1746 Yılındaki bu antlaşmayla Osmanlı -İran savaşları kesin olarak sona ermiş ve 1639 Kasr-ı Şirin antlaşması şartları aynen kabul edilmiştir.Günümüze kadar sürecek barış dönemi başlamıştır.

18.Yüzyıl Islahat( Yenileşme) Hareketleri

38. Lale Devri Islahatları(1718-1730):

1718 Pasarofça antlaşması ile başlayıp 1730 Patrona Halil İsyanıyla sona eren devire Lale Devri denir.

Padişah III.Ahmet , sadrazam ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşadır.

Bu dönemde Avrupa'ya ilk kez geçici elçiler gönderilmiştir.

İlk kez matbaa kuruldu.(1727). İlmi eserlerin basımına izin verildi.Ancak dini eserler elle yazılmaya devam etti.

İlk kez Yalova'da kağıt fabrikası açıldı.

İlk kez itfaiye bölüğü kuruldu.

İlk kez İstanbul'da kumaş fabrikası ve çini atölyesi açıldı.

Sivil mimari gelişmiştir. Bir çok saray, köşk,kasır, çeşme , kütüphane yaptırılmıştır.

Pek çok doğu klasiği Türkçe'ye çevrilmiştir.

Resim ve minyatür de gelişmiştir.

NOT : Lale Devri Osmanlı Devleti'nde Batı'nın üstünlüğünün kabul edildiği ve Batı'nın örnek alınarak ıslahat yapıldığı ilk dönemdir.

I.Mahmut Devri Islahatları(1730-1754)

Humbaracı Ahmet Paşa Humbaracı ve Topçu ocaklarını modern usullere göre yeniden düzenledi.

Humbaracı Ahmet Paşa orduda bölük , alay, tabur sistemini kurdu.

Avrupai tarzda subay yetiştirmek için Kara Mühendishanesi açıldı.

Bu ıslahatlar 1736-1739 Osmanlı-Avusturya ve Rusya savaşlarında başarılı olmamızı sağlamıştır.

III.Mustafa Devri Islahatları(1757-1774 )

Baron dö Tott Avrupa'dan getirtilerek yeni bir topçu ocağı kuruldu. Sürat topçuları adı verilen ocak kuruldu.

Deniz Mühendishanesi açıldı.

Hendesehane açıldı.Denizcilik ve topçuluk dersleri verildi.

I.Abdülhamit Devri Islahatları (1774-1789)

Ordunun subay ihtiyacını karşılamak için istihkam okulu açıldı.

İngiltere ve Fransa'dan gemi yapım ustaları getirildi.

Haliç, Karadeniz ve Ege Denizinde tersaneler yapıldı.

III.Selim Dönemi Islahatları(1789-1807)

Nizam-ı Cedit adıyla bir ordu kuruldu.

Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için İrad-ı Cedit adıyla bir hazine kuruldu.

Avrupa'nın önemli başkentlerinde sürekli elçilikler kuruldu.

Fransızca ilk kez okullarda yabancı dil olarak okutulmaya başladı.

Yeniliklere karşı olan Yeniçeriler ile bazı halk kitlesi Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklandı.(1807) III.Selim tahttan indirildi. Yerine IV.Mustafa getirildi. Nizam-ı Cedit ordusu dağıtıldı.

Fransız İhtilali ve Önemi (1789)

Fransa'da halkın krala karşı ayaklanmasıyla ihtilal başlamıştır.

Fransız ihtilalinin sonucunda krallıklar yıkılmaya başlamış ve demokrasi yönetimleri kurulmaya başlamıştır.

Milliyetçilik fikri yayılmış ve çok uluslu devletler ( Osmanlı gibi ) bundan etkilenmiştir.İmparatorluklar yıkılmaya başlamış , yarine milli devletler kurulmaya başlamıştır.

Hürriyet, eşitlik, özgürlük, adalet gibi kavramlar yayılmıştır.

Fransız ihtilali bütün dünyayı etkilediğinden , Yeni Çağ'ın bitişi , Yakın Çağ'ın başlangıcı olmuştur.

Daha önce Amerika'nın bağımsızlık bildirisi olan İnsan Hakları Bildirisi , Fransa tarafından dünya çapında bir bildiri haline getirilmiştir.

Tanzimat ve Meşrutiyet hareketlerinde , Fransız ihtilalinin olumlu yanları etkili olmuştur.

SORULARLAR OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ

1.İstanbul'un fethinin nedenleri nelerdir.?

Bizans'ın Avrupa Devletlerini Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtması

Bizans'ın Şehzadeleri ve Anadolu Beyliklerini Osmanlı aleyhine kışkıtması

Osmanlı sınırları içerisinde bulunan Bizans'ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması

İstanbul'un ticaret yolları üzerinde bulunması

Hz.Peygamberin İstanbulla ilgili hadisinin etkili olması

2.İstanbul'un fethinin sonuçları nelerdir.?

Anadolu ve Rumeli arasındaki Bizans engeli ortadan kalktı .Toprak bütünlüğü sağlandı.

Boğazlar ve boğazlardaki ticaret tamamen Osmanlıya geçti.

İstanbul Osmanlı Devletinin başkenti oldu.

Yaklaşık 1058 yıllık Bizans imparatorluğu tarihe karıştı.

Orta Çağ sona erdi, Yeni Çağ başladı.

II.Mehmet'e Fatih ünvanı verildi.

Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi sona erdi.Yükselme dönemi başladı.

Fetihten sonra Avrupaya giden bilim adamları rönesansın doğmasında etkili oldular.

İstanbul'un fethinde kullanılan toplar Avrupada kullanılarak Derebeylerin surlarının yıkılarak zayıflamalarına ve kralların güçlenmesine neden oldu.

3.Fatih döneminde Balkanlarda fethedilen yerler nerelerdir.?

Sırbistan(1459), Mora yarımadası(1460), Eflak(1462), Boğdan(1476),Bosna(1463),Hersek(1465), Arnavutluk (1479)

4.1533 İstanbul Antlaşmasının önemi nedir.?

Avusturya kralı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk olacaktı.Yani Avusturya kralı Osmanlı Devletinin 2.adamına denk olacaktı.Avusturya böylece Osmanlı Devletinin üstünlüğünü kabul etmiştir.

5.1535 Yılında Kanuni'nin Fransızlara verdiği kapitülasyonların(ayrıcalık) amacı nedir.?

Fransa'yı Avrupa Hristiyan birliğinden ayırarak, kendi yanına çekmek ve Hristiyan birliğini parçalamak.

Fransa limanlarından faydalanmak.

Coğrafi keşiflerle önemini yitiren, Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmak.

6.Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesini sağlayan fetihler nelerdir.?

Fatih zamanında; Amasra'nın fethi(1459), Sinop'un alınması(1460), Trabzon'un alınması (1461), Kırım'ın alınması (1477) gerçekleşmiştir.II.Bayezıt zamanında ise Kili ve Akkerman kaleleri alınarak Karadeniz tamamen Türk egemenliğine girdi.Kili ve Akkerman kalelerinin alınmasıyla Kırım ile karadan sınırımız oluşmuştur.

7.Kırım'ın fethinin sonuçları nelerdir.?

Karadeniz Türk gölü haline geldi.

Karadeniz ticaret yolu tamamen Osmanlıya geçti.

8.Fatih döneminde Ege Denizinde fethedilen adalar hangileridir.?

İmroz,Taşoz,Bozcaada,Limni,Midilli,Eğriboz,Gökçeada,Sisam,Semadirek adaları alınmıştır.

9.Preveze Deniz Savaşı'nın önemi nedir.?(1538)

Haçlı donanması Osmanlı donanmasına yenilmiştir.Osmanlı devleti büyük zafer kazanmıştır. Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir.Akdenizde Türk üstünlüğü kesinleşti.

10.Kıbrıs'ın fethinin önemi nedir.?(1571)

Doğu Akdeniz'in güvenliği sağlanmıştır.İnebahtı deniz savaşına neden olmuştur.

11.İnebahtı Deniz Savaşının önemi nedir.?(1571)

Osmanlı Devleti'nin denizlerde aldığı ilk büyük yenilgidir .Preveze deniz zaferiyle elde edilen üstünlük gitmiştir.Ancak herhangi bir yeri kaybetmedik.Donanmamız yakıldı ama kısa zamanda yenisi yapılmıştır.

12.Mohaç Meydan Savaşının Önemi Nedir.?(1526)

Kanuni Macarlara karşı büyük bir zafer kazanmıştır.Kanuni Macaristan krallığına Erdel Beyi Yanoş'u getirdi.

13. Kanuni Dönemi Bazı Fetihleri

Belgrad'ın fethi(1521)

Rodos'un fethi(1522): Bu fetihle Anadolu,Mısır ve Suriye ticaret yolunun güvenliği sağlanmıştır.

Sakız adasının fethi(1566)

14.Otlukbeli Savaşının(1473) önemi nedir.?

Fatih ile Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılmıştır.Akkoyunlu devleti yenilerek çok zayıflamıştır.1501 yılında da yıkılmıştır.Osmanlı Devleti doğu sınırlarını güvence altına almıştır.

15.Karamanoğullarına ne zaman kesin olarak son verilmiştir.?

II.Bayezıt zamanında

16.Çaldıran Savaşının(1514) önemi nedir.?

1. Doğuda en büyük tehlike olan Safevi devletini Osmanlı Devleti bu savaşla yenerek etkisiz hale getirmiştir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri Osmanlıya geçmiştir.Sefer dönüşü Dulkadiroğulları Beyliği alınmıştır.Bu beyliğin alınmasıyla Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır.

17.Mercidabık Savaşının (1516) önemi nedir?

Memlüklerle Osmanlılar arasında yapılmıştır.Osmanlı Devleti bu savaşı kazanmıştır.Böylece Suriye ve Filistin

Osmanlı Devletine katılmıştır.

18.Ridaniye Savaşının (1517) önemi nedir.?

Memlüklerle Osmanlılar arasında olmuştur.

Memlük Devleti yıkıldı ve Mısır Osmanlı topraklarına katıldı.

Hicaz Emirliği (Mekke ve Medine ) Osmanlı yönetimine katıldı.

Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi.

Halifelik Osmanlılara geçti.

Baharat yolu Osmanlıya geçti.

19.Amasya Antlaşmasının (1555) önemi nedir.?

Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk siyasi antlaşmadır.

20.Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşmasının (1590) önemi nedir.?

Osmanlılarla İran arasında yapılmıştır.

Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır.

21.Nasuh Paşa Antlaşmasının (1611) önemi nedir?

Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı yerleri İran'a geri vermiştir .

22.Kasr-ı Şirin Antlaşmasının (1639) önemi nedir?

Bu antlaşma ile Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde çizilmiş ve günümüze kadar fazla değişmeden gelmiştir.

23.Zitvatorok Antlaşmasının (1606) önemi nedir?

Osmanlı Devleti 1533 İstanbul antlaşması ile Avusturya'ya karşı elde ettiği üstünlüğünü kaybetti.Böylece Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk oldu.Ayrıca Kanije,Estergon,Eğri kaleleri Osmanlılara geçti.

24.Hotin Antlaşmasının (1621) önemi nedir?

Lehistan ile Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır.Hotin kalesinin kuşatılması sırasında Yeniçeriler gevşek davranmışlar ve kale alınamamıştır.II.Osman(Genç) bu yüzden Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür ve Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür.

25.Bucaş Antlaşmasının (1672) önemi nedir?

Lehistanla Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır.

Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır.

Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşmadır .

26.Karlofça Antlaşmasının (1699) önemi nedir?

Osmanlı Devleti ile Lehistan,Venedik ve Avusturya arasında yapılmıştır.

Osmanlı Devleti ilk defa toprak kaybetti.

Sakarya savaşına kadar sürecek geri çekilme başladı.

Osmanlı Devletinde Duraklama devri bitti.Gerileme dönemi başladı .

27.İstanbul Antlaşmasının (1700) önemi nedir?

Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır.

Rusya'nın azak kalesini almasıyla tarihinde ilk kez Karadenizde kıyısı olmuştur.

Rusya İstanbul'da daimi elçi bulundurabilecek

28.Osmanlı Tarihinde İlk Defa Devlet Bütçesini Hazırlayarak Mali Düzenlemeler Yapan Sadrazam Kimdir?

Tarhuncu Ahmet Paşadır.

29.17.Yüzyılda Bazı Şartlar İleri Sürerek İş Başına Gelen Ünlü Sadrazam Kimdir?

Köprülü Mehmet Paşadır .

30.Koçi Bey Kimdir?

17.Yüzyılda 1V.Murat zamanında yaşamış ünlü bilgindir.1V.Murat tarafından duraklamanın nedenlerini ve çarelerini araştırması için görev verilmiştir.Koçi Bey duraklamanın nedenlerini anlatan risaleleriyle(raporlarıyla) ünlü bilim adamıdır.

31.Prut Antlaşmasının(1711) önemi nedir?

Osmanlı Devleti 1700 Yılındaki İstanbul antlaşmasıyla kaybettiği yerleri Ruslardan geri aldı.

Ruslar İstanbulda sürekli elçi bulunduramayacaktı.

32. Pasorofça Antlaşmasının(1718) önemi nedir?

Osmanlılarla-Venedik ve Avusturya arasında olan bir antlaşmadır.

Osmanlı Devleti Karlofça ile Venediklilere kaptırdığı yerleri geri almak için başladığı savaştan yenilgiyle ayrıldı ve yeni yerleride kaybetti.

Çelebi Mehmet zamanında başlayan Osmanlı-Venedik savaşları kesin olarak sona erdi.

Osmanlı Devletinde bu antlaşmayla Lale devri (1718-1730) başlamıştır.

33. Belgrat Antlaşmasının (1739) önemi nedir?

Osmanlılarla-Rusya ve Avusturya arasında olmuştur.

İki büyük Avrupa Devletine karşı kazanılan başarı Osmanlı Devletinin hala güçlü bir devlet olduğunu göstermiştir.

Bu antlaşma Osmanlı Devletinin 18.Yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşmadır.

Kazanılan başarıda Humbaracı Ahmet Paşa'nın ordudaki reformları etkili olmuştur.

Antlaşmanın imzalanması sırasında Fransa'nın arabuluculuk yapması sonucu daha önce 1535'de verilen kapitülasyonlar 1740 yılından itibaren sürekli hale gelmiştir

NOT: 1535 Kapitülasyonları sadece o dönemin iki hükümdarından birisi ölünceye kadar geçerliydi.Ama 1740 Kapitülasyonları sürekli hale getirilmiş ve Osmanlı Devletini zor durumda bırakmıştır.Kapitülasyonlar

dan ancak Lozan antlaşmasıyla kurtulabildik.

34. Küçük Kaynarca Antlaşmasının(1774) önemi nedir?

Osmanlı-Rusya arasında olmuştur.

Osmanlı Devletinin 18.Yüzyılda imzaladığı en ağır antlaşmadır.

Kırım bağımsız olmuştur. Not:Halkı müslüman olan bir ülke ilk defa devletten ayrılmıştır.

Karadeniz Türk gölü olmaktan kesin olarak çıkmıştır.İstanbul ve boğazlar Rus tehdidi altına girdi.

Rusya Osmanlı Devletindeki Ortadoksların haklarını koruma bahanesiyle Osmanlının iç işlerine karışma imkanı bulmuştur.

Ruslar ilk kez kapitülasyonlardan faydalanmaya başladılar.

Osmanlı Devleti ilk defa savaş tazminatı vermiştir.

35. Ziştovi Antlaşmasının (1791) önemi nedir?

Osmanlı-Avusturya arasında olmuştur.

Bu antlaşma ile Kanuni devrinden beri devam eden Osmanlı -Avusturya savaşları kesin olarak sona erdi.

36. Yaş Antlaşmasının (1792) önemi nedir?

Osmanlı-Rusya arasında olmuştur.

Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu resmen kabul etti.

Yaş antlaşması ile Osmanlı Devletinin yıkılış dönemi başladı.

37.İstanbul Antlaşması(1724) önemi nedir?

Ruslar'ın İran'daki taht kavgalarından faydalanarak Kafkasya'ya girmesi , Osmanlı Devletini harekete geçirmiştir. Rusya'nın İran'ı işgal etmesini istemeyen Osmanlı ordusu harekete geçmiştir. Kafkasya'da iki ordu karşı karşıya gelmiştir..Fransa'nın araya girmesiyle İstanbul antlaşması imzalanmıştır.Böylece İran'ın Kuzeyi ve batısı Osmanlılarla Ruslar arasında paylaşılmıştır.

İran yapılan bu antlaşmayı tanımadığını bildirmiştir.Ve Osmanlı Devletine savaş açmıştır. Osmanlı -İran savaşları 1746 yılına kadar devam etmiştir. 1746 Yılındaki bu antlaşmayla Osmanlı -İran savaşları kesin olarak sona ermiş ve 1639 Kasr-ı Şirin antlaşması şartları aynen kabul edilmiştir.Günümüze kadar sürecek barış dönemi başlamıştır.

18.Yüzyıl Islahat( Yenileşme) Hareketleri

38. Lale Devri Islahatları(1718-1730):

1718 Pasarofça antlaşması ile başlayıp 1730 Patrona Halil İsyanıyla sona eren devire Lale Devri denir.

Padişah III.Ahmet , sadrazam ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşadır.

Bu dönemde Avrupa'ya ilk kez geçici elçiler gönderilmiştir.

İlk kez matbaa kuruldu.(1727). İlmi eserlerin basımına izin verildi.Ancak dini eserler elle yazılmaya devam etti.

İlk kez Yalova'da kağıt fabrikası açıldı.

İlk kez itfaiye bölüğü kuruldu.

İlk kez İstanbul'da kumaş fabrikası ve çini atölyesi açıldı.

Sivil mimari gelişmiştir. Bir çok saray, köşk,kasır, çeşme , kütüphane yaptırılmıştır.

Pek çok doğu klasiği Türkçe'ye çevrilmiştir.

Resim ve minyatür de gelişmiştir.

NOT : Lale Devri Osmanlı Devleti'nde Batı'nın üstünlüğünün kabul edildiği ve Batı'nın örnek alınarak ıslahat yapıldığı ilk dönemdir.

I.Mahmut Devri Islahatları(1730-1754)

Humbaracı Ahmet Paşa Humbaracı ve Topçu ocaklarını modern usullere göre yeniden düzenledi.

Humbaracı Ahmet Paşa orduda bölük , alay, tabur sistemini kurdu.

Avrupai tarzda subay yetiştirmek için Kara Mühendishanesi açıldı.

Bu ıslahatlar 1736-1739 Osmanlı-Avusturya ve Rusya savaşlarında başarılı olmamızı sağlamıştır.

III.Mustafa Devri Islahatları(1757-1774 )

Baron dö Tott Avrupa'dan getirtilerek yeni bir topçu ocağı kuruldu. Sürat topçuları adı verilen ocak kuruldu.

Deniz Mühendishanesi açıldı.

Hendesehane açıldı.Denizcilik ve topçuluk dersleri verildi.

I.Abdülhamit Devri Islahatları (1774-1789)

Ordunun subay ihtiyacını karşılamak için istihkam okulu açıldı.

İngiltere ve Fransa'dan gemi yapım ustaları getirildi.

Haliç, Karadeniz ve Ege Denizinde tersaneler yapıldı.

III.Selim Dönemi Islahatları(1789-1807)

Nizam-ı Cedit adıyla bir ordu kuruldu.

Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için İrad-ı Cedit adıyla bir hazine kuruldu.

Avrupa'nın önemli başkentlerinde sürekli elçilikler kuruldu.

Fransızca ilk kez okullarda yabancı dil olarak okutulmaya başladı.

Yeniliklere karşı olan Yeniçeriler ile bazı halk kitlesi Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklandı.(1807) III.Selim tahttan indirildi. Yerine IV.Mustafa getirildi. Nizam-ı Cedit ordusu dağıtıldı.

Fransız İhtilali ve Önemi (1789)

Fransa'da halkın krala karşı ayaklanmasıyla ihtilal başlamıştır.

Fransız ihtilalinin sonucunda krallıklar yıkılmaya başlamış ve demokrasi yönetimleri kurulmaya başlamıştır.

Milliyetçilik fikri yayılmış ve çok uluslu devletler ( Osmanlı gibi ) bundan etkilenmiştir.İmparatorluklar yıkılmaya başlamış , yarine milli devletler kurulmaya başlamıştır.

Hürriyet, eşitlik, özgürlük, adalet gibi kavramlar yayılmıştır.

Fransız ihtilali bütün dünyayı etkilediğinden , Yeni Çağ'ın bitişi , Yakın Çağ'ın başlangıcı olmuştur.

Daha önce Amerika'nın bağımsızlık bildirisi olan İnsan Hakları Bildirisi , Fransa tarafından dünya çapında bir bildiri haline getirilmiştir.

Tanzimat ve Meşrutiyet hareketlerinde , Fransız ihtilalinin olumlu yanları etkili olmuştur.

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ-III

1. 1032 yılından itibaren, Anadolu'ya akınlar yapmaya başlayan Türkler, 1683 II. Viyana Bozgunu' na kadar Batı'ya yayılma siyasetini sürdürmüşlerdir. Bu zaman aralığında, Türklerin Batı'ya yayılmalarını engelleyen ve geciktiren olaylar da olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu olaylardan biri olarak söylenemez?
A) Haçlı saldırıları
B) Bizans'ın direnci
C) Moğol istilası
D) Timur istilası
E) Osmanlı-Memluk rekabeti

 

2. Malazgirt Zaferinden sonra başlayan Türkiye Tarihinde Türkçe'nin gelişmesi ve Anadolu'nun Türkleşmesin' de Moğolların da büyük payı olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bunun kanıtlarından biri değildir?
A) Kösedağ Savaşı'ndan sonraki dönemde Anadolu Türk Beylikleri'nin etkinlikleri ve hizmetleri
B) Moğollardan kaçan Türk kitleleri arasındaki bilim adamı, yazar ve şairlerin eserleri
C) Moğollar'ın Babailer İsyanı'nı desteklemeleri
D) Moğol saldırılarının önünden kaçıp, Anadolu'ya sığınan Türkmen kabilelerinin Anadolu' ya yerleşmeleri
E) Kösedağ yenilgisinden sonra Anadolu'da oluşan buhranlı dönemin yarattığı zengin edebiyat hareketleri

 

3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, tarih boyunca kurulan diğer Türk Devletleriyle ortak özelliği olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Anadolu'da kurulmuş bulunması
B) Bağımsızlık Savaşı sonucunda kurulması
C) Toplumsal; yaşayışta yazısız hukuk kurallarının da uygulanması
D) Laiklik ilkesini benimsemiş olması
E) Egemenliğin kayıtsız, şartsız ulusa ait olması

 

4. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, devlet örgütlenmesini gerçekleştirirken, Abbasi devlet teşkilatını örnek almış ve devleti kurumlaştırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu yöntem ile sağlanan örgütlenme oluşumlarından biri olarak sayılamaz?
A) Kadılıkların kurulması
B) Celali Takvimi'nin düzenlenmesi
C) Vezirlik
makamının oluşturulması
D) Divan' ın oluşturulması
E) Medreselerin kurulması

 

5. Anadolu Selçukluları, karayollarında eşkıyaların ve denizlerde korsanların saldırısına karşı, tacirlere bir çeşit devlet sigortası uygulamıştır.
Bu uygulamanın temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Komşu devletlerle işbirliği yapmak
B)Devlet ile tüccar arasındaki dayanışmayı sağlamak
C) Anadolu'yu bayındır hale getirmek
D) Ticareti geliştirmek.
E) Devlete karşı oluşmuş ittifakları parçalamak

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, Memlûk Devleti'nin askeri nitelikli bir devlet olduğunun göstergelerinden biri değildir?
A) Devlet örgütünün başında Halife ünvanlı ve dinsel yetkili bir hükümdarın bulunması
B) Ordu ileri gelenlerince seçilen ve desteklenen komutanların sultan olması:
C) Saltanatın babadan oğula geçmesi kuralına uyulmaması ve emirlerin mücadelesi
D) Eyaletlerin başında askeri sistemden yetişenlerin bulunması
E) Bazı komutanların güç kullanarak saltanatı ele geçirmesi

 

7. l. Haçlı Seferleri
II. Moğol istilası
III. Ankara Savaşı
Aşağıdakilerden hangisi, tarihsel süreç içerisinde Anadolu'da meydana gelen bu Uç olayın, Anadolu ve Türk Tarihi bakımından yarattığı olumsuz etkilerden biri olarak söylenebilir?
A) Anadolu'daki ;Türk siyasi birliğinin bozulması
B) Anadolu'da ilk Türk Beylileri'nin kurulması
C) Türkler' in Batı'ya ilerleyişinin geçici olarak durması
D) Anadolu'daki kültür merkezlerinin harap olması
E) Bizans'ın siyasi varlığını bir türe daha sürdürebilmesi

YANITLAR:1-E 2-C 3-C 4-B 5-D 6-D 7-B

 

 

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TEST-II

1. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam Dünyası'na yaptığı hizmetlerden biri değildir?
A) Haçlı Saldırılarını durdurmaları
B) İslam kültür ve uygarlığını geliştirmeleri
C) Bizans saldırılarını durdurmaları
D) Askeri yönetimde etkin görev almaları
E) İslamiyet'i Kuzey Afrika'ya yaymaları

 

2. Dört Halife Dönemi'nde İslamiyet'te tanışan Türkler, Emeviler Döneminde Müslüman Araplarla kanlı savaşlara girişmişlerdir.
Aşağıdaki hangi ilk siyasi olay, bu kanlı çatışmaları sona erdirmiştir?
A) İslam Arapları'nın Horasan'ı ele geçirmesi
B) Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi
C) Dandanakan Savaşı
D) Talas Savaşı
E) Nihavend Savaşı

 

3. Büyük Selçuklularda, Melikler'in eğitiminden sorumlu Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmelerinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletin parçalanmasına neden olmaları
B) Taht kavgalarına girişmeleri
C) Devlet yönetimini ele geçirmeleri
D) Merkezde alınan karârlara uymamaları E) Özel ordulara sahip olmaları

 

4. l. Kervansarayların yapılması
II. Devlet sigortacılığının uygulanması
III. Gümüş ve altın paraların bastırılması
Anadolu Selçuklu Devleti döneminde gerçekleştirilen, yukarıdaki olayların temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?.
Anadolu'yu imar etmek Ticareti geliştirmek
C) Devletin gücünü kanıtlamak
D) Ekonomik getir elde etmek
E) Anadolu'yu egemenlik altına almak

 

5. I. Büyük Selçukluların Dandanakan ve Malazgirt Savaşları'nı kazanmaları,
II. Anadolu Selçukluları'nın Miryokefalon'da Bizans'ı yenilgiye uğratmaları,
III. Osmanlıların Çimpe Kalesi'ne sahip olmaları. Edirne'yi almaları, II. Kosova Zaferi ve İstanbul'u fethetmeleri,
Olaylarının ortak sonucu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu'nun fetih koşullarını hazırlaması
B) Türkler'in Batı'ya ilerleyişini hızlandırması
C) Bizans'ın tarihsel işlevini sona erdirmesi
D) Doğu ticaret yollarının Türkler' in eline geçmesi
E) İslamiyet'in Avrupa'ya yayılması

 

6. Gazneliler'in sarayda Türkçe kullanmalarına rağmen resmi dil olarak Arapça ve Farsça'yı benimsemeleri, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?
A) Birçok ulus üzerinde egemenlik kurmalarıyla
B) Ulusal bir birlik sağlayamamalarıyla
C) İslamiyet'i kabul eden ilk Türk Devleti olmalarıyla
D) Değişik ulusların konuştuğu farklı dillerde bir uyum ve birlik yaratma amaçlarıyla
E) Devlet olarak varlıklarını sürdürmek istemeleriyle

 

7. Büyük Selçuklu Devleti, döneminin en güçlü Türk-İslam Devleti olmasına rağmen, Haçlı saldırılarına doğrudan karşı koyamamış, ancak bazı Selçuklu Atabeyleri Haçlılar'a karşı savaşabilmiştir.
Bu durumun temel nedeni, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Batiniler'in zararlı faaliyetlerde bulunması
B) Merkezi güç ve otoritenin zayıflamaya başlaması
C) Doğu' da Moğol tehlikesinin başlaması
D) Anadolu'nun fethine öncelik tanınması
E) Gazneliler ile savaş döneminin başlaması

 

8. Halifelik kurumunu korumaları altına alıp yaşatmalarına rağmen, siyasallaştırmayan ve hükümdarları halifelik yetki ile ünvanını kullanmayan Türk-İslam Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harzemşahlar B) Memluklar C) Eyyubiler D) Osmanlılar E) Anadolu Selçukluları

 

9. XI. yüzyılda Anadolu'ya akınlar yapmaya başlayan Türkler, XIII. yüzyılda Anadolu'yu tam bir Türk Yurdu haline getirmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu oluşumun Anadolu'da ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olarak söylenemez?
A) Dinsel yapının köklü değişikliğe uğraması
B) Sosyal yapıda Töre' nin egemen olması
C) "Türkiye" kavramının anılmaya başlaması
D) Siyasal yetkinin Türklere geçmesi
E) Türklerin telam Dünyası'nın lideri haline gelmesi

 

10. Bizans, Anadolu'da kurulmaya başlanan Türk Siyasi Birliği'ne varlığı için tehlikeli gördüğünden engel olmak istemiştir.
Bizans'ın bu amaçla yaptığı savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Miryokefalon B) Malazgirt C) Pasinler D) Koyunhisar E) Pelakanon

YANITLAR:1-E 2-D 3-A 4-B 5-B 6-C 7-C 8-B 9-E 10-A

 

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TEST-I

1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinde etkili olan oluşumlardan biri sayılamaz?
A) Her iki inanışta da kendilerinin dışındaki inanışlara hoşgörüyle yaklaşmaları
B) Türklerin daha önce tanıdıkları dinlerden tek tanrılı dinleri öğrenmeleri
C) Her iki inanışta yönetenlerin yönetme yetkisini tanrıdan aldıklarına inanmaları
D) Türkler' in göçebe bir yaşam biçimini sürdürmeleri
E) Türklerin fetih politikalarını cihat anlayışı ile bütünleştirmeleri

 

2. Karahanlı Devleti'nin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi, daha sonraki dönemlerde Büyük Selçuklular tarafından tam bir sentez halinde gerçekleştirilmiştir?
A) Türkçe'nin resmi dil olarak kullanılması
B) Türk-İslam toplumunun oluşturulmaya başlanması
C) İslamiyet'in resmi din olarak kabul edilmesi
D) Bektaşi Tarikatı'nın ilk kez kurulması
E) İslamiyet'i yayma çabasının gösterilmesi

 

3. Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Anadolu'nun Türkler tarafından yurt edinilmesinde etkili olmamıştır?
A) Pasinler
B) Dandanakan
C) Malazgirt
D) Miryekefalon
E) Kösedağ

 

4. Anadolu Selçuklu Devleti'nin 'Türkiye Tarihi' nin ilk devresinde yer alan devlet' olma özelliği, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Haçlı saldırılarına karşı direnmesi
B) Bizans'ın etkinliğine son yermesi
C) Devlet olarak, Anadolu topraklarında kurulması
D) ilk kez Anadolu Türk Birliği'ni sağlaması
E) Anadolu'yu kültür merkezi haline getirmesi

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçukluları'nda devletin iç ve dış ticareti teşvik etmesinin göstergelerinden biri olarak sayılamaz?
A) Harzemşahlar ye Eyyubiler ile ittifak kurma çabası gösterilmesi
B) Kervansaraylar'ın yakılması
C) Karayollarında eşkıyanın saldırısına karşı önlem alınması
D) Denizlerde korsanların saldırısına karşı tüccarın korunması
E) Devlet sigortacılığının uygulanması

 

6. Selçuklu Veziri Nizam-ül Mülk tarafından İkta Sistemi'nin kurulmasındaki temel amaç. aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mezhep ayrılıklarını ortadan kaldırmak
B) Devlet üzerindeki askeri harcamanın yükünü hafifletmek
C) Bilim adamlarının çalışmalarını desteklemek
D) Atabeyler'in güçlenmesini önlemek
E) Ülke ekonomisinin güçlenmesini sağlamak

 

7. I. Göktürkler' in parçalanmasından sonra Doğu Göktürklerin uzun yıllar Çin egemenliğinde yaşaması,
II. Anadolu Selçukluları'nın kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah' ın Büyük Selçuklu Devleti tahtını ele geçirme mücadelesini yitirmesinden sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin bir süre başsız kalması,
III. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Şehzadeleri arasında taht kavgalarının görülmesi,
Olaylarının ortak yönü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkler'in Batı'ya ilerleyişlerinin durması
B) Bizans'a karşı üstünlüğün yitirilmesi
C) Anadolu Türk Birliği'nin bozulması
D) Adı geçen devletlerin yıkılıp sürecine girmesi
E) Türk Tarihi'nde Fetret Devirleri'nin yaşanması

 

8. Talaş Savaşı, Dünya kültür ve uygarlığının gelişmesine de önemli katkıda bulunmuştur.
Talaş Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, bunun kanıtadır?
A) Kâğıt üretiminin Orta Asya dışına da yayılması
B) Orta Asya'nın günümüze değin dinsel kaderinin belirlenmesi
C) Çin'in, Orta Asya egemenliğinden vazgeçmesi
O) Türklerin kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmesi
E) Türk - İslam Devletleri'nin temellerinin atılması

 

9. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi, Anadolu Selçuklu Devletinin gerçekleştirdiği oluşumlardan biri olarak sayılamaz?
A) Anadolu'nun tam bir Türk Yurdu haline getirilmesi
8) Bizans'ın saldırı gücünün yok edilmesi
C) Haçlı Seferleri'nde Batı'ya karşı başarı kazanılması
D) Anadolu'nun kültür ve ticaret merkezi haline S~\ getirilmesi
E) Büyük Selçuklu tahtının ele geçirilmesi

 

10. Gazneliler, X-XII. yy. arasında Horasan ve Afganistan yöresinde siyasi varlık göstermişlerdir.
Büyük Selçukluların da XI. yy.da Horasan yöresinde ortaya çıkmaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Hindistan'a seferler yapmadıklarının
B) Turk-Islam sentezini oluşturduklarının
C) Gazneliler' in toprakları üzerinde kurulduklarının
D) Selçuk Bey tarafından siyasi yönden örgütlendiklerinin
E) Gazneliler'den daha önce yaşadıklarının

YANITLAR:1-D 2-B 3-E 4-C 5-A 6-B 7-E 8-A 9-E 10-C

 

6. SINIF DENEME - 1

6. SINIF DENEME – 2

Anadolu'ya ilk Türk akınları aşağıdakilerin hangisi tarafından düzenlenmiştir?
A) Hunlar
B) Sibirler
C) Macarlar
D) Avarlar


2. Bizans ile Selçuklular aras
ında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pasinler
B) Malazgirt
C) Dandanakan
D) Miryokef
alon


3. Malazgirt Zaferi'nden önce Anadolu'ya yap
ılan Türk akınlarının en önemli hedefi, aşağıdaklierden hangisidir?
A) Türkleri Anadolu'ya yerleştirmek
B) Anadolu'yu vatan yapmak
C) Bizans güçlerini Anadolu'dan söküp atmak
D) Bizans'ın direncini kırarak gelecek fetihlere zemin hazırlamak


4. Malazgirt Zaferi'nin Türk Tarihinde önemli bir dönüm noktas
ı olması, zaferin hangi özelliği ite ilgilidir?
A) Türklerin İslâm dünyasında ön plana çıkması
B) Haçlı Seferlerinin başlamasına neden olması
C) Anadolu'da Türkiye tarihinin başlangıcı olması
D) Bizans İmparatorluğunun zayıflamasına neden olması


5. A
şağıdaki savaşlardan hangisi, Bizanslıların Anadolu'yu ele geçirme umutlarına son vermiştir?
A) Kösedağ
B) Miryokefalon
C) Malazgirt
D) Yassıçemen


6. Anadolu Selçuklu Devfetfnin Yükselme Dönemine girmesi, a
şağıdakiierden hangisi ile başlar?
A) II. Kılıç Arslan
B) l. Mesud
C) I. Alâeddin Keykubat
D) I. Gıyaseddin Keyhüsrev

7. Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Harzemşahlar Devletf nin yıkılmasına neden olmuştur?
A) Miryokefalon
B) Pasinler
C) Yassıçemen
D) Kösedağ8. I. Anadolu, Moğol egemenliğine girdi.
II. Anadolu Selçuklu Devleti'nde yeniden taht kavgaları başladı.
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakiierden hangisinin sonucudur?
A) Pasinler
B) Miryokefalon
C) Kösedağ
D) Dandanakan


9. A
şağıdaki olaylardan hangisi Anadolu Selçuklu Devleti zamanında meydana gelmemiştir?
A) Haçlı Seferleri
B) Pasinler Savaşı
C) Miryokefalon Savaşı
D) Yassıçemen Savaşı


10. l. Aiâaddin Keykubat'
ın izlediği aşağıdaki politikalardan hangisi Anadolu Selçuklu Devteti' nin yıkılmasını geciktirmiştir?


A) Eyyûbilerle dostça geçinmesi
B) Anadolu'da ticaretin geli
şmesini sağlaması
C) Alaiye(Alanya) şehrini alarak burada bir tersane kurması
D) Moğol tehlikesine karşı Doğu Anadolu sınırlarına önem ver
mesi


11. A
şağıdakiierden hangisi Anadolu Selçukluları için söylenemez?
A) Haçlı Seferlerinin başlamasında etkili oldular.
B) Haçlı ordularının, İslam Dünyası'nı verecekleri zararları engellediler.
C) Islâmiyetin Balkanlarda yayılmasına neden oldul
ar.
D) Anadolu'nun bir Türk -
İslâm ülkesi olmasını sağladılar.

 

12. Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflaması, aşağıdakiierden hangisine neden olmuştur?
A) Anadolu'da uç beyliklerin, bağımsızlıklarını ilân etmelerine
B) Anadolu'nun Bizanslılarca istila edilmesine
C) Anadolu'da Türk egemenliğinin ortadan kalkmasına
D) Anadolu'nun Haçlı kuvvetlerince istila edilmesine

 

13.Saltukoğuflan Beyliği, aşağıdaki yörelerden hangisinde kurulmuştur?
A) Aydın ve çevresi
B) Erzurum ve çevresi
C) Konya ve çevresi
D) Sinop ve çevresi

14. Mengûcek Beyliği, aşağıdaki Anadolu Selçuklu sultanlarından hangisi zamanında yıkılmıştır?
A) I. Kılıç Arslan
B) II. Kılıç Arslan
C) I. Mesud
D) I. Alâeddin Keykubat


15. Köseda
ğ Savaşı hangi Selçuklu Sultanı zamanında olmuştur?
A) l. Alâeddin Keykubat
B) II. Gıyaseddin Keyhüsrev
C) l. Gıyaseddin Keyhüsrev
D) II. Kılıç Arslan


16. A
şağıdaki Anadolu Türk beyliklerinden hangisi denizcilikle uğraşmıştır?
A) Dulkadiroğulları
B) Germiyanoğullan
C) Karesioğulları
D) Eratna Beyliği


17. A
şağıdaki beyliklerden hangisi^Türnadağ savaşı sonucu Osmanlı Devletfne bağianmıştıı
A) Dulkadiroğulları
B) Ramazanogullan
C) Karamanoğulları
D) Aydınoğulları


18. Candaro
ğulları Beyliği, aşağıdaki yörelerden hangisinde kurulmuştur?
A) Kütahya ve çevresi
B) Kastamonu ve Sinop yöresi
C) Muğla ve çevresi
D) Balıkesir ve Çanakkale yöresi19. Anadolu Selçuklu Devletf nin zayıflamasından sonra Kütahya, Emet ve Tavşanlı yöresinde kurulan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karamanoğulları
B) Candaroğulları
C) Germiyanoğulları
D) Hamitoğulları

 

CEVAPLAR:1.A 2.A 3.D 4.C 5.B 6.D 7.C 8.C 9.B 10.D 11.C 12.A 13.B 14.D 15.B 16.C 17.A 18.B 19.C

 

AVRUPA TARİHİ TEST - II


1. Rönesans önce
İtalya'da başlamasına rağmen kısa zamanda diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu yayılmada en önemli etken olmuştur?
A) İtalya'nın din ve kültür merkezi olması
B) Deniz yolları üzerinde bulunması
C) İslâm ülkeleri ile bağlantısı olması
D) İtalyan sanatçıların etkisi


2. Avrupa'da Rönesans'
ın başlamasında ve yayılmasında teknik etken aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) İlçağ antik eserlerinin incelenmesi
B) Zengin sınıfın sanatçıları koruması
C) Matbaadan yararlanılması
D) Yaratıcı sanatçıların yetişmesi


3. A
şağıdakilerden hangisiyle, Ortaçağ skolastik düşüncesinin yerini pozitif(akılcı) düşünce almaya başlamıştır?
A) Reform
B) Rönesans
C) Coğrafya Keşifleri
D) Haçlı Seferleri


4. A
şağıdakilerden hangisinin, Rönesans hareketlerine katkısından söz edilemez?
A) Bizans bilginlerinin italya'ya gitmesinin
B) Matbaanın icadının
C) Coğrafi keşiflerin
D) Avrupa'da yeni mezheplerin ortaya çıkmasının


5. Yeniça
ğ laik devlet' anlayışı ilk kez hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?
A) Büyük Coğrafi Keşifler
B) Reform
C) Rönesans
D) Haçlı Seferleri


(1987 - FL)


6. A
şağıdakilerden hangisi Reform'un nedenlerinden biri de; ğildir?
A) Mezhep birliğinin bozulması
B) Katolik Kilisesi'nin bozulması
C)
Rönesansın etkisi
D) Endülüjans sorunu


7. A
şağıdakilerden hangisi, Reform hareketlerinin sonuçlan arasında yer aimaz?
A) Papa'ya olan güvenin azalması
B) Eğitim rahiplerin denetimine verilmesi
C) Protestanlığın ortaya çıkması
D) Mezhep savaşlarının yaygınlaşması


8. Blum, sanat ve edebiyattaki geli
şmeler demek olan Rönesans ile, Katolik mezhebinde düzenleme demek olan Reform'un başlamasındaki ortak etken aşağıdaküerden hangisidir?
A) Kağıt ve matbaanın kullanılması
B) Eğitimin Kilisenin elinden alınması '
C) Deniz ticaretinin gelişmesi
D) İslam eserlerinin incelenmesi


9. Yeniça
ğ'da Avrupa'da görülen Reform hareketleri, aşağıdakilerden hangisine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır?
A) Derebeylik sistemine
B) Katolik Kilisesi'ne
C) Mutlak yönetimlere
D) Ortodoks Kilisesi'ne


10. A
şağıdakilerln hangisinde verilen olay ikinci olayın nedeni dsğlîdjr?
A) istanbul'un fethi - Rönesans'ın başlaması
B) Cofrafya keşifleri - Akdeniz limanlarının önem kazanması
C) Kâğıt ve matbaanın bulunması - Reform'un başlaması
D) Barutun ateşli silahlarda kullanılması - Derebeyliğin yıkılması


CEVAPLAR:1.A 2.C 3.B 4.D 5.C 6.A 7.B 8.A 9.B 10.B

 

 

ÇALIŞMATESTİ- IV

1.Kükürt çıkarılan yerleşme merkezi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Murgul B) Divriği C) Keçiborlu D) Seydişehir

2.Aşağıdakilerden hangisi asıl Ege ile İç Batı Anadolu'yu birbirinden ayıran bir özellik değildir ?
A) Yağış rejimi B) Yükselti
C) Sıcaklık D) Yeraltı zenginliği

3.Aşağıdaki kentlerimizden hangisinin nüfusu diğerlerinden farklı bir nedenle artar ?
A) Kırıkkale B) Batman C) Alanya D) Karabük

4.En fazla baklagil yetiştiren bölge aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Marmara B) Akdeniz C) İç Anadolu D) Ege

5.A köyünün yükseltisi 130 m. B köyünün yükseltisi 280 m. A ve B köyleri arası 1/200.000 ölçekli bir haritada 5 cm olarak ölçüldüğüne göre A ile B arasındaki eğim değeri binde(0/00) kaçtır?
A)1.5 B) 5 C) 10 D) 15

6.Aşağıdakilerden hangisi rüzgar aşındırması veya biriktirmesi sonucu oluşmamıştır ?
A)Barkan B) Lös C) Moren D) Şeytan masası

7.Doğu Anadolu bölgesi nüfus yoğunluğu en az olan böl-gemizdir. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedeni değildir ?
A) Geniş
alan B) Şiddetli karasallık
C) Kısıtlı tarım D) Orman azlığı

8.Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki göller tümüyle Akdeniz bölgesindedir ?
A) Çıldır,Burdur,Beyşehir
B) Eğridir,Sapanca,Köyceğiz
C) Burdur,Manyas,Hazar
D) Burdur,Beyşehir,Eğridir

9. Aşağıdaki endüstri kollarından hangisinin ham maddesinin işlendiği endüstri kuruluşları sadece Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır
A) Petrokimya B) Alüminyum
C) Demir - Çelik D) Pamuklu dokuma

 

 

BÖLGELER UYGULAMA TESTİ - 2

1.Karadeniz Bölgesi'ndeki tarım ürünleri içinde aşağıdakilerden hangisi önemli yer tutmaz?
A) Turunçgiller B) Çay C) Mısır D) Fındık


2. Turizm gelirlerinin en yüksek oldu
ğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marmara B) iç Ana
dolu C) Akdeniz D) Ege


3. A
şağıdaki illerden hangisinde petrol rafinenisi yoktur?
A) İzmit B) Mersin C) Batman D) Kırşehir


4.A
şağıdaki il-bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a)İzmir-Ege Bölgesi b)Mersin-Akdeniz Bölgesi c)Samsun-Karadeniz Bölgesi
d)Mardin-Ege Bölgesi


5.A
şağıdaki madenlerden hangisi sadece Karadeniz Bölgesi'nde çıkarılır?
a)Linyit b)Petrol c)Manganez d)Taşkömürü


6.A
şağıda tarım ürünleri ve en fazla yetiştirildiği bölgeler verilmiştir.Hangisi yanlıştır?
Tarım ürünü Bölge
a)Mısır Karadeniz Bölgesi
b)Ayçiçeği Marmara Bölgesi
c)Tütün Ege Bölgesi
d)Buğday Ege Bölgesi


7.A
şağıdakilerden hangisi alan bakımından en büyüktür?
a)Bölge b)Bölüm c)Yöre d)Şehir


8.U
şak,Kula,Demirci,Gördes,Simav'da gelişen benzer ekonomik etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
a)Halıcılık b)Şeker c)Çinicilik d)Kaplıca turizmi


9.A
şağıdaki bölümlerden hangisi Marmara Bölgesi'nde yer almaz?
a)Çatalca-Kocaeli b)Ergene c)Yıldız d)Antalya Bölümü


10.Maki hangi iklimin bitki örtüsüdür?
a)Karasal
İklim b)Akdeniz İklimi c)Karadeniz İklimi d)Marmara İklimi


11.Ayçiçe
ğinin en fazla üretildiği bölgemiz hangisidir?
a)Akdeniz b)Marmara c)Ege d)İç Anadolu


12.A
şağıdaki yerlerden hangisinde petrol çıkarılmaktadır?
a)Aliağa b)Raman c)İzmit d)Mersin


13.Yurdumuzun en büyük ve en küçük bölgeleri hangi
şıkta birlikte verilmiştir?
a)İç Anadolu-Karadeniz c)İç Anadolu-Güneydoğu Anadolu
b)Doğu Anadolu-Karadeniz d)Doğu Anadolu-Güneydoğu Anadolu


14.K
ışları ılık, yazları serin ve her mevsim yağışlı iklime sahip olan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
a)Ege b)Marmara c)İç Anadolu d)Karadeniz

 

YANITLAR:1)A 2)C 3)D 4)D 5)D 6)D 7)A 8)A 9)A 10)B 11)B 12)B 13)D 14)D

COĞRAFİ BÖLGELER UYGULAMA TEST-1

1 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, tarımı olumsuz etkileyen nedenlerin en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer şekilleri B) Rüzgar
C) Toprak D) Kuraklık


2 Yurdumuzun ortalama yükseltisi en fazla olan bölgesi a
şağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz Bölgesi B) iç Anadolu Bölgesi
C) Doğu Anadolu Bölgesi D) Karadeniz Bölgesi


3 .A
şağıdaki ovalardan hangisi Marmara Bölgesi'nde bulunur?
A) Ergene B) Gediz
C) Bakırçay D) Edremit


4. A
şağıdaki bölümlerden hangisi madensel değerlerine göre daha zengindir?
A) Orta Karadeniz Bölümü B) Kocaeli - Çatalca Bölümü
C) Konya Bölümü D) Yukarı Fırat Bölümü


5. Ege Bölümü ile
İç Batı Ege Bölümü'nde tarımsal faaliyetler arasında görülen farklılaşmanın asıl nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ormanların farklı olması B) Toprak yapısının farklı olması
C) İkliminin farklı olması D) Kırsal nüfusun istediği ürünü yetiştirmesi


6. Bir nehrin havzas
ı denilince, aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?
A) Nehrin sularının denize boşaldığı yer.
B) Nehrin, eğiminin azaldığı yerlerde, büklümler yaparak aktığı saha.
C) Nehrin taşıdığı çakıl, kum, mil gibi maddelerin biriktiği yer.
D) Nehrin, en küçük kolları ile birlikte sularını topladığı saha.


7. A
şağıdakilerden hangisi, yurdumuzda doğup, başka ülkelerde denize ulaşan akarsularımız arasında yer almaz?
A) Dicle B) Çoruh C) Asi D) Fırat


8. A
şağıdaki akarsulardan hangisi ülkemiz dışında denize dökülür?
A) Kızılırmak B) Fırat C) Sakarya D) Kura


9. Sular
ını dışarıya gönderemeyen akarsuların bulunduğu bölgelere kapalı havza adı verilir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin kapalı havzalarındandır?
A) Tuz Gölü B) Yeşilırmak
C) Çoruh D) Dalaman


10.A
şağıdaki ırmaklardan hangisi Karadeniz Bölgesi'nde yer almaz?
A) Fırat B) Çoruh
C) Kızılırmak D) Yeşilırmak


11.Türkiye'deki akarsular
ın taşımacılığa elverişli olmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yükseltinin fazla olması
B) Yataklarının dar olması
C) Suların az olması
D) Uzunluklarının az olması


12. A
şağıdaki iklimlerden hangisi ülkemizde görülmez?
A) Akdeniz iklimi B) Karadeniz iklimi C) Karasal iklim D) Muson iklim13. Yurdumuzda
İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da genel olarak tahıl tarımı ve hayvancılık yaygındır. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer şekillerinin benzer olması B) Karasal iklimin görülmesi
C) Ekonominin gelişmemesi D) Nüfus yoğunluğunun az olması


YANITLAR:1)D 2)C 3)D 4)A 5)C 6)B 7)C 8)B 9)A 10)A 11)A 12)D 13)B

 

ÇALIŞMA TEST-VI

1.Samsun ocak ayında Ankaradan daha sıcak olur . Bu durum sıcaklık ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye ters düşer ?
A) Yükselti B) Enlem C) Yağış D) Denize yakınlık

2. Aşağıda belirtilen bölgelerden hangisinde bakı faktörünün etkisi en azdır ?
A)Dönenceler arasında B) Ekvatorda C) Kutuplarda D) 30° - 60° enlemleri arasında

3. Atmosferde nem oranı artıkça aşağıdakilerden hangisi azalır ?
A)Atmosferin yoğunluğu B) Yağış ihtimali C) Günlük sıcaklık farkı D) Hava basıncı

4. Aşağıdakilerden hangisi heyelan ı kolaylaştıran etkenlerden biri değildir ?
A)Toprağın cinsi B) Bitki örtüsünün yapısı C) Yağış miktarı D) Eğim

5.Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu diğerlerine göre farklılık gösterir ?
A)Delta B)Traverten C) Obruk D) Tombolo

6. Aşağıdaki göllerden hangisi tektonik kökenli değildir ?
A)Bafa B) Ulubat C) Tuz gölü D) Manyas

7. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi Türkiye de esmez ?
A)Eteziyen B) Kıble C) Lodos D) Alize

8. Güneş ışınlarının zararlıları atmosferin en çok hangi tabakalarında tutulur?
A)Ozonosfer-İyonosfer B)Troposfer-Ozonosfer C)Şemosfer-İyonosfer D)Troposfer-Stratosfer

9. Aşağıdakilerden hangisi ormanların sağladığı yararlar arasında yer almaz?
A)Kuraklığı engellemek B)Tarım alanlarını rüzgarlardan korumak
C)Deprem oluşumunu durdurmak D)Akarsuların rejimlerini düzenlemek

10. "Aynı enlemde bulunmasına rağmen Hakkari ve Muğla'nın iklim özellikleri birbirine benzemez" Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A)Matematik konum özellikleriyle B)Yüzey şekillerinin farklılığıyla C)Toprak çeşidinin farklılığıyla D)Bitki örtüsüyle

 

ÇALIŞMA TEST-9

1.Yurdumuzun en dik sarp yamaçlı vadisi Çoruh - Kelkit oluğudur. Depremlerle en çok sarsılan bu derin vadi hangi bölgemizde bulunur?
A) İç Anadolu B) Orta Karadeniz C) Doğu Anadolu D)Doğu Karadeniz

2.İç Anadolu'da tarımın, Doğu Anadolu'da hayvancılığın ekonomik etkinliklerinin olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağış miktarı B) Sıcaklık C) Yerşekilleri D) Akarsular

3.İklim şartları veya yer şekilleri yönünden sebze tarımına en az elverişli olan bölgeler hangileridir?
I. Marmara II. Akdeniz III. Doğu Anadolu IV. İç Anadolu V. Karadeniz
A) I - II B) II - III C) III -IV D) I - V

4.Marmara bölgesinin Türkiye ekonomisine 3/4 'ünü yetiştirerek katkıda bulunduğu ürün aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Zeytin B) Tütün C) pamuk D) Ayçiçeği

5. Tarımın makineleşmesi köyden kente göçü hızlandırıcı bir etkendir. Böyle bir genelleme aşağıdaki yörelerin hangisi için uygun olmaz ?
A) Konya B) Sakarya C) Rize D) Aydın

6.Aşağıdakilerden hangisi termik elektirik santrali değildir ?
A) Seyitömer B) Tunçbilek C) Afşin-Elbistan D) Kemer

7.Aşağıdaki ovalarımızdan hangisi alüvyal özellik taşımaz ?
A)Bafra ovası B)Çukurova C)Antalya ovası D)Gediz deltası

8.Aşağıdakilerden hangisi için belirli bir tarım bölgesinden söz edilemez
A)Zeytin B)Çay C)Şeker pancarı D)Fındık

9.Aşağıdaki madenlerden hangisi Ege bölgesinden çıkarılmaz ?
A) Demir B) Krom C) Bor D) Linyit

10.Kükürt çıkarılan yerleşme merkezi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Murgul B) Divriği C) Keçiborlu D) Seydişehir

11.Aşağıdakilerden hangisi asıl Ege ile İç Batı Anadolu'yu birbirinden ayıran bir özellik değildir ?
A) Yağış rejimi B) Yükselti C) Sıcaklık D) Yeraltı zenginliği

12.Aşağıdaki kentlerimizden hangisinin nüfusu diğerlerinden farklı bir nedenle artar ?
A) Kırıkkale B) Batman C) Alanya D) Karabük

13.En fazla baklagil yetiştiren bölge aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Marmara B) Akdeniz C) İç Anadolu D) Ege

14.A köyünün yükseltisi 130 m. B köyünün yükseltisi 280 m. A ve B köyleri arası 1/200.000 ölçekli bir haritada 5 cm olarak ölçüldüğüne göre A ile B arasındaki eğim değeri binde(0/00) kaçtır?
A)1.5 B) 5 C) 10 D) 15

15.Aşağıdakilerden hangisi rüzgar aşındırması veya biriktirmesi sonucu oluşmamıştır ?
A)Barkan B) Lös C) Moren D) Şeytan masası

16.Doğu Anadolu bölgesi nüfus yoğunluğu en az olan bölgemizdir. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedeni değildir ?
A) Geniş alan B) Şiddetli karasallık C) Kısıtlı tarım D) Orman azlığı

17.Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki göller tümüyle Akdeniz bölgesindedir ?
A) Çıldır,Burdur,Beyşehir B) Eğridir,Sapanca,Köyceğiz C) Burdur,Manyas,Hazar D) Burdur,Beyşehir,Eğridir

18. Aşağıdaki endüstri kollarından hangisinin ham madesinin işlendiği endüstri kuruluşları sadece Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır
A) Petrokimya B) Alüminyum C) Demir - Çelik D) Pamuklu dokuma

 

ÇALIŞMA TEST-V

1.İzmir, Türkiye'nin en büyük ihracat limanıdır. İzmir'in en büyük ihracat limanı olmasında aşağıdakilerden hangisinin rolü daha büyüktür ?
A) Ege'nin tarım ürünleri B) Turizm
C) Doğal Liman olması D) Ege'nin Nüfus özelliği

2. Efes ve Milet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A) Aydın ili içindedir
B) İlk çağda liman kentleriydi
C) Efes'te Meryem ana evi vardır
C) Akarsu deltaları üzerindedirler

3. Ege Bölgesinde yetiştirilen tarım ürünlerinden bazıları Türkiye'de birinci sırada yer alır Aşağıdakilerden hangisi en çok Ege De yetiştirilen tarım ürünlerine örnek olarak gösterilemez ?
A) Tütün B) Üzüm C) İncir D) Turunçgil

4. Soma - Tunçbilek, Demirci-Gördes ve Kula da kurulan sanayi tesisleri hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir ?
A) Termik Santral - Demir İşletmeleri
B) Halı dokuma - Krom İşletmeleri
C) Termik Santral - Halı Dokuma
D) Halı dokuma - Hidroelektrik santrali

5. "Halı ve gül üretiminin çok olduğu yöremizdir." Cümlesinde aşağıdaki yörelerden hangisinden söz edilmektedir ?
A) Burdur B) Isparta C) Hatay D) Adana

6. Adana bölümü Antalya bölümüne oranla daha çok kalkınmıştır. Bu kalkınmada aşağıdakilerden hangisi etkilidir ?
A) Matematik Konum B) Özel Konum
C)İklim D) Toprak yapısı

7. İç Anadolu da ulaşım Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine oranla daha kolaydır. Bu kolaylığı sağlayan etmen aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Toprak yapısı B) Yer şekilleri
C) Bitki örtüsü D) İklim

8. İç Anadolu da pamuk ve tütün tarımının yapılmayışı bölgenin hangi özelliğine bağlıdır ?
A) Yaz sıcaklığına B) Yağış Miktarına
C) Yağış rejimine D) Toprak özelliğine

9.Peribacaları aşağıdaki illerden hangisinde daha fazladır
A) Kayseri B) Nevşehir C) Kırşehir D) Kayseri

10. I. Buğday
II. Ayçiçeği
III. Mısır
IV. Şeker pancarı
V. Arpa
Yukarıdakilerden hangileri İç Anadolu da en çok ekilen tarım ürünleridir ?
A) I-II B) II-III C) III-IV D) I-V

 

ÇALIŞMA TESTİ- III

1.Yurdumuzun en dik sarp yamaçlı vadisi Çoruh - Kelkit oluğudur. Depremlerle en çok sarsılan bu derin vadi hangi bölgemizde bulunur?
A) İç Anadolu B) Orta Karadeniz
C) Doğu Anadolu D)Doğu Karadeniz

2.İç Anadolu'da tarımın, Doğu Anadolu'da hayvancılığın ekonomik etkinliklerinin olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağış miktarı B) Sıcaklık C) Yer şekilleri D) Akarsular

3. Şekildeki çizgi ölçeğin tamamı 10 cm.dir. Bu ölçek 1/154.000 ölçekli bir haritadan alındığına göre soru işaretinin geldiği yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) 4000 B) 800
C) 308000 D) 154000

4.İklim şartları veya yer şekilleri yönünden sebze tarımına en az elverişli olan bölgeler hangileridir?
I. Marmara II. Akdeniz III. Doğu Anadolu IV. İç Anadolu V. Karadeniz
A) I - II B) II - III C) III -IV D) I - V

5.Marmara bölgesinin Türkiye ekonomisine 3/4 'ünü yetiştirerek katkıda bulunduğu ürün aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Zeytin B) Tütün C) pamuk D) Ayçiçeği

6. Tarımın makineleşmesi köyden kente göçü hızlandırıcı bir etkendir. Böyle bir genelleme aşağıdaki yörelerin hangisi için uygun olmaz ?
A) Konya B) Sakarya C) Rize D) Aydın

7.Aşağıdakilerden hangisi termik elektirik santrali değildir ?
A) Seyitömer B) Tunçbilek
C) Afşin-Elbistan D) Kemer

8.Aşağıdaki ovalarımızdan hangisi alüvyal özellik taşımaz ?
A)Bafra ovası B)Çukurova
C)Antalya ovası D)Gediz deltası

9.Aşağıdakilerden hangisi için belirli bir tarım bölgesinden söz edilemez
A)Zeytin B)Çay C)Şeker pancarı D)Fındık

10.Aşağıdaki madenlerden hangisi Ege bölgesinden çıkarılmaz ?
A) Demir B) Krom C) Bor D) Linyit

 

ÇALIŞMA TESTİ- II

1.Şekildeki A-B arası 5 cm. geldiğine göre bu paralel ve meridyenlerle gösterilen haritanın ölçeği nedir?

A) 1 / 222.000
B) 1 / 11.100.000
C) 1 / 22.200.000
D) 1 / 22.000

2.Ankara ile İstanbul arasındaki yerel saat farkının hesaplanabilmesi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yeterlidir?
A)İkisinin de saat dilimlerinin bilinmesi B)Yalnız İstanbul'un öğle vaktinin bilinmesi
C)İkisinin de Ekvator'a olan uzaklıklarının bilinmesi D)Hangi yarım kürede olduklarının bilinmesi

3. 60 ° Doğu meridyeni üzerinde bir kutuptan diğerine doğru ikişer derecelik aralıklarla paralel daireler çizildiğinde kaç parelel dairesi oluşur?
A)30 B)60 C)90 D)180 E)360

4.Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne dik geldiğinde, 42° Kuzey enle-mindeki Sinop ilimize kaç derecelik açıyla gelir?
A) 48°33 ' B) 24°33' C) 71°27' D) 73°27'

5. Dünyanın konumu aşağıdaki şekildeki gibi iken Türkiye ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) En uzun gündüzü
n gerçekleştiği konumdadır.
B) İlkbahar mevsiminde bulunmaktadır.
C) Kış mevsimine girmiştir.
D) Gündüz ile gece süreleri bir birine eşittir.

6. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin coğrafi konumu ekonomisine daha olumlu bir etkide bulunur ?
A) İç Anadolu B) Güneydoğu Anadolu
C) Ege Bölgesi D) Marmara Bölgesi

7. G.doğu Anadolu'da Sulama projesi tamamlandığında aşağıdakiler den hangisinde çok büyük değişiklik olamaz?
A) Ulaşım B) Hayvancılık
C) Sanayi D) Tarım ürünlerinin çeşitlenmesi

8. Ege bölgesi aşağıdaki üretim dallarının hangisinde Akdeniz Bölgesinden geri düzeydedir?
A) Tütüncülük B) Bağcılık C) Zeytincilik D)Seracılık

9. Akdeniz Bölgesi'nin Antalya bölümü sanayiinin gelişimi bakımından Adana bölümünden daha geridir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim özellikleri B) Yer şekli ve Özel konum C) Tarım toprağının verimliliği D) Sulama suyu miktarı

 

DAĞILMA DÖNEMİ TEST - II

1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Duraklama Devri'ne girmiş olmasına rağmen, Gerileme ve Dağılma Dönemleri boyunca varlığını sürdürmesinde etkili olan, oluşumlardan biri değildir?

A) Denge politikasının izlenmesi
B) Askeri alanda yeniliklerin yapılması
C) Anayasal yönetimin başlaması
D) Halkın sosyal yapısında yeniliklerin yapılması
E) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmış olması

2. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi'nde rejime karşı çıkan bir ayaklanmadır?

A) Kabakçı Mustafa isyanı
B) Alemdar Mustafa Paşa'nın öldürülmesi
C) 31 Mart Olayı
D) III. Selim'in tahttan İndirilmesi
E) Vaka-i Hayriye

3. II. Mahmut Dönemi'nde yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisi, padişahın danışma meclisi niteliğindeki Divan Teşkilatının ortadan kalkması ile oluşmuştur?

A) Ayanlıklar'ın kaldırılması
B) Büyük eyaletlerin illere bölünmesi
C) Nazırlıkların kurulması
D) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
E) Yenilikler için meclis ve komisyonlar oluşturulması

4. Abdülmecit Dönemi'nde ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın, tüm Osmanlı Halkı'na yönelik olmasının amaçları arasında, aşağıdakilerden hangisi ver almaz?

A) Ülkede hukuk eşitliğini sağlamak
B) İmparatorluğun dağılmasını önlemek
C) "Milliyetçilik" akımını etkisiz hale getirmek
D) Avrupalı Devletlerin "azınlık hakları" bahanesini yok etmek
E) Edirne Antlaşması'nı geçersiz kılmak

5. Osmanlı yöneticileri ve aydınları Tanzimat'tan sonra Türkçü olmalarına rağmen, 1914 yılına kadar bunu açıklayamamışlar ve sürekli "Osmanlıcılık" ideolojisinin arkasına saklanmışlardır.
Osmanlı yönetici ve aydınlarının bu tutumlarının amacı, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) İmparatorluğun çok uluslu karakterini korumak
B) Batılıların müdahalesini engellemek
C) Osmanlılık ideolojisini yaygınlaştırmak
D) Panislavist hareketin yayılmasını durdurmak
E) İslami geleneklere bağlı kalmak

6. XIX. yüzyılın ikinci yansında, Alman Birliği'nin kurulması, Avrupa'daki dengeleri alt-üst etmiş, Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yaklaşmasına misilleme olarak, İngiltere de Rusya ile yakınlaşmıştır.
Bu oluşuma bağlı olarak, Osmanlı-İngiltere birlikteliğinin ilk kez yok olması, aşağıdaki hangi olayın sonucuna bağlanabilir?

A) Kıbrıs'ın işgal edilmesi
B) Ayastefanos Antlaşması'nın imzalanması
C) Reval Görüşmeleri'nin yapılması
D) Mısır'ın ele geçirilmesi
E) Araplar'ın Osmanlılara karşı kışkırtılması

7. XX. yüzyılın başlarında, Osmanlı Devleti girdiği Trablusgarp, Balkan ve l. Dünya Savaşları'ndan yenik çıkmıştır. Bu yenilgilerin bir nedeni de, ordunun doğrudan siyasetle uğraşmasıdır.
Aşağıdaki hangi siyasi örgüt, bu durumun' oluşmasında etkili olmuştur?

A) Hürriyet ve itilaf Partisi
B) Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
C) Cumhuriyet Halk Partisi
D) İttihat ye Terakki Partisi
E) Serbest Cumhuriyet Partisi

8. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın özellikleri ile ilgili değildir?

A) Avrupa hukuk kurallarının uygulanması
B) Anayasacılığa gidişin ilk adımı olması
C) Osmanlı Halkı için ayrımı ortadan kaldırması
D) İmparatorluğun dağılmasını geciktirmesi
E) Osmanlı Devleti'nde ilk rejim değişikliğinin yapılması

9. Avrupa Devletleri özellikle XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışabilmek için en önemli koz olarak, aşağıdakilerden hangisini kullanmışlardır?

A) Kapitülasyonların işletilmesini
B) Boğazladın ticaret gemilerine açık bulundurulmasını
C) Azınlık haklarını
D) Kutsal yerler meselesini
E) Ortodoksların koruyuculuğunu

10. Osmanlı Tarihi'nde, Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi ile başlayan ve l. Meşrutiyetin ilanına kadar geçen döneme, Tanzimat Dönemi denir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu dönemde ortaya çıkan oluşumlardan biri olamaz?

A) Islahat Fermanı'nın ilah edilmesi
B) Rusya ile Kırım Savaşı'nın yapılması
C) Düyun-u Umumiye'nin kurulması
D) Süveyş Kanalı'nın açılması
E) Avrupa'dan ilk kez borç para alınması

 

DAĞILMA DÖNEMİ TEST - III

1. Avrupalı Devletler, 1876 yılında önce İstanbul sonra da Londra'da topladıkları konferanslar ile Osmanlı Devleti'nden azınlık haklarıyla ilgili olarak yeni isteklerde bulundularsa da, Osmanlı Devleti bunu; içişlerine müdahale saydığından kabul etmemiştir.
Bu oluşum, aşağıdaki savaşlardan hangisinin nedeni olarak söylenebilir?

A) 93 Harbi
B) Kırım Savaşı
C) I. Balkan Savaşı
D) I. Dünya Savaşı
E) Çanakkale Savaşı

2. Osmanlı Devleti'nde, 1876'da Kanun-i Esasi' nin ilanı ile Anayasal bir düzen kurulmuştur. Temel hak ve özgürlüklerin güvencesi anlamına gelen bu oluşumu, II.Abdülhamit aşağıda verilen hangi olayı bahane ederek kaldırmıştır?

A) Kıbrıs'ın İngilizler tarafından işgal edilmesi
B) 93 Harbi'nin kaybedilmesi
C) İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurulması
D) 31 Mart 1909 Ayaklanmasının çıkarılması
E) Mısır'ın İngilizler tarafından işgal edilmesi

3. Osmanlı Devleti'nde, sosyal alanda yenilik yapan ilk Sultan. II. Mahmut'tur.
Aşağıdakilerden hangisi, II. Mahmut Dönemi'nde yapılan diğer yeniliklerden biri değildir?

A) İlk kez Anayasal düzene geçilmesi
B) Ayanlıklar'ın varlıklarına son verilmesi
C) İlk nüfus sayımının yapılması
D) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
E) Divan teşkilatının kaldırılması

4. Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi sultanlarından Abdülaziz, diğerlerine göre çok fazla dış sorunlar ile ilgilenmek zorunda kalmamış, Rusya ile savaşmamış ve saltanatı süresince çok önemli siyasal olaylar ile de uğraşmamıştır.
Bu oluşumun ortaya çıkmasında, daha önce meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisinin herhangi bir etkisi olduğu söylenemez?

A) Paris Antlaşması'nın imzalanmasının
B) Tanzimat ve Islahat Fermanları'nın ilan edilmesinin
C) Mısır ve Boğazlar Sorunları'nın çözümlenmesinin
D) Kırım Savaşı'nda Çarlık Rusya'nın yenilmesinin
E) Sened-i ittifak Sözleşmesi'nin yapılmasının

5. Osmanlı Devleti için XIX. yüzyıl, bir dönüm noktası teşkil etmiş, birçok yenilikler ve yeni politikalar bu dönemde kabul edilmek zorunda kalınmıştır.
Aşağıda verilenlerden hangisi, sadece bu dönemde izlenen bir politika olarak ele alınamaz?

A) Toprak kazanımı yerine, İmparatorluğun varlığının korunmasının sağlanması
B) Avrupalıların baskısıyla azınlıklara yönelik ıslahatlar yapılması
C) Avrupalı Devletlerin kendi aralarındaki çekişmelerinden yararlanılması
D) Fetih politikasının sona erdirilmesi
E) Halkın sosyal yapısında ıslahatlara gidilmesi

6. I. Cem Olayı
II. Mısır Valisi Kavalalı M. Ali Paşa isyanı
III. 1854-1856 Kırım Savaşı Osmanlı Tarihi'nde oluşan yukarıdaki olayların çözümünde ortak etken, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlılarda saltanat kavgalarının sona ermesi
B) Batı'ya karşı Osmanlı Devleti'nin gücünü kanıtlaması
C) Avrupa Devletleri'nin olaya karışması
D) Osmanlı Devleti'nin diplomasideki başarısını kanıtlaması
E) Doğu ve Batı'nın Osmanlılara karşı birlik oluşturması

7. Sanayi Devrimi'nin getirdiği aşağıdaki sonuçlardan hangisi, Avrupalı Devletlerin Osmanlı topraklarıyla ilgilenmesini daha önemli hale getirmiştir?

A) Nüfusu yüzbinden fazla şehirlerin oluşması
B) El aletlerinin yerini makinanın alması
C) Dünya ticaret hacminin genişlemesi
D) Sömürgecilik yarışının hızlanması
E) Üretimde dev adımlar atılması

 

DAĞILMA DÖNEMİ TEST - I

1. XIX. yüzyılda Osmanlıcılık politikasını kurtuluş çaresi olarak gören Osmanlı aydınları bunun bir hayal olduğunu anlamış ve çağın gereği olan milliyetçi politikaya yönelip, böylece de "Türkçülük" politikasına dört elle sarılmışlardır.
Aşağıda verilen hangi olay,bu değişikliğin temel nedenidir?


A) Osmanlı yönetiminin Sevr Antlaşması'nı kabul etmesi
B) Trablusgarp'ın kaybedilmesi
C) Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması
D) Ülkenin itilaf devletleri tarafından işgal edilmesi
E) Balkan Savaşları'nda yenilgiye uğranılması


2. Osmanlılar'da devlet yöneticisi ve memuru olabilmenin ön koşulu, Müslüman olmaktı. Bu koşul, ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle değişikliğe uğramıştır?

A) Sened-i ittifak
B) Kanunname-i Ali Osman
C) Islahat Fermanı
D) 1876 Kanun-i Esasi
E) Tanzimat Fermanı

3. Osmanlı Devleti'nde, önceleri sadece askeri ve mali alanda yapıları ıslahatlar, giderek çağdaş bir toplum oluşturmayı da amaçlamıştır.
XIX. yy. da yapılan bu ıslahatların aşağıda verilen özelliklerinden hangisi, yukarıdaki ifadenin doğrulanmasında diğerlerine göre daha etkilidir?

A) Eski kurumların yaşatılmak istenmesi
B) Avrupa'nın teknik ye askeri buluşlarından yararlanılması
C) Halkın sosyal yapısında ıslahatlara gidilmesi
D) Batıdan teknik ve askeri alanda uzmanlar getirilmesi
E) Batı örneğinde askeri okullar açılması

4. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Osmanlı Devleti üzerinde çıkarı olmadığı halde, Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yanında kendi amaçları doğrultusunda yer almıştır?

A) İngiltere
B) Fransa
C) Avusturya
D) Piyemonte
E) Prusya

5. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyan etmesi üzerine, bunu bir iç sorun saydığından Osmanlı Devleti'ne yardım etmeyen İngiltere,daha sonra bu politikasını değiştirerek, Osmanlı Devleti ile Kavalalı arasında Kütahya Antlaşması'nın yapılmasını sağlamıştır.
İngiltere'nin bu politikasındaki değişikliğin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransa'nın Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı desteklemesi
B) Sömürgelerine giden yolu güvence altına almak istemesi
C) Osmanlılar'a yardım amacıyla Ruslar'ın " Boğazlara yerleşmesi
D) Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığına olan saygısını yitirmesi
E) Osmanlı Devleti'ni bir valisine karşı daha çok güçlendirmek istemesi

6. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Tanzimat Fermanı'nın ilanına kadar eğitim, öğretim ve adalet hayatına doğrudan doğruya, yönetime de kısmen egemen olan medreselerin, giderek niteliklerini yitirmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olamaz?

A) Her türlü yeniliklere kapalı olması
B) Çağın ihtiyaç ve gereklerine göre eğitim verememesi
C) Eğitimde Türkçe'nin yoğun olarak kullanılması
D) Yeniliklere karşı tepki göstermesi
E) Gözlem, deney, araştırma ve eleştiriye yer vermemesi

7. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde Batılı anlamda yapılan yenilik hareketlerine yönelik bir oluşum sayılamaz?

A) Islahat Fermanı
B) Sened-i ittifak
C) Tanzimat Fermanı
D) Lâle Devri Islahatları
E) Nizam-ı Cedit Dönemi

8. 1856 yılında, Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı Paris Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Karadeniz egemenliğini yitirdiğinin kanıtıdır?

A) Boğazların savaş gemilerine kapalı olması
B) Tuna nehri su yolunun Avrupalı Devletlerin kefaletine bırakılması
C) Karadeniz'in tarafsız olması
D) Eflak-Boğdan'a özerklik verilmesi
E) Boğazların Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne göre yönetilmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi, Yunan İsyanı'na bağlı olarak Osmanlı Devleti'nin yaşadığı olumsuzluklardan biri değildir?

A) Navarin'de Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması
B) 1829 Edirne Antlaşması'nın imzalanması
C) Mehmet Ali Paşa'nın isyan etmesi
D) Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması
E) Rusya ile Bükreş Antlaşması'nın yapılması

10. Osmanlı Tarihi'nde, bazı devlet adamları gerçekleştirilmesinde katkıda bulundukları oluşumlar ile özdeşleşmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu vargıya uymaz?

A) Mustafa Reşit Paşa -Tanzimat Fermanı
B) Alemdar Mustafa Paşa - Sekban-ı Cedit
C) Mithat Paşa-l. Meşrutiyet
D) Enver Paşa - Kanun-i Esasi
E) Nevşehirli Damat İbrahim - Lâle Devri

 

DENEME - I

1.Samsun ocak ayında Ankaradan daha sıcak olur . Bu durum sıcaklık ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye ters düşer ?
A) Yükselti B) Enlem C) Yağış D) Denize yakınlık

2. Aşağıda belirtilen bölgelerden hangisinde bakı faktörünün etkisi en azdır ?
A)Dönenceler arasında B) Ekvatorda
C) Kutuplarda D) 30° - 60° enlemleri arasında

3. Atmosferde nem oranı artıkça aşağıdakilerden hangisi azalır ?
A)Atmosferin yoğunluğu B) Yağış ihtimali
C) Günlük sıcaklık farkı D) Hava basıncı

4. Aşağıdakilerden hangisi heyelan ı kolaylaştıran etkenlerden biri değildir ?
A)Toprağın cinsi B) Bitki örtüsünün yapısı
C) Yağış miktarı D) Eğim

5.Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu diğerlerine göre farklılık gösterir ?
A)Delta B)Traverten C) Obruk D) Tombolo

6. Aşağıdaki göllerden hangisi tektonik kökenli değildir ?
A)Bafa B) Ulubat C) Tuz gölü D) Manyas

7. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi Türkiye de esmez
A)Eteziyen B) Kıble C) Lodos D) Alize

8. Güneş ışınlarının zararlıları atmosferin en çok hangi tabakalarında tutulur?
A)Ozonosfer-İyonosfer B)Troposfer-Ozonosfer C)Şemosfer-İyonosfer D)Troposfer-Stratosfer

9. Aşağıdakilerden hangisi ormanların sağladığı yararlar arasında yer almaz?
A)Kuraklığı engellemek
B)Tarım alanlarını rüzgarlardan korumak
C)Deprem oluşumunu durdurmak
D)Akarsuların rejimlerini düzenlemek

10. "Aynı enlemde bulunmasına rağmen Hakkari ve Muğla'nın iklim özellikleri birbirine benzemez" Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A)Matematik konum özellikleriyle
B)Yüzey şekillerinin farklılığıyla
C)Toprak çeşidinin farklılığıyla
D)Bitki örtüsüyle

 

Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?
A) Fevzi Çakmak B) Rauf Orbay
C) Kâzım Karabekir D) Aii Fuat Cebesoy

2. Türkiye Büyük Millet Medisi, hangi savaştan sonra Mustafa Kemal Paşa'ya "Mareşallik" rütbesi vermiştir?
A) l. inönü B) II. İnönü
C) Sakarya D) Başkomutanlık


3. A
şağıdakilerden hangisi Ermenilerle yapılan Gûmrü Barış Antlaşmasının (3 Aralık 1920} önemi ve sonuçlan arasında sayılamaz?


A) TBMM'nin ilk askeri zaferidir
B) Do
ğu cephesi kapanmıştır
C) TBMM'nin ilk siyasal başarısıdır
D) Doğu sınırımız son şeklini almıştır


4. l. San - Remo Konferans
ı
II. l. Lozan Kanferansı
III. II. Lozan Konferansı
IV. Londra Konferansı
V. Paris Konferansı

itilaf devtetteri, yukandaki uluslararası toplantılardan hangi ikisine TBMM'nin yanışına istanbul hükümetini de davet etmişlerdir?
A) l-II B) II-III C)I-V D) II - IV


5. A
şağıdakilerden hangisi l. inönü Savaşının kazanılmasından sonra İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıkların başladığını kanıtlar?
A) Paris Barış konferansının toplanması
B) Moskova Antlaşmasının imzalanması
C) San Remo Konferansının toplanması
D) Şurayı Saltanatın toplanması


6. Türk Ordusu'nun henüz taarruz gücüne sahip olmad
ığı ilk kez nerede anlaşılmıştır?
A) Sakarya Savaşı sırasında Polatlı yakınlarında
B) II. İnönü Savaşı'ndan sonra Aslıhanlarda
C) Kütahya - Eskişehir savaşları sırasında Sakarya Nehri çevresinde
D) l. İnönü Savaşı sırasında Kütahya'da


7. A
şağıdakilerden hangisi, Sakarya Meydan Savaşı öncesinde, Yunan ilerleyişine karşı alınan tedbirler arasında yer almaz?


A) Türk ordusu Sakarya Nehri'nin do
ğusuna çekildi
B) Tekalif-i Milliye emirleri ilân edildi
C) Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisi verildi
D) Saltanat kaldırıldı


8. Misak-
ı Milli'nin gerçekleştirilmesinde, aşağıdaki savaşlardan hangisinin olumlu bir etkisi olmamıştır?


A) II.
İnönü Savaşı
B) Eskişehir - Kütahya Savaşları
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Büyük Taarruz

9. Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya -Eskişehir savaşlarının sonuçlanndan biri değildir?
A) Hükümet Merkezi'nin Kayseri'ye taşınması düşüncesinin ortaya çıkması
B) Yunan Ordusu'nun Ankara'yı alabileceği ümidine kapılması
C) Mustafa Kemal Paşa'ya karşı muhalefetin artması
D) işgalci devletlerin TBMM'ne barış önerisinde bulunması


10. Fransa'n
ın işgal ettiği Anadolu topraklannı boşalmaya başlaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) l. İnönü Zaferinin
B) II. İnönü Zaferinin
C) Sakarya Zaferinin
D) Büyük Taarruzun

CEVAP ANAHTARI1.C 2.C 3.D 4.D 5.C 6.B 7.D 8.B 9.D 10.C

 

GERİLEME DÖNEMİ TEST-II

1.Yakınçağ' da, Avrupa'daki Fransız ihtilali ve sanayi inkılabı' nın oluşmasında, aşağıdakilerden hangisinin herhangi bir etkisi görülmemiştir?
A) Dinsel
B) Kültürel
C) Sosyal
D) Siyasal
E) Ekonomi

 

2.Osmanlı Devleti'nin, XVIII. yy. da pek çok savaştan yenik çıktığı halde, fazla toprak kaybına uğramamasının temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuksal ve sosyal alanlarda ıslahatlar yapması
B) Denge politikası izlemesi
C) Avrupa usulü eğitim yapan okullar açması
A) Avrupa'ya ilk elçilerin gönderilmesi
B) Fetih politikasından vazgeçmesi

 

3. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, ikili bir antlaşmaya örnek olamaz?
A) Amasya
B) Ziştovi
C) Hünkâr iskelesi
D) Belgrat
E) Küçük Kaynarca

 

4. Osmanlı Devleti XVII. ve XVIII. yy.da da fetih politikasını sürdürmüş,Duraklama ve Gerileme dönemlerini yaşamasına rağmen bu politikasından vazgeçmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi'ne kadar fetih politikasını
sürdürmesindeki temel neden olarak söylenebilir?
A) Avrupa'daki Kutsal İttifak'ı parçalamak istemesi
B) Yeni ticaret yollarını elde etmek istemesi
Ç) Askeri ve ekonomik.gücünün toprak büyüklüğüne bağlı olması
D) Doğal sınırlarını aşmak istemesi

E) Halifeliği korumak zorunda kalması


5, Fransa, 1739 Belgrat Antla
şması'na arabuluculuk yapmak ve politik alanda Osmanlılar'ı desteklemekle, aşağıda verilenlerden hangisini elde etmiştir?
A) Rusya'nın Karadeniz'deki egemenliğine son verilmesini
B)Rus donanmasının Akdeniz'e inmesinin engellenmesini.
C) Kapitülasyonlar'ın sürekli hale getirilmesini
D) Kutsal yerlerin koruyuculuğunun elde edilmesini
E) Osmanlı Devleti üzerinde İngiltere'den daha fazla etkili olunmasını

 


6. Gerileme Dönemi'nde Rusya ile yap
ılan 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nın oluşumu sırasında, aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmemiştir?
A) Rus donanmasının Baltık Denizi'nden geçerek Akdeniz'e gelmesi
B) Rusya'nın Mora'daki Rumlar'ı ayaklandırma girişiminde bulunması
C) Rusya tarafından Osmanlı Donanması'nın Çeşme'de yakılması.
D) Osmanlılar'ın Kartal Ovası'nda ağır bir yenilgi alması
E) Osmanlılar'ın Boğazlar üzerindeki egemenliğini kaybetmesi

 


7. Ülkenin tek hakimi olup, Tanr
ı'nın yeryüzündeki temsilcisi sayılan Kral'ın mutlak egemenliğini sınırlayan ve "Egemenlik milletindir. Hiçbir kişi ve kuruluş, milletçe verilmeyen bir egemenliği kullanamaz." düşüncesinin yaşama geçmesini sağlayan Avrupa'daki gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reform Hareketlen
B) 1830 ve 1848 ihtilalleri
C) Magna Carta
D) Fransız Devrimi
E) Rönesans Hareketlen

 


8. II. Viyana Bozgunu'nun yaratt
ığı kargaşa ortamından yararlanan Deli Petro, 1700 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nden Azak Kalesi'ni almış ve Karadeniz'e inmiştir.
Osmanlı Devleti bu duruma aşağıdaki hangi olayla son verip, Rusya'yı Karadeniz'den uzaklaştırmıştır?
A) Prut Antlaşması
B) Lale Devri yenilikleri
C) Pasarofça Antlaşması
O) Askeri alanda Avrupa'dan alman yenilikler
E) Belgrat Antlaşması

 


9. Osmanl
ı Devleti'nin Lâle Devri'nde, Batı'dan alınan ilk teknik yenilik matbaa olmuş, ancak Şeyhülislâmın fetvası ile dini kitapların matbaada basılması yasaklanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu oluşuma etki eden faktörlerden biri olamaz?
A) Dini eserlerin matbaada basılma güçlüğü
B) Hattatlığın yaygın bir meslek olması
C) Devletin teokratik yapısı
D) Hattatların işsiz kalmamasıE) Dinin toplum üzerindeki etkisi

 


10. Prut Antla
şması ile Azak'ı Ruslardan geri alan Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması'yla kaybettiği topraklan da geri almak için Venedik ile savaşmış ve bazı başarılar elde etmiş, ancak karşısında Avusturya'yı bulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Avusturya'nın savaşa girme gerekçelerinden biri olarak sayılamaz?
A) Osmanlı Devleti'nin Karlofça Antlaşması'nı bozduğu
B) Karlofça Antlaşması'nın Avusturya'nın kefaletinde bulunduğu
C) Karlofça Antlaşması'nın yirmi beş yıl yürürlükte kalacağı
D) Kapitülasyonlar'ın Fransa'ya süresiz olarak verileceği
E) Venedik'in Kutsal İttifak üyesi devlet olduğu

 

YANITLAR:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10