CÜMLE ANLAMI TEST - I

1. "Yapılamayacak gibi görünen büyük işleri başarmak" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çam devirmek  B) Göze girmek C) Göz doldurmak D) Dağlar dayanmaz


2. A
şağıdaki cümlelerin hangisinde "bir şeyi sürekli tekrar etmek" anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) Bu kötü haberi söylemeye dilim varmıyor.
B) Parayı görünce çocuğun dili çözüldü.
C) Dilini tutmayı öğrenmelisin artık.
D) Bugünlerde seni diline dolamış.


3. A
şağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Az veren candan, çok veren maldan.
B) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
C) Yüzünden düşen bin parçaydı.
D) Görünen
köy kılavuz istemez.


4. A
şağıdakilerin hangisinde "düşmek" sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden
B) Düşenin dostu olmaz.
C) Payına bir arsa düşmüştü.
D) Ayağı takılınca çok kötü düşmüştü.


5. "Dili tutulmak" ile "Dili çözülmek" deyimleri aras
ındaki anlam ilişkisine benzer bir ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Eli tutulmak - eli bağlanmak
B) Kulağı çekilmek - kulağına küpe olmak
C) Gözleri yaşarmak - gözleri kararmak
D) Ayağını kesmek - ayağını alıştırmak


6. A
şağıdaki cümlelerin hangisinde "varsayım" söz konusudur?
A) Kitabın son baskısı yüz bin liraydı.
B) Diyelim ki İzmir'e gittin.
C) Bana göre en iyi insan, okuyan insandır.
D) Küçük Ağa romanı Huzur romanından daha etkilidir.


7. A
şağıdaki cümlelerden hangisi söyleyenin duygularını içermektedir?
A) Geçen akşam size de geldiler mi?
B) Yeni aldıkları araba kırmızı renkliymiş.
C) Bu maça on beş bin seyirci gelmişti.
D) Üzerinde çekici, güzel bir elbise vardı.


8. A
şağıdaki cümlelerden hangisinde "neden -sonuç" ilişkisi yoktur?
A) Çok yürüdüğünden ayakları şişmiş.
B) Kısa zamanda iyileştiğinden taburcu edildi.
C) Çok ağladığından gözleri şişti.
D) Hırsız kedi, duvardan atlayıp kaçtı.


9. "Memleket de
ğiştirmekle; kıskançlık, cimrilik, kararsızlık, korku gibi özellikler bizi bırakmaz."
Aşağıdakilerden hangisi, "anlamca" bu sözle ilgilidir?
A) Huysuz atın çiftesi yaman olur.
B) Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
C) Can çıkmayınca huy çıkmaz.
D) Haydan gelen huya, selden gelen suya gider.

10.

1. kafanızla
2. kulağınızla değil
3. Orhan Veli'nin şiirini
4. ancak
5. anlayabilirsiniz
Yukarıdaki kelime ve kelime gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) 3-1 -4-5-2
B) 3-4-2- 1-5
C) 3-5-4-1-2
D) 3-2-4-1-5

11Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yakınma" söz konusudur?
A) Bir de, aldığı gibi getirmeyi öğrense!
B) O geldiği gibi gitmeyi de biliyor.
C) Konuştuğu gibi yazmak için çok özen gösteriyor.
D) Çalışmayı sevdiği gibi eğlenmeyi de seviyor.


12.A
şağıdaki cümlelerin, hangisinde eylemin nedeni belirtilmemiştir?
A) Radyodaki arızayı giderince çok sevindi.
B) Sakat olduğu için askere alınmadı.
C) Okulu bu sene bitirince işe başlayacak.
D) Kibriti söndürmeden atınca yangın çıktı.

 

13.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi deyimden oluşmuştur?
A) Yağmur dünden beri ince ince yağıyor.
B) Ev bulamayınca futbol sahasına çadır kurdu.
C) Ali ne kadar çalışırsa çalışsın avucunu yalar.
D) Konuyu bilmediği için yalan yanlış konuşuyor.

 

14. l. Bayram etmek : Çok sevinmek
II. Avucunu yalamak : Umdu
ğunu elde edememek
III. Diken üstünde olmak : Tedirgin durumda olmak
IV. Baş aşağı gitmek : İşlerin yolunda gitmesi, düzelmesi
Yukarıdaki numaralanmış deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
A) IV       B) III       C) II              D) l

 

15.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplum içinde belli kişilerin söylediği özlü sözlere atasözü denir.
B) Deyimler kalıplaşmıştır.
C) Bazı kelimelerin birden fazla gerçek anlamı olabilir.
D) Belli bir ilim dalında kullanılan kelimelere terim anlamlı kelimeler diyoruz.

 

 

CEVAPLAR:1.D 2.D 3.C 4.D 5.C 6.B 7.D 8.D 9.C 10.D 11.A 12.C 13.C 14.A 15.A

 

CÜMLE ÇEŞİTLERİ TEST - I


1. A
şağıdakilerden hangisi bir eylem cümlesi değildir?
A) Tek eğlencem, kitap okumaktı.
B) Her sayfa onu dakikalarca oyalar.
C) Kitaba karşı ilgisi iyice arttı.
D) Davranışlarınız hoşuma giderdi.
E) Herkes erkenden işi bıraktı.

 


2.A
şağıdaki dizelerden hangisi, yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?
A) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
B) Yeşil pencerenden bir gül at bana
C) Bir alev yağmurudur gözlerinin her bakışı
O) Seslemdeki her nağmede hâlâ sesin var
E) Gönlüm, yaz olduğunda Bebek bahçesindedir

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öğelerinin dizilişine göre "Öldük, ölümden bir şeyler umarak" dizesi ile özdeştir?
A) Güneşin batmak istemediği besbelli.
B) Neler vaat etmiyor akar suyun sesi.
C) Vefasız sandığımız turnalar döndü.
D) Çiçek açmış ağaçlar ne güzeldi.
E) Ben, dünyadan habersiz bir çocuğum.

 

 

4Aşağıdakilerden hangisinde eksiltin bir cümle vardır?
A) insanı bazen kendi yalnızlığı çağırır.
B) Öfkeleri, ümitleri, susuşları diner bir gün.
C) insan, sevgisiz kalabilir mi hiç?
D) Bütün doğaya hakim olan sessiz bir çığlık.
E) Hüzünleri, sevdaları, hayalleri vardır onun.

 

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisi, yüklemi bakımından "En sevdiği mevsim ilkbahardı." cümlesi ite özdeştir?
A) Gözlerinden göğüme sayısız yıldızlar akar
B) Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi
C) Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden
D) Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın
E) Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma

 


6.A
şağıdakilerin hangisi, öğelerinin dizilişi yönüyle farklıdır?
A) Bir gönül yangınıdır günlerini karartan.
B) Islak bir yosun gibidir ay ışığı aynada.
C) Ay, odaya
şürdü solgun yaprağını.
D) Işık dalgalarıyla yıkanıyor kıyılar.
E) Bu güzellikler, bu sevinçler hep bizim.

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir isim cümlesidir?
A) Yollar, her zaman olduğu gibi yine tenhaydı.
B) Günlerce sürer bu bitmeyen yolculuk.
C) Şarkısını dinleyeceksin serin esen rüzgârların.
D) Yıldızlar gökyüzünde şimşek gibi savrulur.
E) Fıstıkların sesidir dallarda (pıtırdayarak açılan.

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre farklıdır?
A) Kaldırımlarda boy boy insan gölgeleri kımıldar.
B) Kızgın güneş altında uyuyan bir denize benzersin.
C) Gürül gürül akan çeşme başında biz yine susuzuz.
D) Bir gün ne gökyüzü para eder, ne deniz kenarı.
E) Benim de tabutumu taşıyacak üç beş dost bulunur.

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?
A) Senin güzelliğin cihanda, bir saltanatın güzelliğiydi.
B) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.
C) Bugün her zamankinden daha sevinçliyim.
D) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık.
E) Sabaha doğru hava birden soğumuştu.

 

 

10.Aşağıdakilerden hangisi devrik bir isim cümlesidir?
A) Birer ikişer güverteye çıktı yolcular.
B) Akşam olunca duydu yalnızlık acısını.
C) Onu bu kadar öfkeli görmemişti ailesi.
D)Tahmin edemeyeceğin kadar azdı çocuğun parası.
E) Hastaneye gelir gelmez ameliyathaneye alındı.

 

YANITLAR : 1A 2B 3B 4D 5D 6E 7A 8C 9E 10D

CÜMLENİN ÖĞELERİ TEST - I

1. "şteriler su darlığından kim bilir nasıl yıkandığı için yapış yapışışlığı bir türlü giderilemeyen çay bardaklarına sebebi bilinmez bir acelecilikle saldırıyorlar.

"Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümlede altı çizili kelime grubu ile aynı görevde kullanılan bir öğe vardır?

A) Bütün vadiye hâkim manzarayı, ileride görünen denizi, akşama kadar seyrettik.

B) Yusuf, çocuğa bakmadan, elindeki kağıtları itina ile düzeltiyordu.

C) Beyaz tülbentinin oyalı kenarıyla gözyaşlarını sildi.

D) Sıcak; bozuk kaldırımlı, kitipiyoz akasyaların gölgelediği daracık sokaklara bir irin gibi akıyor.

 

2. "Arkaya baka baka, yere yuvarlanmaksızın istenen istikamette kaç adım gidilebilir?"

Sorusuna verilecek cevap, cümlenin hangi öğesi olur?

A) Özne B) Nesne
C) Zarf tümleci D) Yüklem

 

3. "Okuyucu Sait Faik'in hikâyelerinde, ne denmek istendiğini kavramakta zorlukla karşılaşmaz." cümlesindeki tamlamanın görevi nedir?

A) Özne B) Dolaylı tümleç
C) Zarf tümleci D) Nesne4. "Büyüklerin kaba davran
ışları ne sevgi ne de saygı bıraktı."

Altı çizili kelime grubunun öğe olarak cümledeki görevi nedir?

A) Özne B) Dolaylı tümleç
C) Nesne D) Zarf tümleci


5."Liseye giderken, kitap okuman
ın bana verdiği duyguyu, lezzeti başka hiçbir şeyde bulamazdım." cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Neyde B) Ne zaman
C) Neyi D) Neden


6. A
şağıdaki cümlelerin hangisinde, cümlenin öğesi olmayan bir ara söz kullanılmıştır?

A) O düşüncesiz insan, Kaya, ben görmeyeli ne kadar da değişmiş.

B) O gün, sen de hatırlayacaksın, Serkan bize gelmişti.

C) Ülkemiz, bu şehitler diyarı, bizim gayretimizle yükselecektir.

D) Haşim'in şiirleri, Piyale'dekiler, bize çok güzel geliyordu.7. A
şağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gizlidir?

A) Horozun çok olduğu yerde sabah geç olur.

B) Kalem kılıçtan keskindir.

C) Karnı açlardan çok, kalbi açlara acırım.

D) Onun ne zaman, ne yapacağı bilinmez.8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Ona / hemen / bugünkü gazeteyi / verdim.

B) Dışardaki rüzgârın / ne zaman dineceği/ belirsiz.

C) Yaşlı çoban / karşıdaki ağacın altında/ dinleniyor.

D) Bu derste / geçen yılki çıkmış sorular / cevaplandı.9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelime grubu özne görevinde kullanılmıştır?

A) Geçmişin hesabını vermek kolay değildir?

B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

C) Sınavların ne zaman açıklanacağını, siz de mi
bilmiyorsunuz?

D) Etrafı tellerle çevrili, küçük yeşil bir bahçede
gezinti yaptı.10. "Orhun Abideleri'nin bulunu
şu insanlığın en büyük keşiflerinden biridir." cümlesinin yüklemi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) biridir.

B) keşiflerinden biridir.

C) en büyük keşiflerinden biridir.

D) insanlığın en büyük keşiflerinden biridir.

 

CEVAPLAR:1.D 2.B 3.B 4.A 5.B 6.A 7.A 8.D 9.C 10.C

 

FİİLERDE ÇATI TEST - I


1. "Hikâye" kelimesi, a
şağıdaki cümlelerin hangisinde "sözde özne" görevinde kullanılmıştır?

A) Hikâye, insanları en çok etkileyen yazı türüdür.

B) Hikâye, kısalığı oranında sanat değeri taşır.

C) Hikâye, günümüz edebiyatında önemli yer tutar.

D) Hikâye, uzun olmadığı zaman zevkle okunur.

 

12. "Pazarlık işinin bitiminde uzun uzadıya tokalaştılar."

Bu cümlenin yüklemindeki fiil, aşağıdaki seçeneklerin hangisine uygundur?

A) Geçişli fiil B) Etken fiil
C) Edilgen fiil D) İşteş fiil

 

13. Hangi cümlenin eylemi geçişli olduğu halde nesne almamıştır?

A) Küçük Murat sokakta oynamayı çok seviyordu.

B) Günleri hep okumakla geçerdi.

C) Umarım durakta çok beklememişsinizdir.

D) İstersen şu parkta biraz dinlenelim.

 

14. "Sabahleyin kalktığı gibi giyindi." cümlesiyle "özne - yüklem" ilişkisi yönünden aşağıdakilerden hangisi özdeştir?

A) İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor.

B) Bütün kitaplar okunmuş mu?

C) Banyodan çıkınca güzelce kurulandı.

D) Gece yarısı birtakım sesler duyulur buralarda.

 


15. A
şağıdaki eylemlerden hangisinde "birlikte yapma" anlamı yoktur?

A) Bu iş üzerinde anlaştılar.

B) Sınıfın arkasındaki çocuklar gülüştü.

C) Mahallemizdeki şehit için ağlaştılar.

D) Ağaçtaki kuşlar uçuştu.

 


16. A
şağıdaki cümlelerin hangisinde "bulmak" fiilinin çatısı dönüşlüdür?

A) Onu şu mahallede buldum.

B) Selim, her şehirde bulunmuş.

C) Arabası şu sokakta bulunmuş.

D) Alper, kitabı şurada bulmuş.17. "Yan
ından selam vermeden geçtim diye alınmış."

cümlesinde görülen "özne - yüklem" ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Müdür beye güzel bir masa alındı.

B) Müdür bey buna bir hayli sevindi.

C) İki üç hademe çağrıldı.

D) Müdür beyin masası odasına taşındı.
18. A
şağıdakilerden hangisinde fiil dönüşlüdür?

A) Seninki az önce mutfakta tikindi.

B) Güzel sözler bir araya toplandı.

C) Arabası park yerinde yıkandı.

D) Eşyalar ağır olduğu için zorlukla taşındı.19. Özne - yüklem ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklı olan cümle hangisidir?

A) Önümüzde giden araba anîden devrildi.

B) Korkarak bir köşeye çekildi.

C) İçeriye bir karaltı süzüldü.

D) Nevzat sınıf başkanı seçildi.
20. "Kap
ılar açılınca, etrafa güzel bir koku yayılmış." cümlesindeki nesne - yüklem ilişkisinin özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bilgisayar kursuna gittiğini bizden uzun süre
saklamıştı.

B) Yeni yeni öğreniyordu hayatın kanunlarını.

C) Bir ince duman tüter bacalardan.

D) Düşündüğünü aynen söylemeyi kim başarabi-
lir?

 

CEVAPLAR:1.D 2.D 3.C 4.C 5.A 6.B 7.B 8.A 9.D 10.C

 

 

KELİME ANLAMI-I


1)"O
ğul" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Allah'tan ümit kesilmez ki oğul!
B) iki kızı, bir oğlu varmış.
C) Ahmet Bey oğlunun yüzüne dikkatlice baktı.
D) Kardeşinin oğlu yarın işe başlayacak.
E) Oğlum, benim sözümden; dışarı çıkmaz.

 

2)"Kötü" kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Kötü bir iş yaptığını anlamıştım.
B) Kötü davranışlarının sonu hüsrandır.
C) Çocuk oldukça kötü dayak yemişti.
D) Kötü olan her şey yok olmaya mahkumdur.
E) Kötü, iyinin karşısında daima vardır.

 

3)"Son" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Son yağmurlar ekili alanlarda büyük hasara sebep oldu." cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Son vagon da gözden kaybolunca evimize döndük.
B) Elindeki parasını son meteliğine kadar harcamış.
C) Bu işin sonunun buraya varacağını ona söylemiştik.
D) Son yılın önemli olaylarını aklından geçirmeye başladı.
E) Olay yerinden son hızla uzaklaştı.

 

4.Dolaşmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gezmek, gezinmek" anlamında kullanılmıştır?
A) Bu yoldan giderseniz çok dolaşırsınız.
B) Bu kapı kapalı olduğu için arkadan dolaşınız.
C) Ortalıkta böyle bir söylenti dolaşıyor.
D) Saçları uzun süredir taranmadığı için dolaşmış.
E) Şef, binanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu.

 

5)"Can" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Bizi canımızdan bezdirdi." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Vatan için canını feda etti atalarımız:
B) Sende hiç can yok mu be kardeşim.
C) Karşı
mda ne can çocuklar bulunuyor:
D) Burada dört can birlikle bulunuyor.
E) Bo
şuna zorlama; bak, canı istemiyor.

 

6)"Hikâye" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Batılı anlamda ilk hikâye yazarı Halit Ziya'dır.
B) Mesnevilerdeki konu klâsik halk hikâyeleridir.
C) Tanımlanması çok zor olan bir nesir türüdür hikâye.
D) Hikâyenizi bir kez daha anlatın polise.
E) Ömer Seyfettin'in hikayeleriyle tanınır.

 

7)"Durgun" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Deniz masmavi, hava durgun, her taraf ıslaktı.
B) Öteki, durgun bir Anadolu köylüsü idi.
C) Kibritin alevinde yüzüne baktım; beyaz, durgundu.
D) Körfez krizi nedeniyle son günlerde piyasa durgun.
E) O kadar çalışmamıza rağmen işler hâlâ durgun.

 

I. Tam anlaşacağımız sırada pazarlığı bozdun.

II. Git, şu elli bin lirayı bozdur.

III. Adamcağızı fena bozdunuz ama.

IV. Girdiği her savaşta düşmanı bozmuştu.

V.Anlaşmayı geçeri yıl siz bozmuştunuz.

8)Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde "bozmak" kelimesi aynı anlamda kullanılmıştır?
A) I-II B)ll-lll C)III-V D) I-V E) II-IV

 

 

YANITLAR:1.A 2.C 3.A 4.C 5.E 6.D 7.A 8.D

 

KELİME ANLAMI TEST - II


1. "Boy" kelimesi a
şağıdaki cümlelerin hangisinde "Boyu uzundu, ancak Ali biraz fazla şişmandı." cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Tablonun boyu yetmiş iki santimetreydi.
B) Sınır boylarındaki ailelere çok güveniyordu.
C) Boyuna bakıp biz de uzun elbise aldık.
D) Yılanın boyu benim kolumdan uzundu.
E) Kordonboyu'nun sıcak kaldırımlarında geziyordu.

 


2. A
şağıdaki cümlelerin hangisinde "aşırılık" anlamı katan bir kelime kullanılmıştır?
A) O kapı senin, bu kapı benim dolaşıyorduk.
B) Mektup aldım mı o saat cevabını yazarım.
C) O kadar ehemmiyet vermeye değer miydi?
D) O gün bu gündür, peşinden koşuyoruz.
E) Boşuna konuşmayın, biz o yolun yolcusu değiliz.

 


14. "Okumak" kelimesi a
şağıdaki cümlelerin hangisinde "Ben sizin yazınızı kolaylıkla okurum." cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Bizim oğlan okumadı, işe girdi.
B) Eski yazıyı okuyanlar gittikçe azalıyor.
C) Ne kadar mutlu olduğunu yüzünden okuyorum.
D) Her akşam camiye gider ve ezan okurdu.
E) Aklından geçenleri okudum, kendimi hazırladım.

 


15. "Bask
ı" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Baskı yapmasaydık, hakkımızı alamazdık.
B) Baskı, çocuk eğitiminde bir ilaç gibi kullanılmalıdır.
C) Bu kitabın ikinci baskısı yapılmaz.
D) Süper devletlerin baskıları artıyor.
E) Kim baskı yaparsa haklı çıkıyor.

 

16. Avukata söyle "nafile" beklemesin.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki kelimeyle aynı anlama gelen bir kelime kullanılmıştır?
A) İki gündür boş yere onu arıyoruz.
B) Kesinlikle aranıza girmek istemem.
C) Nihayet aradığım kitabı onda buldum.
D) Ne yazık
ki bundan böyle beraber olamayız. E) Geldiğini duyar da hiç aramaz mıyım...

 

I. Çocuk düşe kalka büyür.
II. Bu çocuk ne zaman askere gidecek.
III. Bu çocuğun annesi yok mu, onu çağırın.
IV. Otuz yaşına gelmiş ama hâlâ çocuk.
V. Çocuklar geceleri yalnız kalınca korkarlar.

17) Yukarıdaki cümlelerde geçen "çocuk" kelimesi kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) l B) II C) III D) IV E) V

 

18)"Gelmek" Kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kabul etmek" anlamında kullanılmıştır?
A) Ahmet'in hareketleri bana yapmacık geldi.
B) Tatilde size geleceğiz.
C) Sonunda Orhan Bey'in dediğine geleceksiniz.
D) Bu palto bana çok pahalı geldi.
E) Bu ilaçlar bana iyi geldi.

 

19)"Dağ" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bir ay boyunca dağ bayır dolaştılar.
B) Dağ gibi delikanlı yere serildi.
C) "Dağdan inme adam." diye söz etti.
D) Bu yıl mahsul dağ-taş yığıldı.
E) Dağlar yurtsuzlara, yurt olmuştur.

 

20)"Ne" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "her şey" anlamında kullanılmamıştır?

A) Bizim oğlan ne isterse alır.
B) Çarşıya çıkınca ne görse ister.'
C) Ne ekerseniz onu biçersiniz.
D) Kimin nesi varsa, getirsin, dedi.
E) Ne isterseniz yiyebilirsiniz.

 

CEVAPLAR:1.C 2.A 3.B 4.C 5.A 6.C 7.C 8.E 9.C

 

 

NOKTALAMA VE İMLA TEST - II

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (imlâ) yanlışı yoktur?
A) Buraya Öğretmen Sedat Çalış caddesi denir.
B) Yolcu otobüsü Zonguldaktan hareket etti.
C) Kanunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılır.
D) Kızılcık dalları romanını okudunuz mu?
(1991-EML)

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanılmasına gerek yoktur?
A) Arkadaşım, tatilde Bodrum'a gidecekmiş.
B) Ali'ler, rengarenk çiçekler yetiştirmişler.
C) Ağabeyim, uzun zamandır TRT'de çalışıyor.
D) Saat, 10.30'da bize geleceklerini söyledi.
(1991 -EML)

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Arkadaşınada gelip gelmeyeceğini sormalısın.
B) Sonunda aradığı adreside buldu.
C) Zevkine uygun ayakkabıyı bu mağazada buldu.
D) Bu görevi ya sen, yada ben üstleneceğim.
(1992-DPY)

20. "Ateşin var mı?" sorusuna cevap olabilecek aşağıdaki cümlelerin hangi seçenekteki yazımı doğrudur?
A) Çakmakta var kibritte
B) Çakmakta ta var kibrit te var.
C) Çakmakda var kibritde var.
D) Çakmak da var kibrit de var.
(1992-EML)

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Mustafa Kemal, 27 Aralık 1919'da, Ankara'ya ilk kez gelmişti.
B) Bütün Ankara'lılar, O'nu karşılamak için yollara dökülmüştü.
C) Seğmenler, seçkin misafirlerini Dikmen sırtlarında karşılamışlardı.
D) Küçük Anadolu kasabası Ankara, tarihi bir gün yaşamıştı.
(1993-DPY)


22. A
şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Biraz daha hızlı koşuverse trene yetişirdi.
B) Biz bahçeli evler semtinde oturuyoruz.
C) Beni birkaç defa telefonla aramıştı.
D) Ali'nin babası kütüphanede çalışıyor.
(1993-EML)23. Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?
A) Kitabımı senmi aldın?
B) Bize Ahmet'mi gelecek?
C) Ankara'lı çocukla mı çalışıyor.
D) Bursa'yı ve Uludağ'ı anlatır mısın?
(1994-DPY)


24. Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?
A) Atatürk Orman Çiftliği'ni gezmeye gittik.
B) Peyami Safa'nın Sözde Kızlarını okudum.
C) O, meydanda toplanan Ankaralılara hitap etti.
D) Ankara, 13 Ekim 1923'de başkent oldu.
(1995-DPY)25. "Yeni buluşlar (1) anlayışlar (2) görüşler (3) yeni kelimelerin doğmasına (4) sebep olur." cümlesindeki numaralı yerlerden hangisine virgül (,) konulması uygun değildir?
A)1 B) 2 C) 3 D) 4
(1996-DPY)26. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
A) Öyle korkmuş ki yüzü saprası kesilmiş.
B) Çok çalışmalısın ki başarabilesin.
C) Gölün dalgaları denizlerin ki kadar büyük değ
ildi.
D) Öyle duygulu konu
ştu ki herkes etkilendi.
(1996-EML

27. Hangi cümledeki virgül kaldırılırsa anlam değişir?
A) Geç kalınca, sizi aramaktan vazgeçti.
B) Çocuklar, koşarak gözden kayboldular.
C) Bu genç, doktorla görüşmeye gitti.
D) Bir varmış, bir yokmuş,
(1996-EML)

28. Altı çizili kelimelerin hangisinde, düzeltme (uzatma, inceltme) işareti (A) kullanılmaz?
A) Her bölgenin adedi farklıdır.
B) Yeni işimizden çok kar ettik.
C) Ne dediğimi pek ala anladı.
D) Ne yapacağını bana dahi söylemedi.
(1996-FL/AÖL)

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Davranışları her zaman ki gibiydi.
B) Gökteki bulutlar rahmet habercisidir.
C) Yorgun değil ki dinlensin.
D) İnsanlar arasındaki kavgaya anlam veremiyorum.
(1997-DPY)

30. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde noktalama yanlışı vardır?
A) Nihal, Ayşe, Gülçin parka gittiler.
B) Bir de ne göreyim, karşımda oturmuyor mu.
C) Bana, "Sınıfı mutlaka geçeceğim." dedi.
D) Çocuk, annesine bakıp bakıp gülüyordu.
(1997-EML)

31. Aşağıdaki kelimelerden hangisindeki düzeltme (A) kaldırılırsa, kelimenin anlamı değişmez?
A) Âşık B) Lâkin
C) Âlem D) Âdet
(1997-EML)32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Ben bir sonraki durakta ineceğim.
B) Öyle çok susadımki anlatamam.
C) Çocuklar sanki hiç yorulmamışlardı.
D) Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.
(1997-EML)33. Hangi cümlede tırnak işareti doğru kullanılmıştır?
A) Babam: Çalışmak, "başarının anahtarıdır." dedi.
B) Babam: "Çalışmak, başarının anahtarıdır." dedi.
C) Babam: "Çalışmak", başarının anahtarıdır, dedi.
D) "Babam: Çalışmak başarmına anahtarıdır." dedi.
(1997-FL/AÖL)34. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
A) Duyduklarımdan aklım da bir şey kalmadı.
B) Gömleği de saçları gibi altın sarısı.
C) Sözlerini iyice düşün de söyle.
D) Gezmeye ikisi de mi gidecek?
(1997-FL/AÖL)

CEVAPLAR:17.C 18.B 19.C 20.D 21.B 22.B 23.D 24.A 25.D 26.C 27.C 28.D 29.A 30.B 31.A 32.B 33.B 34.A

 

 

NOKTALAMA VE İMLA TEST - I

 

1. Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisinde yardımcı fiil ayrı yazılır?
A)
Kahrolmak B) Emretmek
C) Varolmak D) Hissetmek
(1986-FL/1)

 

2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, noktalama işaretleri doğru olarak kullanılmıştır?
A) Atatürk; "Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir ileri!" dedi.
B) Atatürk: Ordular, "İlk hedefiniz Akdenizd
ir, ileri!" dedi.
C) Atatürk, "Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir," ileri! dedi.
D) Atatürk: "Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri!" dedi.
(1986-FL/1)

 

3. "Bundan dolayıdır, Anadolu bugün yaşıyor ve gelecekte de yaşayacaktır." cümlesinde, "ki" kelimesini kullanmak gerekse, hangi kelimeden sonra kullanmak uygun olur?
A) yaşıyor B) dolayıdır
C) gelecekte D) yaşayacaktır
(1987-FL/2)

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir?
A) Soğuk oldu mu paltolarımızı giymeliyiz
B) Yeni dikilen elbise mi arabada unutulmuş
C) Kardeşim eve geldi mi yoksa gelmedi mi bilmiyorum
D) Zil çaldı mı ders başlamış demektir
(1988-FL/1)


5. "Her zaman oldu
ğu gibi bugün de Mehmetçiğe şükran duygularıyla dopdoluyuz." cümlesinde hangi kelime yanlış yazılmıştır?
A) Her zaman B) Mehmetçiğe
C) Bugün de D) Dopdoluyuz
(1988-FL/2)6. Merakla () "Bu resim ne ()" diye sordu () cümlesinde, parantez içindeki yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (;), (?) , (?) B) (:) , (!) , (.)
C) (,) , (!) , (?) D) (:) , (?) , (.)
(1989-FL)7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yazım (imlâ) yanlışı vardır?
A) Kentin sokakları tertemizdi.
B) Önceki gün yolda dayıma rastladım.
C) Dün gökyüzü pırılpırıldı.
D) Bahçede kardeşim de oynuyor.
(1990-DPY-A)8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan "de" lerden hangisi, kelimeye bitişik yazılmalıdır?
A) Aldığımız kitaplar sen de kalsın.
B) Kardeşim eve de dönmüş olabilir.
C) Okulun bahçesini de ağaçlandırdı.
D) Dün Ahmet de buraya gelmiş.
(1990-DPY-A)

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım (imlâ) hatası vardır?
A) Televizyondaki çocuk programı çok güzeldi.
B) Babam, yeni bir elbise alırsa sevineceğim.
C) Kardeşim, okula sabah erkenden gidiyor.
D) Dün geliriken yolda öğretmenimi gördüm.
(1990-DPY)


10. A
şağıdakilerden hangisi kelimeye bitişik yazılmaz?
A) İsmin hâl eki B) Bağlaç olan "ki"
C) Bağ fiil eki D) Mastar eki
(1990-EML)


11. Hangi cümlede yanl
ış yazılan bir kelime vardır?
A) Pencereden çenber çeviren çocukları seyrettim.
B) Sinemaya perşembe günü gideceğini söyledi.
C) Bisiklet üzerinde cambazlık yapmak çok tehlikelidir.
D) Yük taşımaktan kamburu çıkmıştı sanki.
(1991-DPY-A)


12. A
şağıdaki cümlelerde yer alan "ki" lerden hangisi, kelimeden ayrı yazılmalıdır?
A) Çoğu zaman, evdeki hesap çarşıya uymaz.
B) Çocuk, bahçedeki çiçekleri zevkle suluyordu.
C) Onu görünce öyle şaşırdımki anlatamam.
D) Emre, elindeki bayrağı coşkuyla sallıyordu.
(1991-DPY-A)


13. A
şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Oynarken arkadaşlarından biri oyunbozanlık etti.
B) Çocuklardan birkaçı avluda oynuyorlardı.
C) Bir yaz günü İstanbul'lu biriyle yolculuk ettim.
D) Kardeşim kağıt helvası almak için sokağa koştu.
(1991 -DPY)14. "Kapıyı çalan satıcı babamı görünce ne söyleyeceğini şaşırdı." cümlesine açıklık getirmek için hangi kelimeden sonra virgül (,) konulmalıdır?
A) çalan B) satıcı
C) görünce D) babamı
(1991-DPY)


15. Aşağıdakilerden hangisinde, düzeltme işareti (A), kelimenin anlamını değiştirmez?
A) Kar B) Lamba
C) Hala D) Adet
(1991-DPY)


16. "Aman Allah'ım () Güneş altında pırıl pırıl parlayan kocaman bir sazan balığı () oltanın ucunda çırpınıp duruyordu ()"
Yukarıdaki parantezlerin içerisine, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (?)-(,)-(...) B) (!)-(,)-(;)
C) (!)-(,)-(.) D) (.)-(,)-(!)
(1991 -DPY)

CEVAPLAR:1.C 2.D 3.B 4.B 5.B 6.D 7.C 8.A 9.D 10.B 11.A 12.C 13.C 14.B 15.B 16.C

SES BİLGİSİ TEST - I

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin tamamı büyük ünlü uyumuna uyar?

A) Akşamki yemek çok lezzetliydi.

B) Dersi bitince dışarıda bekliyor.

C) Yazılılardan aldığı notlar düşüyor.

D) Onun gülüşü hoşuma giderdi.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin hiçbir yerinde ulama yapılamaz?

A) Senin gül hatırın için bir haber öğrenmeye çalışırım.

B) Bir öfke gibi, karın üstünde duruyor.

C) Dizginleri tartıyor, ona kamçısı ile vuruyordu

D) Sonradan öğrendiğime göre annem, idareli bir kadınmış.

 

3. "Son sayfasını okuyup bitirdiğinizde bir dostunuzu kaybetmiş olduğunuz hissine kap ılıyorsan iz o iyi bir kitaptır."

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez?

A) Ünsüz yumuşamasına

B) Ünsüz türemesine

C) Ünsüz değişmesine

D) Ünsüz benzeşmesine


4. E
ğer bir çocuk düşman bir çevrede yaşarsa kavgacılık öğrenir. Daima kendisine acıyan insanlarla beraber yaşarsa kendini zavallı hissetmeyi öğrenir. Dürüst muamele görürse adaletin ne olduğunu, doğruluk içinde yaşarsa gerçeğin ne olduğunu öğrenir.

Yukarıdaki parçada büyük ünlü uyumu kuralına uymayan kaç kelime vardır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7


5. A
şağıdaki tamlamalardan hangisinde yuvarlak
sesli harflerin tamamı vardır?

A) Okul otobüsleri B) Ömür boyu
C) Ordunun önemi D) Ömer'in ödevi


6. A
şağıdakilerden hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?

A) Kasadaki elmaları altışar altışar paylaştılar.

B) Çetin, annesini göremeyince ağlamaya başladı.

C) Kardeşimin döndüğünü duyunca çok sevindim.

D) Bakışın güneş gibi ısıtır içimizi anne!7. "Yetişen zekâları kitaplarla beslenmeyen milletler hüsrana uğrar." cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?

A) Yardımcı sesin

B) Ünsüz türemesinin

C) Ünsüz yumuşamasının

D) Ünsüz değişmesinin8. Annesi, bebeğin önlüğünü arıyordu.

Bu cümledeki altı çizili kelimede görülen ses olayının benzeri, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Ağacın yaprakları kurumuş.

B) Taze bitmiş gül dalında.

C) Kış çok soğuk geçti.

D) İlkbaharda her yer yeşillenir.


9. A
şağıdaki cümlelerden hangisinde hem ses
türemesi, hem de ses düşmesi vardır?

A) Amacımız sizi sokakta bırakmak değil.

B) Burnu ile kokluyordu ama hissedemiyordu.

C) Böyle şeyler herkesin başına gelebilir.

D) Sıcak sütten ağzı fena yandı.


10. A
şağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?

A) Her okuldan bir öğrenciye ödül verilecek.

B) Arabanın bakımını burada yaptıracaklar.

C) Biraz çalışsa başarılı olacağını biliyor.

D) Konunun anlaşılması için ödev yaptıracaklar.

CEVAPLAR:1.A 2.D 3.B 4.A 5.C 6.B 7.D 8.A 9.C 10.D

 

SÖZCÜK ANLAMI TEST - II

1. Aşağıdakilerin hangisinde, ikilemeyi oluşturan sözcükler arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır?

A) Davete çoluk çocuk getirmeyin.

B) Eşe dosta ne söyleyeceklerini şaşırdılar.

C) Deli dolu gençlik günleri geride kaldı.

D) Kıyı köşe bir temizlik yapmışlardı.

 

2. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bu sistem güçlükle kabul gördü.

B) Uzun uzun eski günlerden söz ettiler.

C) Yavaş yavaş olanların farkına varıyordu.

D) Arkadaşına, alçak sesle bir şeyler söyledi.

 

3. Son gül dağıldı, son kuş uçup gitti

Şimdi yaz, yaprakların tabiatı örten pasındadır

"Son" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Son zamanlarda ortalıkta görünmez oldu.

B) Son şiirlerinde sosyal sorunlara değiniyor.

C) Son derece sakin tavırlı bir insandı.

D) Son öğrenci de cevap kâğıdını verdi.

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde sesteş bir sözcük kullanılmıştır?

A) Çek kayıkçı kürekleri

B) Gezdir seven şu kalpleri

C) Ufukta günün boynu büküldü

D) Bir karanfil gönderdik denize

 

5. Mektubunda diyorsun ki gel gayri
Sütler kaymak tutar tutmaz orday
ım

Altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam bozulmaz?

A) tuttuktan hemen sonra

B) tuttuktan bir süre sonra

C) tutmaya başladığında

D) tutuncaya kadar


6. Zamanla nas
ıl değişiyor insan

Hangi resmime baksam ben değilim

Yukarıdaki altı çizili sözcüğün bu dizelere kattığı anlam, aşağı-
dakiierden hangisinde vardır?

A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

B) Yüzün perde perde solmakta

C) Her gün taşınsam rüzgârınla uzaklara

D) Gittikçe artıyor yalnızlığımız7. Şimdi bir rüzgâr geçti buradan
Koştum ama yetişemedim
Sorsaydım söylerdi herhalde
Soramadım

"Yetişmek" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki an-
lamıyla kullanılmıştır?

A) Hekim yetişmeseydi hasta kurtulamazdı.

B) Bu giysi yarına yetişmeli.

C) Bu ip kuyunun dibine yetişmez.

D) Arkadan bize yetişti.8. Aşağıdakilerin hangisinde, hem deyim hem gerçek anlamıyla
düşünülebilecek bir söz grubu vardır?

A) Kadının canı burnundaydı.

B) Elindeki gazeteye bir iki dakika göz attı.

C) Adamın gözlerini kan bürümüştü.

D) Gözüme batan kirpiği çıkarmaya çalışıyordum.9. Aşağıdakilerfn hangisinde "zor durumda kalmak" anlamında bir
deyim kullanılmıştır?

A) Dün akşam aldığı bir haberle etekleri tutuştu.

B) Bu kadar yürümekten ayaklarıma kara sular indi.

C) Yine iki ayağımı bir pabuca soktular.

D) Sorular üzerine, alnında boncuk boncuk terler birikmişti.10. I.
Nasıl olsa sıcak günler gelecek,

II. Eninde sonunda yalanı ortaya çıkacak.

III. Öncelikle bu öneri kurulda görüşülecek.

IV. Oldum olası sinsilerden hoşlanmam.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangi ikisi aynı anlamda kullanılmıştır?

A) l.-II. B) II.-III. C) l.-III. D) III. - IV.

CEVAPLAR:1.A 2.C 3.D 4.A 5.A 6.D 7.D 8.C 9.C 10.A

SÖZCÜK ANLAMI TEST - I

1. Aşağıdakilerin hangisinde 'yazmak" sözcüğü ilk anlamıyla kullanılmıştır?

A) Şiir yazmak herkesin harcı değildir.

B) Soruları aklıma yazdım.

C) Bu olayı tüm gazeteler yazmış.

D) Adresini bilmiyorum ki yazayım.

 

2. "Durup dururken dargınlık çıkardı." cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bugün yarın işe girecek.

B) Hiçbir neden yokken bayıldı.

C) Öteden beri tanırım onu.

D) Fiyatta aşağı yukarı anlaştık.

3. Aşağıdakilerin hangisinde soyut anlamlı bir sözcük yoktur?

A) Mutluluktan havalara uçuyordu.

B) Aşk, onun gözünü kör etmişti.

C) Öfkesinden yerinde duramıyordu.

D) Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu.

4. "Çatmak" kelimesi, hangi cümlede temel anlamıyla kullanılmıştır?

A) Askerler, yolun kenarına silahlarını çattı.

B) Komiser, o yana gelince, polis kaşlarını çattı.

C) Nereden geldim buraya, belaya çattım şimdi!

D) Yemeği beğenmeyince aşçıya çattı.

5. Aşağıdaki sözcüklerden, anlamca en geniş kapsamlı olanı hangisidir?

A) Ağaç ı

B) Kavak ağacı

C) Canlı

D) Bitki


6. A
şağıdakilerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı sözcükler kullanılmıştır?

A) Gelen de gelmeyen de sağ olsun.

B) Uzağı yakın eder bir selamın.

C) Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu.

D) Yazın çalıştı, kışın rahat etti.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A) Bir şey yapamayız, ok yaydan çıktı artık.

B) Ablam, eiini sıcak sudan soğuk suya sokmaz.

C) Bu olay iyice dal budak saldı.

D) Üzüntüden dal gibi olmuşsun görmeyeli.

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde ikileme farklı bir yolla oluşturulmuştur?

A) Serkan kanlı canlı bir çocuktu.

B) Yalan yanlış konuşması hepimizi üzdü.

C) Eşyaları kırık dökük olduğu için eskiciye verdi.

D) Ona yarim yamalak bir şeyler anlattı.

 

9. "Dününü unutan toplumların yarını olamaz" cümlesindeki altı çizili sözcük yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Tarihini

B) Geçmişini

C) Mazisini

D) Zamanı

 

10. Al yerine karaları bağlar başına benim yârim.

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi düşünülemez?

A) Al

B) karaları

C)bağlar

D) yârim

 

CEVAPLAR:1.D 2.B 3.D 4.A 5.C 6.B 7.D 8.D 9.D 10.D

 

SÖZCÜK TÜRLERİ (SIFAT) TEST - I I

 

1. Böyle giderse dört göne kalmaz eski hâlini bulacak. İkişer üçer içeri giren ziyaretçiler, bu adamın dünkü haliyle şu anki hâlini düşünüp şaşırıyorlar.

Bu parçada aşağıdaki sıfat çeşitlerinden hangisi kulanılmarmştır?

A) Asıl sayı sıfatı

B) Üleştirme sayı sıfatı

C) Niteleme sıfatı

D) İşaret sıfatı

 

2. Sorma, nasıl yollarda tutunabildiğimi, Nasıl siyah rüzgâr yaşımı sildiğimi Görür görmez kapında yere devrildiğimi Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar

Dörtlükte kullanılan aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıfat değildir?

A) nasıl B) siyah C) bir D) tekinsiz

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-dan" eki, eklendiği kelimeyi sıfat yapmıştır?

A) İstanbul'da sudan bile para kazanılıyor.

B) Uzaktan geliyorum, yorgunum hancı!

C) Yalandan bir kavgayla bizi aldatmışlardı.

D) Maçın sonuna doğru kaleci, ağırdan alıyordu.

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde bir ismi niteleyen birden fazla sıfat vardır?

A) Kimi yolcular otobüste, yanındakini rahatsız eder.

B) Şekeri bol, koyu çay içmeyi çok severdi.

C) Boyasız ayakkabılar ile dolaşmak istemem.

D) Oturduğu yerde uyuyan yolcular da vardır.

 

5. Aysel çocukluğunun geçtiği ( 1 ) sokağa, sokaktaki ( 2 ) cumbalı evlere baktı, çocukluğunun ( 3 ) en güzel yıllarını düşünerek. Sonra, ( 4 ) bir daha erişilmez bir masal dünyasıdır, dedi çocukluğu için.

"O" sözcüğü numaralı yerlerden hangisine getirilirse "zamir" görevini üstlenmiş olur?

A)1 B) 2 C) 3 D) 4

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde pekiştirilmiş ön ad vardır?

A) Küçücük ellerinde büyük bir kolonya şişesi vardı.

B) Yemyeşil vadiler sonsuzluğa gidiyordu.

C) Ekşi eriği yiyince yüzünü buruşturdu.

D) Sarı saçlı, mavi gözlü bir çocuktu Mustafa.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, bir sıfat tarafından nitelenmemistir?

A) Herkes bugün çalışkan biriyle arkadaş olacak.

B) Size bir şey söyleyeceğim; ama kızmayacaksınız.

C) Sınıftaki tembelleri ben de cezalandıracağım.

D) Onlar bir araya gelince hep güzel şeylerden bahsederler.

 

8. Renk isimleri, bir isimden önce gelip, o ismin bir özelliğini belirtecek şekilde kullanıldığında sıfat olur.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralı örneklendiren bir kullanım vardır?

A) Artık ihtiyarlıyorum, ak saçlarım bunun apaçık şahidi.

B) Bahar yeşilin binbir tonuyla güzelliklerini sergilemeye başladı.

C) Evin bu odasını pembeye, bu odasını da Tür-kuaz mavisine boyayalım.

D) Şansı, kırmızısı, mavisiyle rengârenk balonlarla süslenmiş bütün sokaklar.

 

9. Bazı sıfat tamlamalarında tamlanan düşerek bunun anlam ve görevini tamlayan üstlenir.

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, bu açıklamaya uygun bir örnek verilmiştir?

A) Akıl için yol birdir.

B) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

C) Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir.

D) Gün doğmadan neler doğar.

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?

A) Çevreyi korumak sence zor mudur?

B) Hangi kitabı daha çok beğendin?

C) Ülkemizin gelişmesini kim istemez?

D) Müziklerin hangisi kulakta kalıcı?

CEVAPLAR:1.A 2.A 3.C 4.B 5.D 6.B 7.C 8.A 9.C 10.B

 

SÖZCÜK TÜRLERİ (İSİM) TEST - III

1.Aşağıdakilerin hangisi soyut bir isim değildir?

A) Hava

B) Düşünce

C) Aşk

D) Peri

 

2.Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı düşmüş belirtili isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Çıkmaz bir sokakta gibiyim

B) Neler doğar gün doğmadan

C) Bu gönül sayfasını artık kapatacağım

D) Gönlüm bu sevincin heyecanıyla kanatlı

 


3."Dü
şüncem" isminin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Tekil, soyut, cins

B) Tekil, soyut özel

C) Tekil, somut, cins

D) Tekil, somut, özel

 

4. Bursa ovasının en sevdiğim tarafı, Muş veya Erzurum ovası gibi sonsuz uzamamasıdır.

Bu cümlede hangi isim tamlaması yoktur?

A) Zincirleme isim tamlaması

B) Takısız isim tamlaması

C) Belirtili isim tamlaması

D) Belirtisiz isim tamlaması

 


6. A
şağıdakilerin hangisinde "-den" eki ismin "çıkma, ayrılma" durum eki olarak kuilanilmamıştır?

A) Çocuğun, üzüntüsü gözlerinden okunuyordu.

B) Bu fotoğrafı bir sergiden almıştım.

C) Yorgunluktan hemen oracıkta uyuyakalmış.

D) Teyzemler tatilden daha dün döndüler.

 5. A
şağıdakilerin hangisinde tamlayanla tamlanan arasında farklı bir ilgi vardır?

A) Deri ceket

B) Plastik bardak

C) Gümüş dere

D) Cam kavanoz7. A
şağıdakilerin hangisinde tamlayan ile tamlanan arasına sıfat girmiştir?

A) Ruhumuzun hakiki bahçesi sizdendir!

B) Vatan dağlarının saate, aydınlığa göre değişen renkleri!

C) Ovaya üç koldan bahar rüzgârları esiyordu.

D) Memleketinin havası bir başka kokuyordu.
8. A
şağıdakilerin hangisinde "-çık" eki eklendiği sözcüğe küçültme anlamı katmamıştır?

A) Kedicik soğuktan donmak üzereydi.

B) Kapıyı açmak için bir maymuncuk gerekli.

C) Az ileride bir gölcük olduğunu söylediler.

D) Bu derecik ilkbaharda coşar, yazın kurur.9. A
şağıdakilerin hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Kuşlar, gölün üstünde tüm hızıyla uçuşuyor.

B) Annesi veli toplantısına katılmadı.

C) Bugün gümüş kolyesini takmış.

D) Küp gölü bir harman yeri büyüklüğündedir.10. A
ğrı dağının yamacında dört bin iki yüz metrede bir göl vardır.
Altı çizili isim tamlamasının çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belirtisiz isim tamlaması

B) Belirtili isim tamlaması

C) Takısız isim tamlaması

D) Zincirleme isim tamlaması

CEVAPLAR:1.A 2.D 3.B 4.B 5.C 6.C 7.A 8.B 9.A 10.D

SÖZCÜK TÜRLERİ (İSİM) TEST - V

1. Çocukların her gün yaşam günüdür
Doğum günü yaşlıların hüznüdür

Bu dizelerde kaç çeşit isim tamlaması vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 

2.Takısız isim tamlaması, tamlananın neden yapıldığını bildirir. Aşağıdaki tamlamalardan hangisi böyle bir özellik göstermez?

A) Tahta kaşık

B) Çelik tencere

C) Altın bilezik

D) İpek saçlar

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde belirtili isim tamlaması yoktur?

A) Umudumuz dağların ardında kaldı.

B) Ankara'nın bu kışı sert oldu.

C) Mimarlık, tek hayaliydi onun.

D) Yazın, burada Akdeniz iklimi görülür.

 

4. Dedemden yadigâr olan bu evi,
K
ışın fırtınası yazın alevi
Daha ben doğmadan ihtiyarlatmış...

Bu dizelerde kaç tane isim tamlaması vardır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

 


5.A
şağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim değildir?

A) Rüzgâr söylüyor şimdi bizim şarkımızı

B) Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma aşkımızı

C) Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin

D) Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin

 


6. A
şağıdakilerin hangisinde bir topluluk adı kullanılmıştır?

A) Topladığı kır çiçeklerini annesine verdi.

B) Sınıf biraz havasızdı, camı açtık.

C) Çoban, sürünün başından ayrılmıyordu.

D) insanlar kimi zaman hayal peşinde koşarlar.7. Kuşlar geçiyor yükseklerden
Sürü sürü, çığlık çığlık

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Adın ayrılma, çıkma durum eki

B) Çoğul eki

C) İsim tamlaması

D) İkileme8. Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlaması yoktur?


A) Sınav sonuçlan yarın açıklanıyor.

B) Dil yarası kolay kolay geçmez.

C) Onun bu alışkanlığı tepki aldı.

D) Değişik bir öneriye sıcak bakar.

CEVAPLAR:1.C 2.D 3.D 4.D 5.B 6.C 7.C 8.D

 

SÖZCÜK TÜRLERİ (ZARF) TEST III

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "güzel" kelimesi, kelime çeşidi yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Güzel bir ev yaptırmışlar.

B) Güzel söz söyleme sanatınıçok iyi bilirdi.

C) Ne güzel olmuş eviniz, böyle!

D) Güzel bir anlayışa sahipti o.

 

2. "Dünyanın en iyi annesi benim annemdir." cümlesinde "en" kelimesi, niteleme sıfatlarının kullanılışı yönünden hangisine girer?

A) En üstünlük derecesi

B) Üstünlük derecesi

C) Aşırılık derecesi

D) Eşitlik derecesi

 

3. Aşağıdaki altıçizili sözcüklerden hangisi görevce diğerlerinden farklıdır?

A) Ne yaramaz bir çocuk bu, değil mi?

B) Hangi istasyonda binmiş trene?

C) Neredeki kitaplar senin?

D) Kaç kişiyle gittiniz pikniğe?

 

4. Tekrar yaşayacağız ümitli sabahları,

Bulacağız dünyanın o en güzel yerini.

Ebedî bir sahilde yeniden tadacağız,

Kol kola sükûn dolu akşam gezmelerini...

Dörtlükteki altıçizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı türdedir?

A) tekrar B) yeniden C) en D) akşam

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme, ne zarf ne de sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Pilini pırtını toplayıp burdan gitmelisin.

B) Zavallı kadın yolda ağır aksak yürüyordu.

C) Doğru dürüst konuşamadan vakit bitti.

D) Çeşit çeşit meyvelerden biraz yedik.

 

6. Aşağıdaki altıçizili sözcüklerden hangisi görevce diğerlerinden farklıdır?

A) Dün sizi okulda göremedik.

B) Bazı konularda anlaşamıyoruz.

C) Eve yeni gelmiştim ki telefon çaldı.

D) Böyle tatlı su hiç içmemiştim.

 

7. "Daha" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlam ve görevde kullanılmıştır?

A) Mustafa Bey işe daha gelmedi.

B) Günümüz daha güzel geçebilirdi.

C) Derslerinize daha düzenli çalışmalısınız.

D) Bu sefer daha dikkatli davranalım.

 

8. "Yukarı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı olarak kullanılmıştır?

A) O bizden yukarı sınıftaydı, pek tanımıyorum.

B) Yemekten sonra yukarıçıktı, hemen giyindi.

C) Yukarısı ile aşağısı birbirine çok uzak, çok...

D) Siz yukarıyı ne zaman tamir edeceksiniz?

 

9. Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak Gözlerine yavaşça yavaşça doldu akşam Göklerin ateşini kalbime boşaltarak Dörlükte hangi zarf türüne örnek yoktur?

A) Zaman B) Durum (Hâl) C) Yer-yön D) Miktar

10. "Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım."

cümlesindeki "tatlı" kelimelerinin türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsim, sıfat

B) Zarf, zarf

C) İsim, zarf

D) Zarf, isim

CEVAPLAR:1.C 2.A 3.A 4.D 5.A 6.B 7.A 8.B 9.C 10.C

 

 

SÖZCÜK TÜRLERİ (EDAT BAĞLAÇ ÜNLEM) TEST -I

1. 1. Olumsuz şartlardan sanatçılar bile etkilenir.

2. Özgürlük kişiye göre değişen bir kavramdır.

3. Bilgiyle görgüyle olacak iş değil bu.

4. Ot yeşermeyecek kadar verimsizleşmişti toprağımız.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bağlaçvardır?

A)1 B) 2 C) 3 D) 4

 

2. "Göre" kelimesinin, diğer üçüne göre farklı bir işlev (fonksiyon) yüklendiği cümle hangisidir?

A) Bana göre, bu sınav için çok çalışmak gerek.

B) Bu kitaba göre dünya gittikçe ısınıyor.

C) Size göre bu maçı kim kazanır?

D) Yunus'un etkisi Fuzuli'ninkine göre çok daha geniş olmuştur.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Burası güzel bir yer, ama ıssız." cümlesindeki "ama" bağlacının kullanımıyla özdeş bir kullanım vardır?

A) Kitabı alabilirsin ama okuyacaksın.

B) Çok gayret etti ama olmadı.

C) Az ama çok az yemeye çalış.

D) Buraya geleceksin ama tek başına.

 

4. "Aşkın güllen solmaz, lâkin ümit ile sulayanı olursa." cümlesindeki "ile" sözcüğünün görev ve anlam bakımından özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Kalbi ile kafasını işletebilen iyi insandır.

B) Sabırlı insan, hasmını tebessüm ile yener.

C) Heyecanlandığında eli ile ayağı birbirine dolaşır.

D) Ali kalemi ile defterini sınıfta unutmuş.

 

5. "Hem gezinti yaparız hem oradaki işlerimizi görürüz." cümlesindeki altı çizili sözcüklerin türdeşi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A) Ne beni aradı ne arkadaşını. im m

B) Ya ders çalışın, ya kitap okuyun.

C) Sevgiyle, özlemle annesinin yolunu gözlüyordu.

D) Bu işi Ali de Ayşe de yapabilir.


6. A
şağıdaki cümlelerin hangisinde "ki", bağlaç olarak kullanılmıştır?

A) Ağaçlardaki yapraklar döküldü.

B) Dışarıdakiler! tek tek içeri getirdi.

C) Bu kitap benimkinden güzel.

D) Duydum ki bu resmi sen yapmışsın.7. Bu hediyeleri, çocuklara dağıtmak için aldım.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" edatı bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Ona yardım etmek için her yola başvurmuşlardı.

B) Biz, bu üç elbise için yirmi milyon lira vermiştik.

C) Arkadaşları için katlanmadık fedakârlık bırakmadı.

D) Sizin için güzel şeyler söylemiyorlar.8. "Yalnız" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat görevinde kullanılmıştır?

A) Onun, evde yalnız olduğunu öğrenince şaşırdım.

B) İhtiyar, uzun zamandan beri yalnız yaşıyordu.

C) Köylüler yalnız onun söylediklerini dinlerdi.

D) Size yardım ederim, yalnız siz de bana yardım edeceksiniz.9. "Ancak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde kullanılmıştır?

A) Ancak beğendiğim kitapları okurum.

B) Koşuya ancak sağlıklı olanlar mı katılmalı?

C) Meyvelar ancak olgunlaştıklarında yenmelidir.

D) Vakit azaldı ancak işi bitirmek zorundayız.10. Altı çizili kelimelerden hangisinin türü farklıdır?

A) Yine de sizinle gelmek istiyorum.

B) Yalnız seni soruyor bana, başkasını değil.

C) Evine gittik, ancak onu bulamadık.

D) Kitabı verebilirim, fakat çabuk getirirsen.

 

CEVAPLAR:1.A 2.D 3.B 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B

 

SÖZCÜK TÜRLERİ (SIFAT) TEST - I

 

1. İsimlen çeşitli yönlerden belirten ya da niteleyen sözcüklere sıfat denir.

Aşağıdakilerden hangisinde sıfat kullanılmamıştır?

A) O, okulun kapısında seni bekliyor.

B) Yüzünde biraz tebessüm vardı.

C) Sana birkaç sorumuz olacak.

D) İki saat bekledik o gün yine gelmedin.

 

2. Onu karada, havada, denizde her zaman, her yerde arıyorum.

Yukarıdaki cümlede geçen "her" kelimesinin çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belgisiz sıfat B) İşaret sıfatı C) Niteleme sıfatı D) Belgisiz zamir

 

3. Sayı bildiren sözcükler sıfat göreviyle kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki ifadeyi doğrulayan bir kullanım söz konusudur?

A) Birkaç kişi ağaçlardaki kuru dalları kırmaya çalışıyordu.

B)? Üç beş arkadaş, eti doğramakla meşguldü.

C) Havaların en güzel olduğu bir gün gitmiştik pikniğe.

D) Saat bir miydi yoksa iki mi ne, birden yağmur yağmasın mı!

 

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçültme ön adıdır?

A) Etrafındaki güzelliği görmeye elverişli bu tepecikteki evler çok şanslıydı.

B) Boyu küçücük, ama marifetleri büyük mü büyük.

C) Ufacık bir evde on kişi nasıl kalıyorsunuz ki?

D) Bina, azıcık sağlam olsaydı yıkılmazdı.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?

A) Bölgenin kimi dağ köylerinde elektirik de yok.

B) Güzel, siyah üzümleri içi çekiyordu.

C) Özlü sözleri bir defterde toplarım.

D) Onun bu olumlu davranışına hayran olduk.

 

6. "Bir" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı olarak kullanılmıştır?

A) Bir çiçekle yaz olmayacağını herkes bilir.

B) Ormana gidince içime bir korku düşmüştü.

C) Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç?

D) Deniz kenarında yüzümü tatlı bir hava yoklayıp geçiyordu.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?

A) Gençler yolun kenarında oturuyordu.

B) Yoksullara yardım etmeliyiz.

C) Bursa'nın eski güzelliği gitmiş artık.

D) Akıllıya bak, bizi aptal yerine koyuyor.

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır?

A) Adamın iyisi, iş başında belli olur.

B) Çocuğun sarı saçları, terden sırılsıklamdı.

C) İri, mavi gözleri çakmak gibi parladı.

D) Boşuna mı, "İşleyen demir ışıldar." demişler?

 

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir ismin niteleyicisi olarak kullanılabilir?

A) O, beyaz bir kuştu, uzun kanatlı.

B) Arkasında ışıktan bir iz bıraktı.

C) Yel gibi dağları aştı bir atlı.

D) Arada bir engin deniz bıraktı.

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde "karşı" sözcüğü sıfat göreviyle kullanılmıştır?

A) Onlara karşı kimse bu denli iyi davranmamıştı.

B) Karşı kıyaya kadar yüzelim.

C) Eve sabaha karşı çıkageldi.

D) Öğretmenine karşı gelmenin cezasını çekti.

 

 

 

CEVAPLAR:1. A 2.A 3.B 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.A 10.B